);
Breaking News

GRAD LIČI NA RINGIŠPIL

Bor, 29. jul

Izvor: Pravda

U Bo­ru se na­sta­vlja ha­o­tič­no ure­đi­va­nje gra­da a da ni­ko ne zna ni za­što ni ko šta sve ra­di. Pr­vo „šmin­ka­nje“ Bo­ra kre­nu­lo je pro­šlog me­se­ca, ka­da je u po­se­tu ru­dar­skom gra­du tre­ba­lo da do­đe pred­sed­nik Sr­bi­je Bo­ris Ta­dić. Na br­za­ka su eki­pe u stro­gom cen­tru kre­nu­le da pre­me­šta­ju, ru­še, di­žu, kre­če, či­ste, „umi­va­ju“, po­pu­nja­va­ju ru­pe u zi­do­vi­ma, što je po­di­glo po­pri­lič­nu bu­ku u jav­no­sti, pa pred­sed­nik ni­je do­šao u (nezvanično) na­ja­vlje­nu po­se­tu.

Ne­ma po­u­zda­nih in­for­ma­ci­ja o to­me ko, ka­ko i od či­jih pa­ra gra­di no­ve objek­te i pre­u­re­đu­je uli­ce. Za­ču­do, ni u op­šti­ni ne­ma kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re ili bi­lo ka­kvog zva­nič­nog kon­tak­ta sa jav­no­šću, gde bi od­go­vo­ri­li na pi­ta­nje o če­mu se ra­di.

Ure­đe­nje pla­toa is­pred Do­ma kul­tu­re i grad­nja fon­ta­ne u pu­nom su je­ku. Do 6. av­gu­sta bi­će iz­gra­đe­na je­din­stve­na ce­li­na u ko­ju se ukla­pa am­fi­te­a­tar. Pre­ko pu­ta, na me­stu gde je pre tri me­se­ca bi­la sta­ra fran­cu­ska ku­ća, ina­če za­šti­će­no kul­tur­no do­bro, ni­če no­va, pri­vat­na zgra­da. Na gra­di­li­štu su rad­ni­ci To­pla­ne i iz pri­vat­nih fir­mi. Za­po­če­ta je i iz­grad­nja če­tvr­tog kru­žnog to­ka na ras­kr­sni­ci kod „Ju­go­pe­tro­lo­ve“ pum­pe i piv­ni­ce. Na kru­žnom to­ku bi­će po­sta­vljen spo­me­nik Fra­nji Ši­ste­ku, pr­vom di­rek­to­ru Bor­skih rud­ni­ka ba­kra. Ne­ja­sno je ko to u stva­ri ra­di, jer na gra­di­li­šti­ma ne­ma ni­jed­ne ta­ble ili obe­lež­ja.

– Sve ra­do­ve is­pred Do­ma kul­tu­re na­vod­no iz­vo­di RTB Bor u sa­rad­nji sa op­štin­skim jav­nim pred­u­ze­ći­ma. Fon­ta­nu gra­di JP To­pla­na ume­sto da po­pra­vlja do­tra­ja­li vre­lo­vod. Te­ške ma­ši­ne ošte­ti­le su zi­do­ve i pro­sto­ri­je u Na­rod­noj bi­bli­o­te­ci i Mu­ze­ju ru­dar­stva, a mi ne­ma­mo ko­me da se ža­li­mo, osim Mi­ni­star­stvu kul­tu­re – re­kli su u LDP.

Isto­vre­me­no, „Elek­tro­ti­mok“ iz Za­je­ča­ra zah­te­va od in­spek­ci­ja da hit­no za­u­sta­ve po­sta­vlja­nje mu­zej­skog gi­gant­skog dam­pe­ra od tri­de­se­tak me­ta­ra vi­si­ne i 170 to­na no­si­vo­sti u cveć­nja­ku pre­ko pu­ta „Teh­no­pro­me­ta“ u užem cen­tru gra­da, jer je na tom me­stu na­pon stru­je od 90.000 vol­ti. Tu vi­se dva vi­so­ko­na­pon­ska ka­bla od po 30.000 i dva po 10.000 vol­ti. Reč je o glav­nom i re­zer­vnom iz­vo­ru na­pa­ja­nja za deo gra­da sa 20.000 sta­nov­ni­ka.– Po­sto­ji re­al­na opa­snost da dam­per pro­u­zro­ku­je ne­sta­nak stru­je za po­la gra­da. Ka­sni­je po­prav­ke tra­ja­le bi naj­ma­nje ne­de­lju da­na – po­ru­ču­ju iz bor­ske „Elek­tro­di­stri­bu­ci­je“.

Iako je in­spek­ci­ji ova in­for­ma­ci­ja po­zna­ta, ju­če oko po­dne­va dam­per je ne­sme­ta­no po­sta­vljan. – Ne­za­do­volj­ni smo po­na­ša­njem vla­sti, iako smo op­štin­ska usta­no­va kul­tu­re. To što se gra­di i če­tvr­ti kru­žni tok na ma­lom pro­sto­ru ni­je pod na­šom in­ge­ren­ci­jom, ali za­što nam se spo­me­ni­ci okre­ću na stru­ju i mu­zej­ski eks­po­na­ti po­sta­vlja­ju is­pod opa­snih elek­to­rin­sta­la­ci­ja? Kao da smo grad-rin­gi­špil – ka­že Sla­đa­na Đur­đe­ka­no­vić Mi­rić, di­rek­tor Mu­ze­ja ru­dar­stva i me­ta­lur­gi­je.

Share

One thought on “GRAD LIČI NA RINGIŠPIL”

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama