);

PRODAO FIRMU DA PLATI FIRMARINU

Bor, 15.mart

Autor: B.F.

Od ka­da je Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja sma­nji­lo tran­sfe­re gra­do­vi­ma i op­šti­na­ma zbog pro­ble­ma fi­nan­si­ra­nja ogrom­ne lo­kal­ne ad­mi­ni­stra­ci­je, op­šti­ne su ne­kon­tro­li­sa­no po­ve­ća­le ko­mu­nal­ne tak­se. Sla­vi­ša Je­re­mić, već biv­ši vla­snik fir­me „Sa­tel-ka­blov­ska TV“, pro­dao je pred­u­ze­će ka­ko bi upla­tio 500.000 di­na­ra za ko­mu­nal­ne tak­se na ime fir­ma­ri­ne, ali se ni osta­lim pred­u­zet­ni­ci­ma Bo­ra ne pi­še bo­lje. Njih 100 je ovih da­na do­bi­lo astro­nom­ske ra­ču­ne za pla­ća­nje fir­ma­ri­ne po no­voj od­lu­ci Skup­šti­ne op­šti­ne, što ih je to­li­ko uz­ne­mi­ri­lo da su na­pi­sa­li pe­ti­ci­ju sa pret­njom da će se pre­se­li­ti u Bo­lje­vac i još ne­ke op­šti­ne gde je taj na­met i do 15 pu­ta ma­nji.

– Ovo je ka­ta­stro­fa. Mo­ju fir­mu su ran­gi­ra­li kao da je u pi­ta­nju „Te­le­nor“ ili „Te­le­kom“. Za­to sam pro­dao pred­u­ze­će, pla­tio po­la mi­li­o­na di­na­ra fir­ma­ri­nu, osta­tak od 300.000 di­na­ra je opro­šten jer sam u tre­ćem kvar­ta­lu pro­šle go­di­ne pro­me­nio de­lat­nost. Sa­da ra­dim kod ga­zde ko­me sam pro­dao fir­mu. Ža­lio sam se Po­re­skoj upra­vi u Ni­šu, ali ne vre­di. Do­bio sam obra­zlo­že­nje da je reč o za­ko­ni­toj od­lu­ci od­bor­ni­ka SO i tu se ni­šta ne mo­že – ka­že Je­re­mić.

Ne­nad Bo­ži­no­vić, vla­snik fir­me „Ne­ša – me­tal“, ozlo­je­đen je zbog po­stup­ka lo­kal­ne vla­sti. „Ni­ko ni­je že­leo sa mnom da raz­go­va­ra. Sva vra­ta bi­la su mi za­tvo­re­na.

Za 2009. i 2010. go­di­nu mo­ra­ću da pla­tim oko po­la mi­li­o­na di­na­ra. Ne­mam oda­kle to­li­ki no­vac da obez­be­dim. Je­di­no re­še­nje vi­dim u ga­še­nju fir­me ili u pre­me­šta­ju u Bo­lje­vac. Ipak, uga­si­ću pred­u­ze­će, ma­da od to­ga ži­vi ce­la mo­ja po­ro­di­ca“, ka­že Bo­ži­no­vić.

Mir­ko Đu­rić, ko­ji je za­du­žen za ma­lu pri­vre­du u Op­štin­skom ve­ću Bo­ra, iz­ja­vio je da Op­šti­na ne­će do­zvo­li­ti da Bor na­pu­sti 100 pred­u­zet­ni­ka či­me bi bio ugro­žen po­sao 1.500 za­po­sle­nih, kao i pri­hod od bli­zu 100 mi­li­o­na di­na­ra. Već su­tra će se o sve­mu raz­go­va­ra­ti na naj­vi­šem ni­vou ka­da će jav­no­sti bi­ti po­zna­ti i kri­te­ri­ju­mi po ko­ji­ma je iz­ra­ču­na­ta tak­sa za fir­ma­ri­ne.

– Upra­vo smo do­bi­li pro­test­no pi­smo 40 pred­u­zet­ni­ka. Ne­će­mo do­zvo­li­ti pre­se­lje­nje u dru­ge op­šti­ne. Lo­kal­na vlast će o sve­mu naj­hit­ni­je ras­pra­vlja­ti – na­gla­sio je Đu­rić.

Zbog sku­pih raz­li­či­tih ko­mu­nal­nih tak­si i ren­te u No­vom Sa­du, od po­čet­ka go­di­ne pro­te­ste u ovom gra­du or­ga­ni­zo­va­li su u ne­ko­li­ko na­vra­ta i vla­sni­ci ki­o­ska i ma­njih tr­go­vi­na, i to onih ko­ji ima­ju je­dan ili dva objek­ta. Bi­lo je i na­ja­va da će zbog ne­ra­zu­me­va­nja grad­ske vla­sti po­je­di­ni za­pa­li­ti svo­je objek­te. No­vo­sad­ski pred­u­zet­ni­ci su pro­te­ste sa­da „za­mr­zli“, jer su do­bi­li obe­ća­nje grad­ske vla­sti da će pla­ća­nje ren­te bi­ti mo­gu­će na vi­še­go­di­šnje ra­te. Pred­sed­ni­ca Voj­vo­đan­skog udru­že­nja tr­go­va­ca Sla­vi­ca Pet­kov­ska Br­kić re­kla je da bi ova me­ra tre­ba­lo do­ne­kle da olak­ša po­lo­žaj ma­lih pred­u­zet­ni­ka, ko­ji po­slu­ju na ivi­ci op­stan­ka.

– Tak­sa za za­u­ze­će jav­ne po­vr­ši­ne, u za­vi­sno­sti od lo­ka­ci­je i kva­dra­tu­re, iz­no­si go­di­šnje do 300.000 di­na­ra, plus ren­ta ko­ja bi tre­ba­lo da se pla­ti, pa bi to bio tro­šak do 600.000 di­na­ra. A to je ne­mo­gu­će is­pla­ti­ti, jer su na­ši dnev­ni pa­za­ri u vi­si­ni ra­ču­na jed­ne mu­šte­ri­je u ve­li­kim mar­ke­ti­ma, a da­žbi­ne ab­nor­mal­ne – re­kla je Br­ki­će­va.

Me­đu­tim, od­lu­ka o uma­nje­nju tak­si bar za ma­le tr­gov­ce mo­že se oče­ki­va­ti, ka­ko sa­zna­je­mo, tek po do­no­še­nju od­lu­ke o re­ba­lan­su grad­skog bu­dže­ta za ovu go­di­nu.

Fir­ma­ri­na u Ni­šu 3.000, u Bo­ru 787.000 di­nara

Sla­vi­ša Je­re­mić is­ti­če da nje­gov ko­le­ga, ope­ra­ter ka­blov­ske TV u Ni­šu sa oko 25.000 ko­ri­sni­ka pla­ća go­di­šnje fir­ma­ri­nu 3.000 di­na­ra. „Me­ni je za 2010. do­šao na­met od 787.000 di­na­ra, a imam 700 ko­ri­sni­ka“, na­vo­di Je­re­mić.

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !