);
Breaking News

ОБУКА НАСТАВНИКА ОД САДА И У НАШЕМ МЕДИЈА ЦЕНТРУ

Бор, 04.09.2010.

Програм сталног стручног усавршавања наставника,

васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2010/2011.

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2010/2011. годину садржи 826 програма. Комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања одобриле су 808, а Педагошки завод Војводине 18 програма.

Каталог је намењен наставницима, васпитачима, стручним сарадницима и директорима. Чланом 4 Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. Гласник РС, бр. 14/2004. и 56/2005) прописано је да се стручно усавршавање остварује по програмима, који могу бити обавезни и изборни. Статус програма одређује министар просвете посебним актом. На основу члана 10 Правилника, наставник, васпитач и стручни сарадник дужан је да похађа 100 часова програма, у року од пет година, од којих најмање 60 часова са листе обавезних и до 40 часова са листе изборних програма.

Конкурс за одобравање програма био је објављен у листу „Просветни преглед“ и на вебсајтуЗавода за унапређивање образовања и васпитања у периоду од 1. октобра до 31. децембра 2009.године.

Министар просвете РС прописао је листу приоритетних* области за период од три године

и то:

П1. Превенција насиља, злостављање и занемаривање

П2. Превенција дискриминације

П3. Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и деце и ученика из друштвено

маргинализованих група, као и индивидуални образовни план

П4. Комуникацијске вештине

П5. Учење да се учи и развијање мотивације за учење

П6. Јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области

иновативних метода наставе и управљања одељењем

П7. Сарадња са родитељима, ученицима, ученичким парламентима

П8. Информационо-комуникацијске технологије

Комисије за одобравање програма формирао је Завод, у складу са Правилником о форми-рању и раду комисија, а на основу претходно добијене сагласности Министарства просвете (допис број 153-03-00008/2010-06 од 18. 02. 2010. године). У раду комисија учествовало је 135 стручњака– 29 запослених у Заводу и 106 спољних сарадника.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !