);

TAKSA ZA LETNJE BAŠTE I ZIMI

Bor, 16. mart
Još se ni­je sti­ša­lo ni ne­za­do­volj­stvo oko na­pla­te ogrom­nih fir­ma­ri­na u Bo­ru, a ugo­sti­te­lji u tom gra­du po­no­vo zah­te­va­ju od op­štin­skih funk­ci­o­ne­ra da pro­me­ne od­lu­ku o pla­ća­nju tak­si za let­nje ba­šte i u zim­skom pe­ri­o­du.

Autor: B.F

Izvor: Pravda

– Od pre dve go­di­ne mo­li­li smo lo­kal­ne vla­sto­dr­šce da nam ne na­pla­ću­ju tak­se i kad ne ra­di­mo. Kri­za u po­slo­va­nju i da­lje tra­je i rad­nje se za­tva­ra­ju. Do­bi­ja­li smo od­go­vo­re da će za 2010. go­di­nu ova ne­prav­da bi­ti is­pra­vlje­na, ali ni no­va vlast, po­sta­vlje­na pre po­la go­di­ne, ne ha­je za na­šu mu­ku. Mo­ra­će­mo na sud ili će­mo fir­me „pod ključ“, ne vi­dim dru­go re­še­nje, ma­da je u pri­vat­nom sek­to­ru u ugo­sti­telj­skoj de­lat­no­sti za­po­sle­no 1.500 rad­ni­ka – ka­že Mi­o­drag Ći­rić, vla­snik po­zna­te ka­fa­ne „Brest“ u Bo­ru.

Op­štin­ska bi­ro­kra­ti­ja je ugo­sti­te­lji­ma od­go­vo­ri­la da su ne­ke ba­šte osta­le na svom me­stu i to­kom ce­le zi­me, po­ne­gde čak i sto­lo­vi ni­su po­me­ra­ni. To što ni­ko ni­je do­la­zio za te sto­lo­ve, njih, oče­vid­no, ni­je bri­ga.

– Mo­ja ba­šta je po­kri­ve­na. Kod ne­kih ko­le­ga sto­lo­vi su učvr­šće­ni za pod. Ne­ma po­tre­be da ih po­me­ra­ju. Ni­ti ko­me sme­ta­ju, ni­ti ko do­la­zi dok ne gra­ne pro­le­će. Ja­sno je da su po­re­zni­ci do­bi­li na­re­đe­nje da na­pu­ne op­štin­sku ka­su ka­ko zna­ju i ume­ju. Mi smo im pr­vi na uda­ru – upo­zo­ra­va ugo­sti­telj Ra­de Jok­nić.

Re­pu­blič­ka vlast je, me­đu­tim, da­la neo­gra­ni­če­na ovla­šće­nja op­šti­na­ma i gra­do­vi­ma u Sr­bi­ji u od­re­đi­va­nju iz­no­sa fir­ma­ri­ne ali i dru­gih lo­kal­nih ko­mu­nal­nih tak­si ko­je pla­ća pri­vre­da, sa že­ljom da im omo­gu­ći da na­mak­nu što vi­še pa­ra, jer su im po­sled­njih go­di­na sma­nje­ni tran­sfe­ri iz re­pu­blič­kog bu­dže­ta. Pri tom, Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja ni­je, kao što je pred­vi­đe­no, do­ne­lo pro­pis ko­jim bi se li­mi­ti­ra­li mak­si­mal­ni iz­no­si po­je­di­nih lo­kal­nih tak­si za pri­vre­du, pa je ta­ko go­di­šnja fir­ma­ri­na za od­re­đe­nu de­lat­nost u Ni­šu 3.000 di­na­ra, a za slič­nu fir­mu u Bo­ru 787.000 di­na­ra.

Dra­go­ljub Ra­jić iz Uni­je po­slo­da­va­ca Sr­bi­je ka­že da su ko­mu­nal­ne tak­se iz­vor­ni pri­hod lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve na osno­vu Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, s tim da je pred­vi­đe­no da Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja pred­lo­ži Vla­di Ured­bu o mak­si­mal­nom i mi­ni­mal­nom iz­no­su tak­si na fir­mu i mo­tor­na i drum­ska vo­zi­la. „Za­kon je odav­no stu­pio na sna­gu i do 2007. go­di­ne bio je rok da se do­ne­se ta­kav pod­za­kon­ski akt, ali nad­le­žno mi­ni­star­stvo ni do da­nas ni­je do­ne­lo ured­bu. Ni­je reč sa­mo o fir­ma­ri­ni već i tak­si na za­u­zi­ma­nje jav­nih po­vr­ši­na i na­dok­na­di za gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte jer su sve to lo­kal­ni pri­ho­di. Za­to i tvr­di­mo da su lo­kal­ne vla­sti u Sr­bi­ji do­sa­da ne­za­ko­ni­to na­pla­ti­le od pri­vre­de 300 mi­li­o­na evra“, upo­zo­ra­va Ra­jić.

U Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja ka­žu da ne zna­ju ka­da će se do­ne­ti ured­ba jer je, ka­ko ob­ja­šnja­va­ju, pro­blem kod do­no­še­nja tog pro­pi­sa što bi li­mi­ti­ra­njem naj­vi­šeg iz­no­sa tak­si lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve osta­le bez de­la iz­vor­nih pri­ho­da. Isto­vre­me­no, tvr­de da ni­je tač­no da op­šti­ne mo­gu da zi­da­ju vi­si­nu tak­si neo­gra­ni­če­no, iako ih ni­jed­nim pro­pi­som ni­su u to­me ogra­ni­či­li. U Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja obe­ća­va­ju da će to bi­ti re­še­no, ali ne mo­gu da po­tvr­de da će se to de­si­ti ove, pa čak ni 2012. go­di­ne, jer to za­vi­si od br­zi­ne po­ve­ća­nja po­mo­ći re­pu­blič­kog bu­dže­ta lo­kal­noj ka­si.

Ilu­stru­ju­ći že­lju bi­ro­kra­ti­je da na­pla­ti što vi­še, Ra­jić ka­že da i fir­me za re­ci­kla­žu sme­ća ko­je ne­ma­ju sme­će jer ga pre­ra­đu­ju mo­ra­ju da pla­ća­ju ko­mu­nal­nom pred­u­ze­ću oko 1.500 evra me­seč­no, kao što je to slu­čaj u Mla­de­nov­cu, jer je pro­pi­sa­no da fir­ma na­kna­du pla­ća fik­sno po kva­drat­nom me­tru po­slov­nog pro­sto­ra.

Mo­že im se

Fir­ma­ri­nu u Vr­njač­koj ba­nji na pri­mer, ne pla­ća­ju jav­na pred­u­ze­ća, a za pri­vat­ne fir­me je go­di­šnje i do dva mi­li­o­na di­na­ra, za rad­nje 200.000 di­na­ra, upo­zo­ra­va­ju u Uni­ji po­slo­da­va­ca. U Sur­du­li­ci, do­da­je Ra­jić, fir­ma­ri­na za EPS je 2,2 mi­li­o­na di­na­ra, pro­iz­vo­đa­ča „Vla­sin­ske ro­se“ 3,5 mi­li­o­na, a ma­lu pri­vre­du od 20.000 do 150.000 di­na­ra.

Raz­mo­tri­će

Mir­ko Đu­rić, član Op­štin­skog ve­ća Bo­ra za­du­žen za ma­lu pri­vre­du, tvr­di da će vlast uči­ni­ti sve da i tak­se za let­nje ba­šte ne bu­du pre­vi­so­ke i na­pla­ći­va­ne kad se za­i­sta ne ra­di. „Op­šti­na je u bes­pa­ri­ci. Po­ku­ša­va­mo da pla­ti­mo za­o­sta­le du­go­ve i is­pu­ni­mo na­še oba­ve­ze. Na pri­mer, naj­bo­ljim stu­den­ti­ma i uče­ni­ci­ma du­gu­je­mo 14 sti­pen­di­ja ko­je su iona­ko mi­ni­mal­ne“, ob­ja­šnja­va Đu­rić.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !