);
Breaking News

ХЛЕБ 55 ДИНАРА, НА РЕДУ СТРУЈА И ГАС

Џеп по­тро­ша­ча од Но­ве го­ди­не го­то­во сва­ки дан др­ма­ју по­ску­пље­ња, ових да­на ће це­на хле­ба са 44 ско­чи­ти на 55 ди­на­ра, уље гра­би ка 200 ди­на­ра, а ше­ћер је бли­зу 100 ди­на­ра, за­ви­сно од тр­го­ви­не.

Це­не ви­ше не ра­сту у јед­но­ци­фре­ним из­но­си­ма већ и по 50 и ви­ше од­сто. Ли­тар уља, на при­мер, у ав­гу­сту је ко­штао 89, а са­да је ми­ни­мал­но 139,90 и то у рад­ња­ма „Ја­бу­ке“, ко­је има­ју нај­ни­же це­не, док је у дру­гим и пре­ко 180 ди­на­ра, пише данашња „Правда“.

У та­ла­су по­ску­пље­ња не ра­сту са­мо це­не пре­храм­бе­них ин­ду­стриј­ских про­из­во­да већ и основ­них по­љо­при­вред­них – пше­ни­це и ку­ку­ру­за. Це­не ових ра­тар­ских про­из­во­да су на исто­риј­ском мак­си­му­му, пше­ни­ца је бли­зу 30 ди­на­ра, а ку­ку­руз око 24 ди­на­ра.

И це­не енер­ге­на­та су се за­љу­ља­ле, па је го­ри­во због ак­ци­за по­ску­пе­ло уме­сто да по­јеф­ти­ни, а ди­рек­тор „Ср­би­ја­га­са“ Ду­шан Ба­ја­то­вић жа­ли се да Вла­да Ср­би­је оду­го­вла­чи са раз­го­во­ром око по­ве­ћа­ња це­не га­са, ко­ји би тре­ба­ло да по­ску­пи 20 од­сто.

Иако је бу­џе­том про­јек­то­ва­но да би ин­фла­ци­ја на кра­ју ове го­ди­не тре­ба­ло да бу­де око шест од­сто та­ко што ће се тек од ју­на спу­шта­ти, јер ће у пр­вој по­ло­ви­ни го­ди­не би­ти и пре­ко де­сет од­сто, те­шко је то оче­ки­ва­ти, јер се спре­ма и по­ве­ћа­ње це­не стру­је, нај­ве­ро­ват­ни­је у мар­ту, за пре­ко де­сет од­сто.

Уку­пан те­ку­ћи раст ма­ло­про­дај­них це­на у 2010. го­ди­ни из­но­сио 11,5 од­сто, тро­шко­ва жи­во­та 10,4 од­сто, а про­из­во­ђач­ких це­на ин­ду­стриј­ских про­из­во­да 16,2 од­сто. На оства­ре­ни раст це­на у прет­ход­ној го­ди­ни, ути­ца­ло је, за око по­ло­ви­ну, кре­та­ње це­на хра­не и це­на ста­но­ва­ња (стан, во­да, елек­трич­на енер­ги­ја, гас и дру­га го­ри­ва).

И ових да­на ло­кал­не са­мо­у­пра­ве на­ја­вљу­ју по­ску­пље­ње ко­му­на­ли­ја, па је ју­че у Гор­њем Ми­ла­нов­цу са­оп­ште­но да ће би­ти ве­ће за де­сет од­сто.

Гра­ђа­ни и јав­не уста­но­ве куб­ни ме­тар во­де у том гра­ду пла­ћа­ће 35, а при­вре­да 98 ди­на­ра, док ће из­но­ше­ње сме­ћа и де­по­но­ва­ње от­па­да са­да би­ти 3,96 ди­на­ра за гра­ђа­не и 7,55 ди­на­ра по ква­драт­ном ме­тру ко­ри­сне по­вр­ши­не за прав­на ли­ца.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !