AUTO – ISTORIJA U DVORIŠTU

Bor, 16. jun

Dra­gan Sto­ja­no­vić (53), pen­zi­o­ner iz Bo­ra, ne raz­dva­ja se od fo­to­gra­fi­ja sta­rih, ret­kih vo­zi­la ko­ja se na­la­ze u na­šoj ze­mlji. Uvek su mu pri ru­ci i ra­do ih po­ka­zu­je sva­kom zna­ti­želj­ni­ku. Ne­ke od tih vred­nih sta­ri­na na če­ti­ri toč­ka po­se­du­je već tri de­ce­ni­je.

Autor: B. Filipović

Trak­tor „lanz bul­dog“ iz 1954. nje­go­vo je vla­sni­štvo i u nje­go­vom je do­ma­ćin­stvu u Bre­stov­cu kod Bo­ra. Pre vi­še go­di­na bio je u vla­sni­štvu sla­tin­ske po­ro­di­ce Pi­pić, a nje­gov „kraj­sler 77“ iz 1924. go­di­ne, sa osam se­di­šta, da­nas je u Ni­šu. Trak­tor „HSC“ iz 1904. go­di­ne, me­đu pr­vi­ma je do­speo u Sr­bi­ju. Po­znat je po to­me što ima gvo­zde­ne toč­ko­ve. U vla­sni­štvu je jed­nog po­zna­tog Kra­ljev­ča­ni­na ko­ji je na­ba­vio i trak­tor di­ze­laš „lan­din“ iz 1957, piše “Pravda”.

– Ove le­pe i vred­ne ma­ši­ne ni­su pu­no pla­će­ne. Naj­vi­še me je iz­ne­na­dio trak­tor, dvo­takt­ni di­ze­laš iz 1957. Ipak, naj­lep­ši i naj­sta­ri­ji mo­de­li trak­to­ra i li­mu­zi­na iz na­še ze­mlje, pa i ovog kra­ja, pre­se­lje­ni su u ino­stran­stvo. Če­sto su pla­ća­ni go­to­vo bud­za­što. U bor­skom kra­ju po­je­din­ci ver­no ču­va­ju i sta­re ka­za­ne za ra­ki­ju, ma­da se naj­sta­ri­ji lam­pe­ci sa dr­ve­nim lu­la­ma na­la­ze u Ar­he­o­lo­škom par­ku u se­lu Rav­na kod Knja­žev­ca – ka­že Sto­ja­no­vić.

Ne kri­je ovaj ro­đe­ni Ni­šli­ja da ima i „mer­ce­des SA 170“ iz 1936, kao i mo­tor­bi­cikl iz 1924. go­di­ne. Trak­tor „lanz bul­dog“ tre­nut­no je u ra­sad­ni­ku voć­ki u Bre­stov­cu, jer se Dra­gan ba­vi vo­ćar­stvom. Ma­ši­na ni­je za upo­tre­bu, ali mo­že la­ko da se po­pra­vi i za­o­re bra­zdu.

– Lju­bav pre­ma sta­ri­na­ma po­ti­če još od de­tinj­stva ka­da mi je otac osta­vio kom­bi „fol­ksva­gen“ iz 1956. Ka­sni­je, na­kon de­ce­ni­ju i po, shva­tio sam da te sta­re ma­ši­ne i za me­ne ima­ju ne­pro­ce­nji­vu vred­nost. Imam i ne­ke mo­to­re iz Dru­gog svet­skog ra­ta, ali ni­su kod me­ne. Ta­ko se to ra­di. Ne sme­mo sve da dr­ži­mo kod ku­će, ima sva­ko­ja­kih lju­di. Ovih da­na raz­go­va­ram sa dru­ga­ri­ma da osnu­je­mo mu­zej. Bi­la bi to le­pa tu­ri­stič­ka atrak­ci­ja. Ne­ke sta­re ma­ši­ne mo­gu i da se po­zaj­me od mo­jih pri­ja­te­lja iz Ni­ša. Va­zda je ide­ja – na­gla­ša­va Sto­ja­no­vić.

Share

Ostavite odgovor