Kako putovati?

Bor, Beograd, 27. mart

S obzirom da će mnogi putovati za prvomajske i uskršnje praznike, a već je počela i rezervacija letnjih aranžmana, podsećamo na preporuke putnicima pre i tokom turističkog putovanja, mnoge korisne informacije, kao i na postupak reklamacije ako ima problema.

Izvor: www.turizam.mfp.gov.rs

putovanja

PRE UGOVARANJA TURISTIČKOG PUTOVANJA

potrebno je da putnici

– dobro prouče opšte uslove putovanja, program putovanja i obaveštenje o garanciji putovanja koje je obezbedila turistička agencija organizator odabranog putovanja;

– vode računa o tome da usmene informacije nisu obavezujuće za agenciju, odnosno da je agencija dužna da pruži usluge koje je navela u programu putovanja i ispuni obaveze koje je predvidela opštim uslovima putovanja;

– ako imaju posebne potrebe i zahteve u odnosu na ponuđeni program putovanja (objekat, sprat, pristup za kolica, invalide i sl.) i agencija se sa njima saglasi, one moraju biti sadržane u ugovoru o putovanju;

– ako je moguće preko internet pretraživača provere dobijene informacije o programu putovanja (na sajtu turističke agencije organizatora tog putovanja, drugih turističkih agencija koje nude isti smeštaj, na sajtu odabranog hotela, odnosno smeštaja);

– na sajtu Agencije za privredne registre provere podatke o turističkoj agenciji: da li je aktivna, njen godišnji finansijski izveštaj, koliko dugo obavlja poslove turističke agencije i dr;

– na sajtu Narodne Banke Srbije provere likvidnost turističke agencije, kako bi izbegli agencije koje imaju finansijske probleme koji se mogu odraziti na realizaciju njihovog putovanja, jer turistička inspekcija nije nadležna za kontrolu finansijskih obaveza (dugovanja i potraživanja, načina i dospeća plaćanja) turističke agencije prema svojim partnerima.

Preporuka je da građani izbegavaju turističke agencije koje su u blokadi, jer one samim tim ne mogu da izvršavaju finansijske obaveze prema poslovnim partnerima u realizaciji programa putovanja.

PRILIKOM UGOVARANJA TURISTIČKOG PUTOVANJA

– kada ugovaraju putovanje kod turističke agencije posrednika, na ponuđenom programu putovanja utvrde ko je organizator tog putovanja (organizator i broj licence mora biti navedeni u programu putovanja), jer je samo turistička agencija organizator putovanja odgovorna za realizaciju tog ugovora/putovanja, a ne posrednik;

– istovremeno sa potvrdom o putovanju koje su uplatili moraju od agencije dobiti (neposredno ili elektronskim putem) opšte uslove putovanja i program putovanja sa obaveštenjem o garanciji putovanja u pisanom obliku, a da prijem potvrđuju svojim potpisom ili elektronskim putem;

– pre putovanja moraju od agencije dobiti ime, broj telefona i druge podatke o lokalnom predstavniku agencije, kao i da je važno te po datke ima ti kod sebe tokom putovanja;

– je u njihovom interesu (nije obaveza) da za putovanje sami pribave polisu zdravstvenog osiguranja zbog visokih cena lekarskih usluga u inostranstvu, a eventualno i lično putno osiguranje, odnosno osiguranje od otkaza i osiguranje prtljaga;

TOKOM PUTOVANJA

– u slučaju bilo kog odstupanja od ugovorenog programa putovanja neophodno je da odmah na licu mesta naprave pismeni prigovor predstavniku agencije i pribave moguće dokaze za ugovorene, a neizvršene usluge, jer je to osnov za ostvarivanje njihovih prava;

– ugovoreni smeštaj može se zameniti, uz saglasnost putnika, smeštajem u objekat iste ili više kategorije na teret turističke agencije ili u niže kategorije, takođe uz saglasnost putnika, s tim da je u ovom slučaju agencija dužna da vrati putniku razliku u ceni.

ČLANSTVO U UDRUŽENJIMA TURISTIČKIH AGENCIJA NIJE OBAVEZNO

– Turistička agencija, u skladu zakonom, nema obavezu da postane članica bilo kog udruženja, niti je članstvo u ovim udruženjima zakonska garancija putniku za realizaciju turističkog putovanja.

– Trenutno u Srbiji postoje tri udruženja turističkih agencija YUTA, ATAS i ANTAS.

CENE TURISTIČKIH PUTOVANJA

– Cene turističkih putovanja, kao i najvećeg broja proizvoda i usluga, formiraju se slobodno prema uslovima tržišta i nisu pod kontrolom države. Na putniku je, da pre sklapanja ugovara o putovanju sagleda šta mu je ponuđeno, koji su to realni elementi cene i kakav nivo usluge može da očekuje kada se opredeljuje za eventualno «jeftino putovanje» ( kao i u slučaju «jeftine robe»).

– Bez obzira na cenu svaki ugovoreni aranžmana se mora realizovati u skladu sa ugovorom o putovanju, odnosno ponuđenim programom putovanja. To se odnosi na aranžmane koje nude turističke agencije na svojim sajtovima i prezentacijama ili sajtovima svojih udruženja, kao tzv. »Last minute«, »First minute» ponude, odnosno na „ jeftinija putovanja“ koja su u ponudi na tzv. grupnim sajtovima. U pogledu odgovornosti agencije za realizaciju tih turističkih putovanja i prava putnika koji su ugovorili takvo putovanje nema nikakve razlike u odnosu na to da li je turističko putovanje ponuđeno na prodaju na sajtu, elektronskom ili štampanom mediju ili u poslovnici agencije.

VREME TRAJANJA TURISTIČKOG PUTOVANJA

– Kod turističkih putovanja bitan element je vreme trajanja turističkog putovanja, odnosno aranžmana.

– Vremensko trajanje aranžmana precizira se utvrđivanjem dana polaska i dana povratka sa putovanja, a ne boravka u smeštajnom objektu.To znači da prvi i poslednji dan ne podrazumevaju određeno vremensko trajanje boravka na destinaciji odnosno u smeštajnom objektu, već samo dan polaska i povratka sa putovanja, a što je realno uslovljeno posebnim dozvolama za čarter letove.

– Napominjemo da ugostitelji sa turističkim agencijama ugovaraju i naplaćuju im uslugu smeštaja za proteklu noć ukoliko gost uđe u sobu u ranim jutarnjim satima, jer se ta soba ne može izdati drugom gostu.

ON-LINE KUPOVINA (REZERVACIJE PREKO INTERNETA)

– Kao i kod svakog ugovaranja on-line kupovine, osnovno je da putnik dobro prouči ponudu hotela/smeštajnog objekta i uslove rezervacije koji su navedeni na njegovoj booking strani. Rezervaciju smeštaja preko interneta zainteresovani putnik može obaviti direktnim ulaskom u booking stranu odabranog objekta ili preko ponude posebnih Booking sajtova, odnosno rezervaciju može tražiti i preko turističke agencije. U prva dva slučaja za rezervaciju je najčešće neophodna važeća kreditna kartica, koju većina hotela traži kao garanciju rezervacije.

– Na putniku je, da pre rezervisanja dobro sagleda šta mu je ponuđeno, jer način i uslove rezervacije određuju sami smeštajni objekti, tako da se oni razlikuju od objekta do objekta i eventualnim dodatnim troškovima (taksama) koje se plaćaju (unapred karticom ili na licu mesta), o eventualnoj naplati troškova rezervacije i sl. Najbolje je da putnik, ako je moguće pre dobijanja potvrde o rezervaciji kontaktira hotel, odnosno smeštajni objekat i proveri sve te detalje.

– Kao i kod drugih kupovina preko interneta, kada se prilikom kupovine (rezervacije) koriste lični podaci i podaci sa kreditne kartice, uvek postoji rizik od eventualnih zloupotreba tih podataka. Međutim, u celom sistemu bookinga u svetu uvedene su posebne tehnologije zaštite koje su postale standar onlajn industrije (šifrirani podaci, posebni sertifikati i dr.).

PUTOVANJE U SOPSTVENOM ARANŽMANU

– Građani koji putuju u sopstvenom aranžmanu na zimovanje, more i dr., u inostranstvo bez ugovaranja usluge koju bi u Srbiji pružio registrovani privredni subjekt, samostalno rešavaju i o svim drugim uslovima i aspektima takvog putovanja. Sve eventualne probleme tokom putovanja, putnik/turista mora da rešava sam i na licu mesta, a u skladu sa regulativom koja je važeća u zemlji u kojoj boravi.

– Turisti koji u sopstvenom aranžmanu putuju na odmor, samostalno ostvaruju svoja prava u skladu sa ugovorom koji imaju sa vlasnicima smeštaja i/ili drugim pružaocima turističkih usluga. Kako je to konkretno u kojoj zemlji regulisano, turista može da se informiše putem internet pretraživača ili obraćanjem diplomatsko konzularnim predstavništima.

– U slučaju kada nije zadovoljan sa uslugom smeštaja i dr., putnik zaštitu može potražiti samo na licu mesta kod nadležnih organa, institucija ( turističke / finansijske inspekcije/ policije) i organizacija (zaštita potrošača) u zemlji u kojoj boravi i da se obrati za pomoć diplomatsko konzularnim predstavnicima Republike Srbije.

POSTUPAK REKLAMACIJE

– svoja prava prvo ostvaruju podnošenjem prigovora (reklamacije) agenciji organizatoru putovanja u roku od 30 dana od dana utvrđivanja nedostataka;

– u slučaju opravdanog prigovora putnika, agencija je dužna da (u dogovoru sa putnikom) putniku vrati razliku između ugovorene cene i cene snižene srazmerno neizvršenju usluge, u roku ne dužem od 15 dana od dana podnošenja prigovora;

– kada nije došlo do dogovora putnika i agencije ili putniku nije u roku vraćen novac, nezadovoljni putnik može da podnese prijavu turističkoj inspekciji.

Postupanje turističke inspekcije po prijavama građana:

Prijave građana na uočene nepravilnosti u oblasti turizma i ugostiteljstva i eventualno na nezakonit rad turističkih inspektora, turistička inspekcija prima:

– u vidu pisanih predstavki na adresu:  Sektor turističke inspekcije, Novi Beograd, Omladinskih brigada br.1

– putem telefona dežurne službe broj 011/3139-686, od 0.00h do 24.00h

– elektronskim putem na mejl : turisticka.inspekcija@mfp.gov.rs

Na sajtu Ministarstva objavljen je obrazac za dostavljanje prijava građana u elektronskoj formi. na mejl : turisticka.inspekcija@mfp.gov.rs.

Turistički inspektor po prijavi postupa prioritetno i utvrđuje činjenice, da li je prigovor putnika osnovan, da li i koje usluge nisu izvršene ili su nepotpuno izvršene, odnosno da li postoji osnov za srazmerno sniženje cene i eventualno upućivanje stranaka u postizanju zadovoljavajućeg dogovora, odnosno vansudskog poravnanja. O izvršenoj kontroli i preduzetim merama podnosilac prijave se odmah obaveštava, po pravilu pisanim putem, a ukoliko prijavilac zahteva i putem telefona.

Ukoliko se u toku kontrole turističke inspekcije putnik i turistička agencija ne dogovore, turistički inspektor podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv organizatora putovanja zbog nepridržavanja programa putovanja i neizvršavanja ugovorene usluge, kao i zbog toga što putn ik nije bio obeštećen u propisanom roku. Zaprećena kazna je od 100.000 do 450.000 dinara za pravno lice, odnosno 10.000 do 25.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu, odnosno od 30.000 do 150.000 dinara za preduzetnika.

Turistički inspektor, iako je utvrdio da je prigovor putnika opravdan, nema ovlašćenje da naloži agenciji da oštećenom putniku vrati razliku u ceni, tako da nadalje putnik može da ostvari svoja prava i razliku u ceni dogovori sa agencijom u vansudskom poravnanju ili da podnese tužbu nadležnom sudu.

Share

Ostavite odgovor