);

OVO JE POSLEDNJA NADA ZA NASTAVAK ŽIVOTA U BORU

Ekoagenda 7/1935. spremila je više pitanja za eksperte Kanadske izvozne banke (EDC) koji se uskoro očekuju u Boru zbog ulaganja u rekosntrukciju Topionice bakra i gradnju Fabrike sumporne kisleine. Pitanja su dostavljena svim relavntnim faktorima u RTB, opštini i Republici.

-Način  kontrole ulaznih siriovina-koncentrata , ko vrši proveru, koja je procedura u slučaju da kvalitet  koncentrata po sadržaju štetnih elemenata ne odgovara standardu.  Zahtev je da se  ekološkim  organizacijma omogući uvid u rezultate analiza?

-Da li maksimalna koncentracija sumpordioksida  i količina gasa pri maksimalnom  kapacitetu  rada Topionice, koja se usmerava pri Fabrici sumporne kiseline, pri iznenadnom  zastoju fabrike  sumporne kiseline    može da izazove ekološko zagađenje , i koje su mere prevencije ukoliko  se desi iznendni zastoj u Fabrici sumporne kiseline?

-Koliko će dimnjaka imati  rekonsruisana topionica i da li će se na svakom meriti koncentracija izlaznih gasova.

Da li će monitoring biti dostupan javnosti, i da li će biti zvučnog signaliziranja ukoliko koncentracija prekorači maksimalnu dozvoljenu graničnu vrednost, što smatramo zahtevom?

-Gde se deponuju štetni produkti prečišćavanja gasa i pranja gasa. Da li je određena lokacija deponije produkata prečišćavanja i pranja gasa  i kapacitet deponije tj. za koje vreme će  se deponija popuniti i da li su planirane investicije za ovu namenu i u kom iznosu?

-Ukoliko prečišćena i neutralisana voda  ne zadovolji  propisane standarde u  određenom  periodu,gde se takva voda ispušta?

Da li će se i u ostalim pogonima TIR-a prečišćavati otpadna voda ili će se mešati sa prečišćenom i neutralisanom otpadnom vodom  iz topionice i  fabrike simporne i takva dalje ispuštati u borsku reku?

-Da li će se prečišćena voda reciklirati tj koristiti kao povratna  voda u tehnološkim procesima topionice i fabrike sumporne kiseline,ako ne zašto? Ako planirani broj skladišnih rezervoara za sumpornu kiselinu bude nedovoljan za skldištenje,usled nedostatka  tržišta,da li to znači zastoj topionice?

-Da li postoji  sabirni skladišni rezervoar sumporne kiseline u slučaju proboja nekog od postojećih skladišnih rezervoara  i kog kapaciteta i da li postoji zbirna jama za prihvat kiselih voda u slučaju iznenadnog proboja kiselinskih vodova ,skladišnih rezervoara ,ventila i ostale procesne opreme?

-Koliko često   topionica i sumporna mogu da imaju zastoja a da se  to ne odrazi na ispravan tehnološki proces proizvodnje i  procesnu  opremu? Koji su rokovi za završetak radova na rekonstrukciji topionice i izgradnju nove fabrike sumporne kiseline , od kog datuma teku rokvi  i ukoliko kasne ko snosi odgovornost?

Bor je najcrnja ekološka tačka u Evropi po pitanju sveukupng zagađenja , vazduha,vode ,zemljišta i negativnog uticaja na zdravlje i život  ljudi u Boru.  Stotinu važećih zakona, uredbi, pravilnika,  programa, planova, odluka trenutno definiše oblasti iz zaštite životne sredine. Da li će završetkom rekonstrukcije  topionice i izgradnjom nove fabrike sumporne kiseline i puštanjem u rad istih početi i primena navedenih zakona ?

U rezimeu  studije ANALIZA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU stoji:,,Ukoliko EDC utvrdi da nema dovoljno informacija da proceni uticaj na živitnu sredinu EDC će odbiti da uđe  transakcije vezane za takav projekat. Da li to znači da se može deseti da se odustane od rekonstrukcije topionice i izgradnje nove fabrike sumporne kiseline, što se po mišljenju Ekološkog saveza ekoagenda nesme desiti , jer je ovo zadnja nada i šansa  za nastavak života u Boru.

Odbor Ekoagende 7/1935

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !