);

OBRAZOVANJE – RAZVOJNA MOGUĆNOST OPŠTINE BOR

Udruženje građana GRUPA 55 organizovalo je 23. marta 2010.  tribinu pod nazivom “Kakva je perspektiva obrazovanja u Boru?” . Cilj rasprave na tribini, u kojoj su učestvovali predstavnici obrazovnih instutucija, nevladinih organizacija, Nacionalne službe zapošljavanja, stručnjaci sa područja obrazovanja i drugi zainteresovanj građani, bio je da se pokrenutim inicijativama i predlozima ojača uloga lokalne samouprave u razvoju obrazovanja u Boru, kako bi se održala pozicija Bora kao obrazovnog centra istočne Srbije, borska sredina bila prisutnija i uticajnija u daljim procesima reforme obrazovanja, lakše rešavali prisutni problemi održavanja školskih objekata, usklađivanja upisne politike srednjeg i visokog obrazovanja sa zahtevima tržišta rada i potrebama privrednog i društvenog razvoja, proširenja mogućnosti obrazovanja odraslih, poduzanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa i druga značajna pitanja.

Učesnici tribune ocenili su da je u opštini Bor i u uslovima ekonomske krize i stagnacije razvoja opštine, održan sistem obrazovnih insrtitucija  od predškolskog do visokoškolskog obrazovanja. Uvedeni su novi obrazovni profili i smerovi u srednje skole i na fakultetu, kao i ogledna odeljenja u srednjiim  stručnim skolama, započela obnova nekada veoma razvijenog sistema obrazovanja odraslih, podmlađen je i deo nastavnog kadra, učenici postižu značajne rezultate u takmičenjima u znanju, deo škola opremljen savremenom informatičkom opremom, pojedine škole i nevladine organizacije ostvaruju značajne projekte kao što su “Škola bez nasilja”, karijerno savetovanje i profesionalnu orijentaciju učenika, vršnjačku edukaciju i različite oblike ekološke edukacije, Nacionalna služba zapošljavanja i Regionalni centar za kontinuirano obrazovanje odraslih realizuju programe stručne obuke,  škole i Regionalni centar za talente podstiču razvoj darovite dece, i slično.

Međutim, uporedo su prisutni i brojni problemi, pre svega kod održavanja školskih objekata, njihovog opremanja savremenim nastavnim sredstvima i obezbeđivanja kontinuiranog osposobljavanja nastavnog i stručnog osoblja u cilju podizanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada,  smanjuje se broj dece koja se upisuju u osnovno i srednje obrazovanje, nema dovoljno koordinacije u usmeravanju razvoja obrazovanja, ne usklađuje se dovoljno  upisna politike srednjeg i visokog obrazovanja sa potrebama tržišta rada, nedovoljna je podrške lokalne samouprave školama i drugim organizacijama u obezbeđivanju različitih projekata od značaja za obrazovanje, i drugo.

Učesnici tribine dali su niz korisnih predloga, sugestija i inicijativa za unapređenje celokupnog sistema obrazovanja u opštini od kojih su najvažnije sledeće:

 • obrazovanje u opštini Bor u narednom periodu treba u mnogo većoj meri da bude razvojni faktor i faktor bržeg izlaska iz krize, što zahteva od lokalne samouprave organizovani pristup i veću brigu za unapređenje svih aspekata obrazovanja. Takođe, obrazovne institucije i borska sredina u celini treba da budu uticajniji u daljoj reformi sistema obrazovanja i jačanju njegove uloge u daljem razvoju Srbije;
 • u pripremi i realizaciji svih lokalnih strategija i planova razvoja, naročito lokalne strartegije ekonomskog razvoja, socijalne politike, zapošljavanja, omladinske politike i drugo potrebno je obezbediti da obrazovanja bude njihov važan sastavni deo;
 • učesnici tribine smatraju da u okviru lokalne samouprave što pre treba oformiti posebno savetodavno i koordinaciono stručno telo po partnerskom principu koje bi odgovarajućim organima lokalne samouprave i državnim organima predlagalo mere za unapređenje obrazovanja u opštini i šire;
 • usklađivanju upisne politike sa potrebama tržišta rada i zahtevima privrednog i društvenog razvoja mora se prići kao dugoročnoj, kontinuiranoj, organizovanoj i partnerskoj aktivnosti koja obuhvata veći broj subjekata, počev od privrede i njenih asocijacija, državnih organa i lokalne samouprave do samih škola, organizovanu profesionalnu orijentaciju, analize kretanja na tržištu rada, uvažavanje  zahteva novih tehnologija, promena u sferi zanimanja i potrebnih znanja i veština, širi izvor obrazovnih profila i programa i drugo;
 • prilikom sprovođenja racionalizacije mreža škola, lokalna samouprava treba da insistira na regionalnom pristupu, odnosno na tome da se pojedine obrazovne institucije dislociraju iz velikih centara, kako bi mogle da budu razvojni faktor u manjim sredinama. Izneta je i inicijativa da Tehnički fakultet Bor preraste u Univerzitet sa departmanima bez svojstva pravnog lica, što omogućava Bolonjska deklaracija, a na taj naćin bi bio više u funkciji razvoja lokalne i šire regionalne sredine:
 • u narednom periodu očekuje se da lokalna zajednica pomogne sa svoje strane u uspostavljanju mreže institucija karijernog vođenja i savetovanja, odnosno profesionalne orijentacije, na svim nivoima obrazovanja i u svim obrazovno-vaspitnim ustanovama u opštini, kako bi se deca i mladi blagovremeno sreli sa svetom rada i daljeg obrazovanja. Potrebno je oceniti potrebu i mogućnosti formiranja centra za karijerno vođenje na nivou opštine i iskoristi mogućnost da se zajednički projekat Ministarstva za prosvetu i GTZ o razvoju karijernog savetovanja koji se realizuje u opštini Bor produži i u naredne tri godine;
 • učesnici tribine smatraju da srednje škole i fakultet treba da očuvaju ranije razvijene obrazovne profile u oblasti rudarstva i metalurgije, kako bi mogle da ih aktiviraju kada otpočne ponovni razvoj ovih privrednih grana, ali da istovremeno brže uvode nove obrazovne profile, ogledna odeljenja i programe. Posebno je ukazano na značaj razvijanja obrazovnih profila i struka u području informatike, što određenim podsticajni merama treba da podrži i lokalna zajednica;
 • problem sve manjeg broja učenika koji se upisuju u srednje škole u opštini treba rešavati i proširivanjem područja obuhvata potencijalnih učenika, za šta je neophodno obezbediti više mesta za smeštaj učenika u Studentskom centru Bor, ali i ponuditi atraktivne profile i stuke koje će privući učenike iz drugih sredina;
 • u opštini Bor ponovo treba obnoviti nekada razvijeno obrazovanje odraslih, tako da obrazovanje odraslih realizuju sve skole, kao i  posebne institucije za obrazovanje odraslih, nevladine i druge organizacije, što sada omogućavaju novi zakonski propisi koji su doneti ili su u procesu donošenja (Zakon o obrazovanju odraslih i dr.);
 • dalji razvoj obrazovanja u opštini ne može se zasnivati samo na ograničenim budžetskim sredstvima republike i opštine namenjenim obrazovanju, već u mnogo većoj meri treba koristiti sredstva domaćih i stranih donacija i konkursa, privrede, NSZ, ali i mogućnosti uznajmljivanja viška prostora, doprinosa roditelja, tržišnog pristupa pojedinim programima obrazovanja i obuke, naročito odraslih;
 • po oceni učesnika tribine poseban problem u obrazovanju je kvallitet obrazovno-vaspitnog procesa, koji se može podići samo širim spektrom različitih mera. Lokalna samouprava treba da obezbedi uslove za intenzivnije stručno osposobljavanje nastavnog osoblja, da podrži učešće škola i ostalih učesnika u različitim projektima unapređenja obrazovanja, da da intenzivira podršku darovitim učenicima u dr.;
 • u proteklom periodu razvijene su u okviru obrazovanja u borskoj opštini različite institucije i aktivnosti regionalnog karaktera (regionalni centar za talente, regionalni centar za kontinuirano obrazovanje odraslih i dr.) koje treba daljom podrškom lokalne samouprave očuvati i dalje razviti kako bi borska opština i dalje bila obrazovni centar šire sredine.
Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !