DANAS ZASEDA SKUPŠTINA OPŠTINE BOR

Bor, 30.jun

Osma sednica Skupštine opštine Bor

Foto: D.Popaz

Sa današnje sednice SO Bor, iako smo uredno pozvani, nećemo imati izveštaj jer  nemamo obavezu, niti dogovorenu saradnju sa opštinskim vlastima.

Medija centar Bor

D n e v n i    r e d:

1. Predlog Odluke o potvrđivanju mandata

odborniku Skupštine opštine Bor;

2. Predlog Odluke o završnom računu budžeta

Opštine Bor za 2010. godinu;

3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke

o budžetu Opštine Bor za 2011. godinu;

4. Predlog Odluke o zaduživanju Opštine Bor;

5. Predlog Odluke o sufinansiranju potreba i interesa

građana u oblasti sporta u opštini Bor;

6. Predlog Odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju

naziva ulica i trgova;

7. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o

građevinskom zemljištu;

8. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke

o naknadama odbornika Skupštine opštine Bor;

9. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o

auto-taksi prevozu;

10. Predlog Odluke o izmeni Odluke o pijacama;

11. Predlog Godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja

poljoprivrednog zemljišta opštine Bor za 2011. godinu;

12. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o

izmenama i dopuni Programa poslovanja

JP „Direkcija za izgradnju Bora“ Bor za 2011. godinu;

13. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni

Programa poslovanja JP „Bogovina“ Bor za 2011. godinu;

14. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o

izmenama Programa poslovanja   JP “Štampa, radio i film“

Bor za 2011. godinu;

15. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o

izmenama Programa poslovanja   JKP “3. oktobar“

Bor za 2011. godinu;

16. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o

izmenama i dopunama Programa poslovanja

JKP „Toplana“ Bor za 2011. godinu;

17. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama

i dopunama Statuta JKP “Toplana“ Bor;

18. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama

i dopunama Statuta JP za stambene usluge “Bor“ Bor;

19. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o promeni

naziva Ustanove za decu “Bambi“ Bor;

20. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju

društva sa ograničenom odgovornošću

“Biznis inkubator centar Bor“ u Boru;

21. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti

direktora JP ““Štampa, radio i film “ Bor;

22. Predlog Rešenja o imenovanju direktora JP ““Štampa,

radio i film “ Bor;

23. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti

direktora JKP “Vodovod“ Bor;

24. Predlog Rešenja o imenovanju direktora JKP “Vodovod“ Bor;

25. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti

direktora Ustanove Sportski centar “Bor“ u Boru;

26. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Ustanove

Sportski centar “Bor“ u Boru;

27. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti

direktora Turističke organizacije “Bor“;

28. Predlog Rešenja o imenovanju direktora

Turističke organizacije “Bor“;

29. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju

cena reklamnog materijala, stručnih publikacija i

ulaznica Muzeja rudarstva i metalurgije “Bor“;

30. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju

cenovnika štamparskih usluga Muzeja rudarstva i

metalurgije “Bor“;

31. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o cenama

određenih komunalnih  usluga JKP „3. oktobar“ Bor;

32. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o

utvrđivanju cene pružanja usluga JKP ,,Toplana“;

33. Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje

naziva ulica i trgova;

34. Predlog Rešenja o određivanju lica za overu obrazaca iz

člana 5. Uredbe o načinu i kontroli obračuna i isplate

zarada u javnim preduzećima;

35. Predlog Zaključka-Odgovora povodom rasprave o zahtevu-

građanskoj inicijativi za formiranje Mesne zajednice

Selište-Zlot;

36. Predlog Zaključka kojim se podržava incijativa Skupštine

opštine Sokobanja.

 

PREDSEDNIK,

Dragan Žikić

Share

Ostavite odgovor