);

BOR: KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA

Bor, 5. avgust

Predsednik opštine Bor Nebojša Videnović raspisao je javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine za finansiranje sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa

Foto: D.Popaz **** Zgrada Opštine Bor
Foto: D.Popaz **** Zgrada Opštine Bor

To su projekti i programi iz oblasti: socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci i mladima, društvene brige o starim osobama, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja, stručnog usavršavanja, nauke, kulture, informisanja, održivog razvoja, zaštite potrošača, razvoja međunarodne saradnje, zaštite životne sredine, kao i humanitarni programi. Za sredstva iz budžeta mogu da konkurišu udruženja, nevladine organizacije i drugi pravni subjekti registrovani  za obavljanje delatnosti društvenog i humanitarnog karaktera  koji isključivo i neposredno slede javne potrebe i koji obavljaju delatnost na području opštine Bor.

Ovo je prvi put da se sredstva iz budžeta za ovakve vrste projekata dodeljuju na transparentan, javan način. Visina sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata po oblastima utvrđivaće se svake godine Odlukom o budžetu opštine, a na predlog komisije. Javni konkurs će predsednik opštine raspisivati najmanje jednom godišnje na predlog Komisije.

Osnovna merila i kriterijumi prilikom dodele sredstava biće usklađenost sa usvojenim strateškim dokumentima na nacionalnom i lokalnom nivou, usklađenost sa javnim potrebama i interesima građana, podsticanje solidarnosti, zaštite, samopomoći i pomoći licima u specifičnim životnim situacijama, usmerenost ka što većem broju korisnika, stepen uspešnosti aplikanata u realizovanju prethodnih projekata i programa. Konkurs za projekete u kulturi raspisuje se po posebnom pravilniku, u skladu sa Zakonom o kulturi.

Ukupan iznos sredstava za 2011. godinu je 2.877.293,00 dinara. Od toga za programe iz oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom i društvene brige o starim osobama izdvojeno je 1.198.872 dinara. Za projekte društvene brige o deci i mladima 479.549 dinara, zaštitu i promovisanje ljudskih i manjinskih prava 479.549 dinara, za obrazovanje, stručno usavršavanje, nauku, informisanje i razvoj međunarodne saradnje 479.549 dinara, a za projekte iz oblasti održivog razvoja i razvoja humanitarnih i drugih programa u kojima udruženja slede javne potrebe kao što su zaštita potrošača, zaštita životne sredine i slično  239.774 dinara.

Konkursni postupak sprovodi konkursna komisija sa radnim grupama, posebno za svaku oblast.

Javni konkurs je objavljen na zvaničnoj internet stranici opštine Bor.

Prijave se predaju na pisarnici opštine Bor ili poštom na adresu Opština Bor-Komisija za projekte, Ulica Moše Pijade 3, Bor.

Konkurs je otvoren petnaest dana od dana objavljivanja.

Danijela Novović,

PR predsednika opštine Bor

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !