);
Breaking News

Pokret Dveri: Ponovni atest na gas – čista otimačina!

Bor, 20. maj

Saopštenje za javnost

Važeći atest za vozila na gas, izdat 2008. godine, važi 10 godina – do 2018. Vladajući režim sada pokušava da radi novo atestiranje vozila na plin, 5 godina pre isteka roka važećeg atesta, i tako nametne novu globu i opljačka građane Srbije. Pokret Dveri ustaje protiv ove nove otimačine i poziva građane Srbije da se zajednički suprotstavimo režimskim pljačkašima.

Da se u Srbiji ne poštuje Ustav Države od strane njenih najvažnijih institucija – Predsednika Republike, Premijera, Skupštine i narodnih poslanika već je poznato. Takođe, poznato je da postoji, blago rečeno, konfuzija između zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, kao i rangiranje Zakona na važne i manje važne.

U nameri da se dodvori svojim evropskim gazdama, da što pre prilagodi srpsko zakonodavstvo zakonodavstvu Evropske Unije, ne vodeći računa o specifičnostima privrednog i političkog sistema zemlje, resursima, standardu i stepenu siromaštva građana Srbije, skupštinska većina i Vlada Republike Srbije, (kako ona „demokratska“, tako i sada ova „napredna“), u mnogim slučajevima prepisivajući i usvajajući zakonska rešenja  koja im se iz „briselske kuhinje“ serviraju na usvajanje, ne razmišlja o mogućnostima primene usvojenih Zakona, neskladu zakonskih rešenja i podzakonskih akata koje donosi, brojnim kontradiktornostima na relaciji zakoni, uredbe i pravilnici, o isključivosti istih, a što za posledicu ima rezignaciju građana, potrebu raznih dopunskih tumačenja i mišljenja nadležnih ministarstava i agencija, dužinu sudskih procesa i mnogobrojne neprijatnosti za građane Srbije koji sve propuste i pogrešne odluke vlasti moraju da plate na različite načine, a najčešće OTIMANJEM novčanih sredstava, a sve u cilju popunjavanja raznih rupa u budžetu Republike Srbije ili omogućavanja dodatne zarade partijski odabranim budžetskim institucijama.

Takav je slučaj i sa primenom Zakona o bezbednosti saobraćaja, usvojenog još 25. jula 2009. godine, koji je već doživeo nekoliko izmena i dopuna, a čije su se pojedine odredbe počele primenjivati tek ovih dana, gotovo u tajnosti, iako moramo da priznamo da nam nije baš jasno šta se čekalo sa primenom istog, ko je dozvolio odlaganje primene Zakona i ko je i kako to mogao da uradi, ako je u poslednjem, 353. članu pomenutog Zakona izričito napisano, citiramo:  da Zakon o bezbednosti saobraćaja stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu, osim člana 273, koji se primenjuje danom donošenja Zakona.

Pored „opšteg cirkusa“ sa polaganjem vozačih ispita, organizacije rada auto škola, zasebnog polaganja „prve pomoći“ u okviru polaganja vozačkog ispita, registrovanja poljoprivredne mehanizacije stare i po 40 godina uz ispunjavanje standarda koje je nemoguće ispuniti od strane vlasnika, nenajavljena primena pojedinih odredbi Zakona u vezi ponovnog atesta za uređaje na pogon vozila na tečni naftni gas, po svemu sudeći, zatekla je nespremne i vozače, one koji registruju vozila, ali i one koji kontrolišu ispravnost vozila na tehničkim pregledima.

Naime u članu 252. Zakona o bezbednosti saobraćaja navodi se – Uređaji za pogon vozila na gas koji su ugrađeni u motorna vozila moraju se podvrgavati periodičnom pregledu kod pravnog lica koga ovlasti Agencija za bezbednost saobraćaja. Pregledi iz stava 1. ovog člana moraju se obavljati u rokovima koji ne mogu biti duži od pet godina. O ispravnosti uređaja pravno lice iz stava 1. ovog člana izdaje potvrdu. Pravna lica iz stava 1. ovog člana dužna su da pregled vrše propisno i na savestan način. Vozilo u koje su ugrađeni uređaji za pogon na gas, ne sme da učestvuje u saobraćaju na putu, dok se na pregledu iz stava 2. ovog člana ne utvrdi da su isti ispravni. Vozač vozila sa ugrađenim pogonom na gas mora posedovati kod sebe potvrdu iz stava 5. ovog člana i istu pružiti na uvid ovlašćenom licu. Poslove iz stava 1. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

To zapravo, shodno primeni odredaba Zakona o bezbednosti saobraćaja znači da vozači koji su u automobile ugradili sisteme na tečni naftni gas pre više od 5 godina, moraju da obnove ponovo atest za svoje uređaje, bez obzira što poseduju atest koji nije istekao, a da saobraćajni policajac ima pravo da takvo vozilo isključi iz saobraćaja i naplati kaznu (kakvu – za koji prekršaj i koliku to niko ne može da Vam kaže).

Ponovni atest je preduslov i jedini način da se produži registracija vozila,  a cena tog „zadovoljstva“ za vlasnike automobila sa ugrađenim sistemom za TNG je od 6.000 do 35.000 dinara. Pored ovog „luksuza“, potrebno je najaviti i zakazati ponovni atest u nekoj od ovlašćenih laboratorija ili agencija, pri čemu se u ovom momentu u svakoj od njih na zakazani ponovni atest čeka između mesec i tri meseca.

To znači da, ukoliko Vam uskoro ističe registracija Vašeg automobila koji ima pogon na TNG i uz činjenicu da ćete čekati na red više od mesec dana (u gradovima u unutrašnjosti Srbije i više od dva meseca), preti Vam i realna opasnost da pored plaćanja ponovnog atesta, redovne cene registracije vozila, platite i nove tablice i novu vozačku dozvolu, jer nećete uspeti da produžilte registraciju Vašeg vozila u roku od mesec dana od dana isteka važeće registracije.

Pređašnje iznetu tvrdnju o neusklađenosti i kontradiktornosti zakona i pravilnika koje donose Skupština i nadležna ministarstva Vlade Republike Srbije potkrepljujemo činjenicom  da u Pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, donetim 11. aprila 2012. godine pod brojem 110-00-111/2011-01, koga je potpisao Ministar za infrastrukturu i energetiku, Milutin Mrkonjić, a koji je donet na osnovu člana 7. stav 2, člana 121. stav 5, člana 131. stav 1. i člana 246. stav 6. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10 i 101/11), u  članu 117. Pravilnika stoji – vozila koja su prepravljena i poseduju uverenje o ispravnosti ugradnje uređaja za pogon na gasna goriva izdato pre stupanja na snagu ovog pravilnika moraju odgovarati Uslovima koji su važili u trenutku izdavanja uverenja.

Pokret Dveri insistira da Vlada Republike Srbije na predlog nadležnog Ministarstva najhitnije stopira primenu spornih i kontradiktornih odredbi Zakona i pomenutog Pravilnika, ne primenjuje iste i  retroaktivno menja važnost već izdatih atesta za vozila na tečni naftni gas i omogući registraciju vozila u skladu sa dosadašnjom praksom do isteka važnosti već izdatog atesta.

Pozivamo sve građane Srbije, profesionalne vozače, agencije za registraciju vozila, vlasnike tehničkih pregleda i taksiste za podršku inicijativi Pokreta Dveri.

Za Informativnu službu Pokreta Dveri,

mr Predrag Mitrović,

član Rukovodstva Pokreta Dveri

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama