);

Sindikat rudara Srbije nema reprezentativnost ni u RTB-u Bor

Bor, 22. april

MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU POLITIKU REPUBLIKE SRBIJE U BEOGRADU

ZA ODBOR ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA U BEOGRADU. Tekst objavljujemo, sa manjim skraćenjima, u celini.

Z A H T E V za poništaj rešenja Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti RTB BOR-GRUPA od 11.04.2013. godine, kojim je utvrđena reprezentativnost Sindikata rudara Srbije.

Rešenjem čiji se poništaj zahteva, UTVRĐUJE SE reprezentativnost Sindikata rudara Srbije Bor, sa sedištem u Boru, ul. Kestenova br. 8A, upisanog u Registar sindikata Rešenjem Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku RS broj: 110-00-62/2013-02 od 28.01.2013. godine.

Rešenje čiji se poništaj zahteva, Podnosilac zahteva POBIJA U CELINI, ZBOG:

  1. Bitnih povreda postupka,
  2. Pogrešne primene materijalnog prava – Zakona o radu.
  1. 1.      Bitne povrede postupka

Pobijano Rešenje i postupak koji mu je predhodio, zahvaćeni su bitnim povredama postupka:

–         Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti RTB BOR GRUPA Bor je u skladu sa Zakonom o radu NEPOSTOJEĆI organ,

–         Sindikat rudara Srbije Bor je Predlog za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata podneo stvarno i mesno NENADLEŽNOM organu i po Zakonu o radu NEPOSTOJEĆEMorganu.

Sindikat rudara Srbije Bor je osnovan i u Registar sindikata upisan kao sindikat na teritoriji Republike Srbije, a koji u svom sastavu NEMA Grane, Grupe, Podgrupe, Delatnosti, NEMA ni Sindikalne organizacije.

U smislu odredbe čl. 224. Zakona o radu, reprezentativnost Sindikata rudara Srbije Bor, utvrđuje Ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Republike Srbije na predlog Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca Republike Srbije.

U smislu odredbe čl. 225. Zakona o radu, Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca Republike Srbije čine po tri predstavnika Vlade, sindikata i udruženja poslodavaca, koji se imenuje na četiri godine. Predstavnike Vlade imenuje Vlada na predlog Ministra za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, a predstavnike sindikata i udruženja poslodavaca imenuje sindikat i udruženje poslodavaca – članovi Socijalno-ekonomskog saveta.

Predlog za utvrđivanje reprezentativnosti Sindikata rudara Srbije Bor je podneo stvarno i mesno NENADLEŽNOM i po Zakonu o radu NEPOSTOJEĆEM organu, a Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kao stvarno i mesno NENADLEŽAN i Zakonom o radu NEPOSTOJEĆI organ, vodio je nezakoniti postupak i doneo nepravilno i nezakonito Rešenje čiji se poništaj traži i počinio gore navedene bitne povrede postupka.

  1. 2.      Pogrešna primena materijalnog prava – Zakona o radu

Pored toga što je Rešenje čiji se poništaj zahteva i postupak koji mu je predhodio, zahvaćeno bitnim povredama postupka, stvarno i mesno nenadležan i nepostojeći organ Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti RTB BOR GRUPA pogrešno je primenio materijalno pravo – Zakon o radu.

Pogrešna primena materijalnog prava ogleda se u sledećem:

–         U smislu čl. 218. Zakona o radu, sindikat se smatra reprezentativnim: ako je osnovan i deluje na načelima slobode sindikalnog organizovanja; ako je nezavisan od Državnih organa i Poslodavaca; ako se finasira pretežno iz članarine i drugih sopstvenih sredstava; ako ima potreban broj članova na osnovu Pristupnica u skladu sa čl. 219 i 220. Ovog Zakona; ako je upisan u Registar u skladu sa Zakonom i drugim propisom.

Sindikat rudara Srbije ne deluje na načelima slobode sindikalnog organizovanja i delovanja, jer je silom i pretnjom otkazom i premeštajem na ponižavajuće poslove primorao Zaposlene da potpišu Pristupnice.

Sindikat rudara Srbije , NIJE nezavisan od Poslodavca. Ovaj sindikat je osnovan od strane Direktora RTB BOR GRUPA – Matično DOO i  Direktora RBB DOO Bor i deluje u interesu Poslodavca ovih Direktora protiv interesa Zaposlenih koji su silom i pretnjom učlanjeni u ovaj sindikat.

Sindikat rudara Srbije NE FINANSIRA se pretežno iz članarine i drugih sopstvenih izvora.

Ovaj sindikat se finansira iz članarine SO SSMS RBB Bor, čiju je članarinu po naređenju Direktora RTB BOR GRUPA –Matično DOO i Direktora RBB DOO Bor, protivpravno preneo i oteo i iz dela zarada Zaposlenih koji ne pripadaju Sindikatu rudara Srbije Bor niti bilo kom drugom sindikatu.

Sindikat rudara Srbije sa 1.655 Pristupnica, bez Grana, Grupa, Podgrupa, Delatnosti i sindikalnih organizacija, u smislu čl. 218, 219 i 220. Zakona o radu NE MOŽE BITI REPREZENTATIVAN NI U RTB BOR GRUPA-Matično DOO ni u RBB DOO, ni u RBM DOO, ni u TIR DOO, kao preduzeća u sastavu RTB BOR GRUPA.

Da  bi bio reprezentativan na nivou Srbije potrebno mu je najmanje 10 % učlanjenih zaposlenih u RS, to je 170.000 članova, a ovaj sindikat sa 1.655 pristupnica ima 0,1 %.

Ovaj sindikat nema osnovanu i registrovanu sindikalnu organizaciju u preduzećima RTB BOR GRUPA, TE IMA SAMO APSOLUTNU NEREPREZENTATIVNOST.

U smislu čl. 224 Zakona o radu u vezi sa čl. 225 istog Zakona, reprezentativnost Sindikata rudara Srbije Bor, na predlog Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca Republike Srbije, UTVRĐUJE Ministar za rad, zapošlavanje i socijalnu politiku Republike Srbije.

Rešenje čiji se poništaj traži, zahvaćeno bitnim povredama postupka i zasnovano na pogrešnoj primeni materijalnog prava – Zakona o radu i povredama odredaba Zakona o radu JE NEPRAVILNO i NE ZAKONITO.

Podnosilac Zahteva je Direktora za pravne, kadrovske i opšte poslove, samozvanog Predsednika nepostojećeg Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti, pre donošenja Rešenja čiji se poništaj zahteva, pismenim Dopisom br. 017-04 od 10.04.2013. godine, UPOZORIO na NEZAKONITOST i NENADLEŽNOST.

DOKAZ: Dopis podnosioca Zahteva br. 017-04 od 10.04.2013. godine vezan za Obaveštenje Direktora za pravne, kadrovske i opšte poslove RTB BOR GRUPA – Matično DOO – ZI-64/13 od 09.04.2013. godine.

Stoga podnosilac Zahteva predlaže da Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca Republike Srbije, donese

R E Š E NJ E

I – Zahtev podnosioca Zahteva Sindikalne organizacije Topionica Bor je OSNOVAN, te se Rešenje Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti RTB BOR GRUPA od 11.04.2013. godine o utvrđivanju reprezentativnosti Sindikat rudara Srbije Bor PONIŠTAVA KAO NEPRAVILNO i NEZAKONITO.

Podnosilac zahteva:

Potpis

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !