);

OSNIVA SE SAVET ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

O ovoj temi raspravljaće se na sednici Opštinskog veća Bor zakazanoj za petak, 17. decembra.

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim rešenjem osniva se Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bor (u daljem tekstu: Savet), uređuje njegov sastav, delokrug rada, izvori finansiranja i način rada.

II SASTAV SAVETA

Član 2.

Savet ima predsednika, zamenika predsednika i pet članova.

U Savet se imenuju:

– za predsednika

Ljubiša Stamenković,

– za zamenika predsednika

Saša Skrobonja,

– za članove:

1. Dalibor Baj,

2. Marija Velkova,

3. Suzana Branković

4. Slobodan Petrović,

5. Ivica Stojković.

Savet se imenuje na period od 4 (četiri) godine.

Član 3.


Članstvo u Savetu prestaje:

– razrešenjem,

– ostavkom, i

– istekom mandata

Član Saveta može podneti ostavku ili biti razrešen i pre isteka mandata

Član 4.

Predsednika Saveta razrešava Opštinsko veće na predlog najmanje 1/3 članova Opštinskog veća, a članove Saveta razrešava Opštinsko veće na obrazloženi predlog predsednika Saveta.

Istovremeno sa predlogom za razrešenje ovlašćeni predlagač podnosi predlog za izbor novog člana i predsednika Saveta. Opštinsko veće istovremeno donosi odluku o razrešenju i izboru članova Saveta.

Članu Saveta koji je razrešen prestaje dužnost danom razrešenja.

Član 5.

U slučaju podnošenja ostavke od strane predsednika ili člana Saveta, istom prestaje funkcija danom održavanja sednice Opštinskog veća na kojoj je konstatovano da je ostavka podneta, odnosno danom održavanja prve naredne sednice ako je ostavku podneo između dve sednice.

O podnetoj ostavci ne otvara se pretres, niti se odlučuje.

Na istoj sednici na predlog ovlašćenog predlagača imenuje se novi član, odnosno predsednik Saveta.

III DELOKRUG I NAČIN RADA

Član 6.

Zadaci Saveta su da:

1) analizira, prati i predlaže mere za unapređenje opšte bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bor,

2) obavlja preventivno-promotivne aktivnosti i vodi kampanju o bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bor,

3) priprema predlog strategije i godišnjeg plana bezbednosti saobraćaja na putevima koji donosi Skupština opštine Bor, u skladu sa Nacionalnom strategijom i Nacionalnim planom koji donosi Vlada Republike Srbije,

4) formira sistem jedinstvene osnove evidentiranja i praćenja značajnih obeležja     bezbednosti saobraćaja na putevima,

5) priprema Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti     saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bor,

6) priprema predlog izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima koji Opštinsko veće podnosi Skupštini opštine Bor najmanje dvaput godišnje,

7) obavlja i druge poslove vezane za unapređenje bezbednosti saobraćaja u skladu sa     zakonom.

Član 7.

Savet radi u sednicama koje saziva predsednik Saveta po potrebi, a sa prethodno utvrđenim dnevnim redom.

U odsutnosti predsednika Saveta, sednicu Saveta saziva zamenik predsednika Saveta.

Sednicom predsedava predsednik Saveta, koga u slučaju odsutnosti zamenjuje zamenik predsednika Saveta.

Savet može da radi kada sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova.

Savet odlučuje većinom glasova od broja prisutnih članova.

Na sednici se vodi zapisnik o toku rada i donetim zaključcima.

Član 8.

Za izvršavanje pojedinih poslova Savet može obrazovati stručne radne grupe.

Za izvršenje pojedinih poslova, Opštinsko veće može na predlog Saveta u skladu sa zakonom angažovati pravno lice koje je materijalno i stručno osposobljeno da obavlja te poslove.

IV IZVORI FINANSIRANjA I RASPODELA SREDSTAVA

Član 9.

Izvori sredstava za poslove u funkciji unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima su:

1) budžet Opštine Bor,

2) sredstva u visini od 30 % naplaćenih novčanih kazni za prekršaje predviđene     propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima učinjenih na teritoriji opštine Bor,

3) ostali prihodi.

Član 10.

Sredstva u visini od 50 % od sredstava iz tačke 2. prethodnog člana, koriste se za popravljanje saobraćajne infrastrukture, a preostalih 50 % za finansiranje ostalih mera unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima.

Sredstva iz stava 1. ovog člana, koriste se prema programu koji donosi Opštinsko veće na predlog Saveta.

Član 11.

Članovima Saveta pripada naknada za rad shodno članu 2. Odluke o naknadama odbornika Skupštine opštine Bor („Službeni list opština“, br. 11/04 i “Službeni list opštine Bor“, br. 10/08 i 10/09).

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta, obavlja Odeljenje za privredu i društvene delatnosti.

Član 13.

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu opoštine Bor’’.

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !