NOVE CENE KOMUNALNIH USLUGA

Za četvratak zakazna sednica Opštinskog veća Bor na kojoj će biti predložene i nove (verujemo veće) cene grejanja i još nekih komunalnih usluga

Foto: D.Popaz **** Opštinsko veće BorFoto: D.Popaz

D n e v n i    r e d:

1. Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Bor za 2010. godinu;

2. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bor za 2011. godinu;

3. Predlog Odluke o zaduživanju Opštine Bor;

4. Predlog Odluke o sufinansiranju potreba i interesa građana u oblasti sporta u opštini Bor;

5. Predlog Odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju naziva ulica i trgova;

6. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu;

7. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o naknadama odbornika Skupštine opštine Bor;

8. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu;

9. Predlog Odluke o izmeni Odluke o pijacama;

10. Predlog Godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bor za 2011. godinu;

11. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa poslovanja JP „Direkcija za izgradnju Bora“ Bor za 2011. godinu;

12. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja JP „Bogovina“ Bor za 2011. godinu;

13. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja   JP “ŠRIF“ Bor za 2011. godinu;

14. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja   JKP “3. oktobar“ Bor za 2011. godinu;

15. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP „Toplana“ Bor za 2011. godinu;

16. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JKP “Toplana“ Bor;

17. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JP za stambene usluge “Bor“ Bor;

18. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o promeninaziva Ustanove za decu “Bambi“ Bor;

19. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju društva sa  ograničenom odgovornošću “Biznis inkubator centar Bor“ u  Boru;

20. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora JP “ŠRIF“ Bor;

21. Predlog Rešenja o imenovanju direktora JP “ŠRIF“ Bor;

22. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Sportski centar “Bor“ u Boru;

23. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Ustanove Sportski centar “Bor“ u Boru;

24. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije “Bor“;

25. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Turističke organizacije “Bor“;

26. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cena reklamnog materijala, stručnih publikacija i ulaznica Muzeja rudarstva i metalurgije “Bor“;

27. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanja cenovnika štamparskih usluga Muzeja rudarstva i metalurgije “Bor“;

28. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o cenama određenih komunalnih  usluga JKP „3. oktobar“ Bor;

29. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cene pružanja usluga JKP ,,Toplana“;

30. Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova;

31. Predlog Rešenja o određivanju lica za overu obrazaca iz člana 5. Uredbe o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima;

32. Predlog Zaključka-Odgovora povodom rasprave o zahtevu-građanskoj inicijativi za formiranje Mesne zajednice Selište-Zlot;

33. Predlog Zaključka kojim se podržava inicijativa Skupštine opštine Sokobanja;

34. Predlog o Rešenja obrazovanju Radnog tela za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Bor za period 2011-2016. godine;

35. Predlog Rešenja o upućivanju na službeni put u Krezo-Republika Francuska;

36. Predlog Rešenja o upućivanju na službeni put u Republiku Češku i Republiku Nemačku;

37. Odlučivanje po žalbama.

Materijal se dostavlja uz saziv, osim pod tačkom 2. koji će se naknadno uručiti.

Pozivate se da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti, pre održavanja sednice, obavestite predsednika opštine Bor ili Službu za skupštinske poslove na tel. 423-255 lok. 149.

PREDSEDNIK OPŠTINE BOR,

Nebojša Videnović

Share

Ostavite odgovor