);
Breaking News

БОР: ЗБОГ ДУГОВА СКИДАЈУ СТРУЈОМЕРЕ

Због не­мо­гућ­но­сти да на­пла­те ду­го­ва­ња за утро­ше­ну елек­трич­ну енер­ги­ју од фи­зич­ких ли­ца, ди­рек­тор бор­ске „Елек­тр­о­ди­стри­бу­ци­је“ на­ло­жио је да се тим по­тро­ша­чи­ма ски­ну стру­јо­ме­ри.

И док ди­рек­тор „Елек­тр­о­ди­стри­бу­ци­је“ Дра­ган Ми­ло­ше­вић ка­же да се стру­јо­ме­ри ски­да­ју ду­жни­ци­ма ка­ко би се пр­о­ве­ри­ло да ли су та бр­о­ји­ла ис­прав­на, ду­жни­ци твр­де да им је „Елек­тр­о­ди­стри­бу­ци­ја“ без ика­квог упо­зо­ре­ња „укра­ла“ имо­ви­ну. Вла­сни­ци бр­о­ји­ла на­ја­вљу­ју да ће пр­о­тив „Елек­тр­о­ди­стри­бу­ци­је“ под­не­ти ту­жбу, а Удру­же­ње по­тро­ша­ча, ко­је су гра­ђа­ни по­зва­ли да ре­а­гу­је, оба­ве­сти­ло је за­штит­ни­ка гра­ђа­на Ср­би­је Са­шу Јан­ко­ви­ћа и де­ле­га­ци­ју Европ­ске ко­ми­си­је, пише данашња „Правда“.

– По­ку­ша­ће­мо да кр­оз за­ко­не и ин­сти­ту­ци­је си­сте­ма ре­ши­мо овај пр­о­блем – из­ја­вио је пред­сед­ник по­тро­ша­ча оп­шти­не Бор Зо­ран Ан­дре­јић. Он ка­же да се то удру­же­ње ба­ви за­шти­том по­тро­ша­ча и да не­ма на­ме­ру да шти­ти оног ко не пла­ћа стру­ју.

– Ипак, ов­де се ра­ди о ба­ха­том и оси­о­ном мо­но­по­ли­сти, о „Елек­тро­при­вре­ди Ср­би­је“ и бор­ској „Елек­тр­о­ди­стри­бу­ци­ји“, чи­ји су рад­ни­ци ду­жни­ци­ма без ика­квог оба­ве­ште­ња ски­ну­ли стру­јо­ме­ре под из­го­во­ром да ће их по­сла­ти на ба­жда­ре­ње – на­вео је Ан­дре­јић у пи­сму по­сла­том за­штит­ни­ку гра­ђа­на Ср­би­је.

Он иро­нич­но ка­же да ће удру­же­ње оба­ве­сти­ти Европ­ску ко­ми­си­ју о то­ме ка­ква су пра­ва гра­ђа­на од стра­не „вла­де со­ци­јал­не прав­де, од­но­сно њи­хо­вих екс­по­не­на­та на ло­кал­ном ни­воу“.

Ан­дре­јић је на­ја­вио да ће се у ре­ша­ва­ње овог пр­о­бле­ма укљу­чи­ти адво­кат­ске кан­це­ла­ри­је из Бо­ра и Но­вог Са­да, где је се­ди­ште Асо­ци­ја­ци­је по­тро­ша­ча Ср­би­је.

Ак­ци­ју ски­да­ња бр­о­ји­ла ве­ли­ким ду­жни­ци­ма „Елек­тр­о­ди­стри­бу­ци­ја“ је за­по­че­ла кра­јем ок­то­бра, са обра­зло­же­њем да око 80 по­тро­ша­ча овом пред­у­зе­ћу, ко­је по­слу­је у са­ста­ву пред­у­зе­ћа „Ју­го­и­сток“ Ниш, ду­гу­је ви­ше од осам ми­ли­о­на ди­на­ра. До са­да је око пе­де­сет ко­ри­сни­ка ис­кљу­че­но са мре­же, али се бу­ка по­ди­гла ка­да су не­ким по­тро­ша­чи­ма из струј­них орма­ра ски­ну­ти и од­не­се­ни стру­јо­ме­ри.

Ди­рек­тор „Елек­тр­о­ди­стри­бу­ци­је“ на­по­ми­ње да се ски­да­ју бр­о­ји­ла свих ве­ћих ду­жни­ка, ка­ко би се пр­о­ве­ри­ло да ли су ис­прав­на. „Све то ра­ди­мо о на­шем тр­о­шку и сви ко­ри­сни­ци ће на­кон пр­о­ве­ре ста­ња уре­ђа­ја у Са­ве­зном за­во­ду за ме­ре­ње дра­го­це­но­сти, бр­о­ји­ла до­би­ти на­зад“, уве­ра­ва ди­рек­тор Ми­ло­ше­вић.

То је, ме­ђу­тим, сла­ба уте­ха со­ци­јал­но угро­же­ним Бо­ра­ни­ма, ко­ји да­ни­ма жи­ве уз све­ће и без мо­гућ­но­сти да се­би при­пре­ме оброк или угре­ју бој­лер ра­ди одр­жа­ва­ња хи­ги­је­не.

– Стру­ју су ми исе­кли пре не­де­љу да­на, а да прет­ход­но о то­ме ни­сам оба­ве­штен. Елек­три­ча­ри су на не­ки на­чин отво­ри­ли ка­та­нац орма­ри­ћа у згра­ди и од­не­ли бр­о­ји­ло – ка­же Љу­би­ша Пе­тро­вић, ко­ји са су­пру­гом и дво­је де­це жи­ви од та­шти­не пен­зи­је.

Ње­го­ва ду­го­ва­ња су из­но­си­ла 120.000 ди­на­ра, али ка­же да је ми­нус сма­њио на све­га 10 по­сто.

У „Елек­тр­о­ди­стри­бу­ци­ји“ твр­де да на осно­ву За­ко­на о енер­ге­ти­ци и у окви­ру ре­дов­них ак­тив­но­сти оба­вља­ју ба­жда­ре­ње, и да је до са­да де­се­так уре­ђа­ја упу­ће­но на кон­тро­лу. – Не мо­же­те ни за­ми­сли­ти ка­ко је жи­ве­ти без стру­је у 21. ве­ку – ка­же је­дан 45-го­ди­шњи му­шка­рац, ко­ји је остао без по­сла по­сле не­у­спе­шне при­ва­ти­за­ци­је ње­го­вог пред­у­зе­ћа.
У без­из­ла­зној си­ту­а­ци­ји је и Сла­ви­ца Стан­ко­вић, ко­ја ду­гу­је 82.000. Она стан де­ли са два­де­се­то­го­ди­шњим си­ном ко­ји је не­за­по­слен, а пре­жи­вља­ва­ју од 7.200 ди­на­ра со­ци­јал­не по­мо­ћи…

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama