Izmene i dopune Zakona

Bor, 16.jul

Status sprovođenja reformi u

drugom kvartalu 2013. godine

Od 30. maja 2013. godine povećani su doprinosi za PIO sa 22 na 24%, smanjen porez na dohodak građana sa

12 na 10%, povećan neoporezivi iznos zarade na 11.000 dinara. Efekti ovih izmena su:

• ne dolazi do rasterećenje privrede ili je ono beznačajno;

• stvara prostor poslodavcima  za povećanje neto plate zaposlenih za 47 dinara mesečno;

• rasterećuje se budžet  RS, jer su prihodi fonda PIO povećani;

• budžeti lokalnih samouprava (LS) su smanjeni.

 

Mišljenja koje izdaje Ministarstvo finansija postala su obavezujuća za poreske organe  – ova značajna novina u Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji doprineće konzistentnosti u primeni propisa i većoj pravnoj sigurnosti.

Izmenom Zakona o porezu na imovinu, za obveznike poreza na imovinu koji vode poslovne knjige osnovica oporezivanja je fer vrednost (međunarodna  računovodstvena praksa) ili tržišna vrednost imovine (u primeni od

1. januara 2014).

Ministarstvo pravde i državne uprave započelo rad na Nacrtu zakona kojim se uređuje  rad inspekcijskih organa, Ministarstvo  građevinarstva i urbanizma pokrenulo izmenu Zakona o planiranju i izgradnji a Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i dalje ne otvara pitanje izmene Zakona o radu.

U ovom kvartalu nije usvojena ni jedna inicijativa iz Sive Knjige niti preporuka  SRPa.

u fokusu  nalEd-a

Overa zdravstvenih knjižica je i dalje birokratska tortura za privredu, zbog nedostatka komunikacije PU i RFZO. Kako bi se taj problem konačno rešio, NALED insistira na hitnoj implementaciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i ukidanju zdravstvenih knjižica.

Na inicijativu članova NALED-a, Ministarstvo finansija i Poreska uprava najavili su uplatu poreza i doprinosa na zarade na jedan uplatni račun, počev od januara 2014.

Od 31. marta 2013. godine pojedini republički organi nezakonito naplaćuju takse (takse čija visina nije utvrđena zakonom)  za javne usluge koje pružaju s obzirom  da nisu dobili saglasnost Ministarstva finansija.

RGZ i dalje nezakonito naplaćuje dve takse za jednu uslugu, jer je to u direktnoj koliziji sa Zakonom o budžetskom sistemu.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisuje prekratke i nerealne rokove za postupanje stranaka, a poreska rešenja i opomene ne sadrže osnovne informacije o datumu i osnovu nastanka obaveze.

Od 29 zakona koji su imali direktan ili posredan uticaj na privredu a usvojeni su u prvih 6 meseci 2013. godine, dvadeset (20) je doneto po hitnom postupku (69%).

naled

NALED
—————————-
Makedonska 30/VII
11000 Beograd, Srbija
T: + 381 11 3373 063
F: + 381 11 3373 061
www.naled-serbia.org

Share

Ostavite odgovor