Konkurs za stan mladom bračnom paru

Bor, 5. decembar

O B A V E Š T E NJ E Komisije za stambene potrebe Opštine Bor

Komisija za zadovoljenje stambenih potreba Opštine Bor raspisala je konkurs za dodelu stana u Boru, mladom bračnom paru. Pravo učešća na konkursu imaju supružnici koji nisu stariji od 30 godina na dan raspisivanja konkursa; koji su državljani Republike Srbije; čiji brak traje najmanje jednu godinu pre dana raspisivanja konkursa; koji su bez stana odn. rešene stambene potrebe u smislu Odluke o stambenim odnosima i  čije je  prebivalište na teritoriji Opštine Bor duže od 3 godine pre dana raspisivanja konkursa.

Konkurs je istaknut na sajtu Opštine Bor i objavljen u lokalnom listu “Borski problem “ od 04.12.2012 godine, od kada teče i rok za podnošenje prijava a isti ističe 19.12.2012. godine.

Prijava na konkurs vrši se podnošenjem prijave na propisanom obrascu, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs“, Komisiji za zadovoljenje stambenih potreba opštine Bor,  preko Odeljenja za upravu, opšte, imovinsko pravne i stambene poslove Opštinske uprave Bor, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u listu “Borski problem“ od 04.12.2012 godine , predajom  pisarnici Opštinske uprave Bor ili preporučenom pošiljkom.

Prijave su blagovremene ako su prispele u uslužni centar Opštinske uprave ili poslate preporučenom pošiljkom zaključno sa 19.12.2012. godine  do 14:00 časova.

Obrazac “prijave na konkurs“ sa naznačenjem dokumentacije i drugih pismenih dokaza koji se obavezno prilažu uz prijavu kao i druga obaveštenja, podnosioci prijava mogu dobiti kod stambenog organa Opštinske uprave Bor, V sprat, soba br.52, tel.br. 030/423-255 lokal 152  Tekst konkursa i Obrazac prijave istaknuti su na sajtu Opštine Bor.

KOMISIJA ZA ZADOVOLJENJE STAMBENIH POTREBA

OPŠTINE BOR

PREDSEDNIK

Vladan Novović s.r.

Share

Ostavite odgovor