Medijska koalicija predlaže amandmane na predlog zakona o javnim preduzećima

Bor, Beograd, 5. decembar

Medijska koalicija smatra neophodnim izmene postojećeg Predloga Zakona o javnim preduzećima kojim se predviđa mogućnost osnivanja javnih preduzeća u oblasti informisanja.

Medijska koalicija smatra da se odredbe ovog zakona moraju uskladiti sa postojećim zakonima i Medijskom strategijom.

Zbog toga, medijska koalicija predlaže Ministarstvu finansija i nadležnom skupštinskom odboru amandmane koji glase:

Amandman 1:  „Iz stava 1 člana 2 Predloga zakona, briše se reč „informisanja“, jer je osnivanje javnih preduzeća u oblasti informisanja u suprotnosti sa postojećim medijskim zakonima i Medijskom strategijom.

Amandman 2:  „U prelaznim i završnim odredbama Predloga zakona, dosadašnji članovi 69. i 70. postaju članovi 70. i 71, a dodaje se novi član 69, koji glasi:

“Odredbe ovog zakona primenjuju se i na neprivatizovana javna preduzeća u oblasti informisanja, do njihove privatizacije u skladu sa propisima kojima se reguliše javno informisanje.”

Iskreno se nadamo da će Skupština Srbije razmotriti i prihvatiti ove amandmane koji ne menjaju suštinski duh zakona a obezbeđuju poštovanje Medijske strategije u kojoj se kaže da osnivač javnih glasila ne može biti ni neposredno, ni posredno, država, teritorijalna autonomija, lokalna samouprava, kao ni ustanova, preduzeće i drugo pravno lice koje je u celini ili delimično u državnoj svojini ili koje se u celini ili pretežnim delom finansira iz javnih prihoda.

Medijska koalicija:

Nezavisno udruženje novinara Srbije – NUNS

Udruženje novinara Srbije – UNS

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija – ANEM

Asocijacija nezavisnih lokalnih medija – Lokal pres

Nezavisno društvo novinara Vojvodine – NDNV

U Beogradu 05. decembra 2012. godine

 

Share

Ostavite odgovor