);

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Bor, Zaječar, 24. jun

U prostorijama RARIS-a danas je održana promocija javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije.

Predmet Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini (u daljem tekstu: Program)  je sufinansiranje do 25% troškova nabavke opreme privrednih subjekata, pri čemu je obaveza privrednog subjekta da pri kupovini učestvuje sa 5% sopstvenih sredstava, a ostatak obezbedi iz povoljnijih kredita poslovnih banaka – partnera u realizaciji ovog programa i to: Societe Generale, Raiffeisen bank, ProCredit bank.

Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od vrednosti opreme ne može biti manji od 250.000,00 dinara, niti veći od 2.500.000,00 dinara.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:

a) privredna društva kategorisana kao mala pravna lica (1-50 zaposlenih, do 960.000.000,00 dinara godišnji prihod);

b) preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo (1-50 zaposlenih, do 960.000.000,00 dinara godišnji prihod);

v) zadruge

koji ispunjavaju sledeće uslove:

  1. podneli su popunjen prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom jednoj od banaka uključenih u realizaciju ovog programa;
  2. upisani su u registar Agencije za privredne registre najkasnije 31. decembra 2010. godine;
  3. nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
  4. izmirili su obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  5. u roku od dve godine pre podnošenja prijave im nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
  6. vlasnici i/ili odgovorna lica nisu osuđivani;
  7. u većinskom su domaćem privatnom vlasništvu odnosno nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
  8. svrha i namena investiranja u opremu je u skladu sa prirodom delatnosti privrednog subjekta;
  9. ne obaljaju delatnost u jednom od sledećih sektora:

–          primarna poljoprivredna proizvodnja;

–          trgovina (maloprodaja i veleprodaja);

–          proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;

–          organizovanje igara na sreću i sličnih delatnosti;

–          proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja i

–          proizvodnja i promet bilo kojih proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama smatraju zabranjenim;

10. nisu u teškoćama, a prema definiciji iz Programa i Uputstva za sprovođenje Programa.

Sredstva su namenjena za sufinansiranje troškova koje privredni subjekti ostvaruju prilikom nabavke opreme, i to:

a) nove proizvodne opreme i/ili mašina;

b) polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od 5 godine i

v) novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobra koja će se iskoristiti kako bi se stavile u pogon neiskorišćene mašine i oprema koje proizvode razmenjiva dobra.

Sredstva se ne mogu koristiti za nabavku vozila bez obzira na delatnost kojom se privredni subjekat bavi. Ova zabrana se odnosi na nabavku svih vrsta vozila (putničkih, teretnih, komercijalnih i dr.).

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva:

1)      prijavni formular – Obrazac br.1, potpisan i overen od strane odgovornog lica;

2)      potpisana pismena izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava – Obrazac br. 2;

3)      profaktura ili predugovor koji mora biti izdat u 2013. godini;

4)      original ili u sudu/opštini overena fotokopija potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa, izdata nakon datuma objavljivanja javnog poziva;

5)      original ili u sudu/opštini overena fotokopija potvrde nadležnog organa  da privrednom subjektu u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti, izdata nakon datuma objavljivanja javnog poziva;

6)      original ili u sudu/opštini overena fotokopija potvrde da vlasnici i/ili odgovorna lica privrednog subjekta nisu osuđivana, izdata nakon datuma objavljivanja javnog poziva.

Precizno i tačno popunjena prijava i neophodna dokumentacija, predaje se prilikom podnošenja zahteva za kredit u jednoj od ekspozitura/filijala poslovnih banaka koje učestvuju u realizaciji Programa, gde će banke primati isključivo zahteve privrednih subjekata koji zadovoljavaju sve uslove propisane Programom i Uputstvom.

Privredni subjekti čije su prijave kompletne i formalno ispravne, podležu proveri kreditne sposobnosti od strane banke.

Bespovratna sredstva ne mogu biti dodeljena bez prethodno odobrenog kreditnog zahteva od strane banke.

Ukoliko imate pitanja ili primedbe u vezi procedure za primanje zahteva za dodelu bespovratnih sredstava koje realizuju banke koje učestvuju u Programu, možete se obratiti direktno Ministarstvu na elektronsku adresu: oprema@mfp.gov.rs .

Program i prateća konkursna dokumentaciija, neophodna za podnošenje zahteva za učešće u Programu, može se dobiti direktno u ekspozituri/filijali jedne od tri izabrane banke, kao i na sajtu Ministarstva: www.mfp.gov.rs, Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs i Preduzetničkog servisa: www.preduzetnickiservis.rs

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !