SAOPŠTENJE MESNE ZAJEDNICE KRIVELJ povodom hapšenja u Rudnicima bakra Bor

Bor, Krivelj, 27. septembar

Savet MZ Krivelj je povodom ovog događaja od 23.09.2013 god. sazvao hitnu sednicu i doneo Odluku da javnost upozna sa stvarnim stanjem jer je način na koji je taj događaj putem medija predstavljen – interpretiran svrstava naše selo u red Kolubare, Vreoca Lazarevca nekih obilaznica i koridora gde se vrednost kvadratnog metra plaća od 10 eura pa nadalje.

Ekspropriisana imovina koja je predmet odgovornosti uhapšenih rukovodilaca je na osnovu potreba za rad RBB-a po rešenjima o eksproprijaciji prešla u vlasništvo RBB-a 1994 god.

A u jednom slučaju 1985 god. Do 2011 god. vlasnici te imovine nisu obeštećeni kako za objekte tako i za zemljište. Živeli su i obrađivali imovinu koja je od 1994 god. pravno vlasništvo RBB-a ne mogavši da ostvare nikakva prava ni subvencije pa čak ni lična dokumenta da dobiju jer nemaju imovinu – objekte na svoje ime. To pitanje nije rešeno delom zbog neprihvatanja meštana za iseljenjem na lokaciji Banjica i dobijanjem zamene zemljišta 35 km udaljeno od domaćinsava u Džanovom polju, a najviše zbog lošeg stanja u RBB-u zbog niske cene bakra i besparice.

Formiranjem novog menadžmenta na čelu sa gen. Direktorom Blagojem Spaskovskim i naglim skokom cene bakra došlo je do neminovnih potreba za intenziviranje rudarskih radova i proizvodnje zbog potreba kapaciteta nove Topionice i opšteg boljitka sela Opštine i regiona.

U tom cilju 23.05.2011 god, RTB – Bor DOO grupa, RBB Bor DOO Grupa, SO Bor, Vlada Srbije koju je zastupalo Ministarstvo Ekonomije i regionalnog razvoja i MZ Krivelj potpisuju Sporazum kojim se izmeću ostalog u tačci 2 RTB/RBB Bor obavezuje da izmiri sve zaostale obaveze prema meštanima Krivelja nastalim od otvaranja Rudnika do danas. Kako su tržišne cene za našu Opštinu bile u zavisnosti od klase zemljišta od 10-29 dinara bilo je neprihvatljivo da tim cenama obešteti ranije vlasnike nepokretnosti pa se nakon pregovora meštana MZ Krivelj i menadžmenta RBB-a došlo do rešenja da je najmanje što se može prihvatiti je tržišna cena po klasi uvećana za koeficijenat 3,5 što za 4 klasu koja je najjača na našem terenu iznosi 70 dinara ili 0,7 eura po metru kvadratnom a za ostale klase i niža što je daleko od cena koridora obilaznica, itd,.. za niže cene meštani nisu hteli da ustupe svoja imanja jer tim sredstvima nebi mogli da formiraju nova domaćinstva, a za objekte je cena usaglašena cena po građevinskoj ceni metra kvadratnog u zavisnosti od opremljenosti objekata. Najviša cena koja je plaćenaje za stambene objekte je 350 eura po kvadratu, dok je prava tržišna cena oko 500 eura po kvadratu. Za pomenute cene poreske uprave Bor /tržišne cene/ za koje se vezuje Zakon o eksproprijaciji, Poreska uprava se oglasila nenadležnom sa obrazloženjem da iste ne služe za procenu vrednosti nepokretnosti već samo za utvrđivanje poreske osnovice za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava u rasponu od 14,6 – 41,29 za zemljište 4 klase. Moramo istaći da meštani nisu tražili dodatni koeficijenat za duševno stanje, prirodno stanište i vekovno uređenje funkcionalnosti lokacije svog ognjišta kao što se to radi u Vreocima i drugde a po Ustavu Rep. Srbije na šta su imali pravo.

Pod ovim uslovima je otkupljivana imovina u 4 fazi proširenja Pov, kopa Krivelj jer to područje nije obuhvaćeno Prostornim planom pa samim tim ni eksproprijacijom pa se ta imovina kupovala po obligacionom pravu. Kako je RBB bio u obavezi da izmiri ranije neizvršene obaveze po eksproprijaciji 1994 g. pristupilo se izmirenju istih prema tim meštanima pod istim uslovima obligacionog prava. Smatramo da je to bilo pošteno prema tim ljudima koji su 19 godina bili podstanari i najamnici u objektima i njivama RBB bez ikakvih prava.

Šta bi se desilo da je 2002 -2004 g. došlo do privatizacije dali bi novi vlasnik Rudnika preuzeo obaveze za nekog koji živi i radi na zemlji koja po katastru i rešenjima sad pripada njemu???

OVO NAŠE OBRAĐANJE NEMA ZA CNJB DA NEKOG ZAŠTITI I DA MU SE SKINE ODGOVORNOST KRIVICE AKO ONA ZAISTA POSTOJI već da ukažemo javnostn i institucijama na našu situaciju koja će nakon ovakvih izjava o višestrukim povećanjima cena zemljišta i objekata dovesti do toga da se odnosi RTB – RBB i MZ Krivelj pogoršaju – prekinu.

Kako će se realizovati postignuti sporazumi?

Kako će se postići novi sporazumi?

Ko će smeti ispred RBB takve da potpisuje a još manje da realizuje?

KO ĆE PRIHVATITI TRŽIŠNU CENU ZEMLJIŠTA, ZASADA I OBJEKATA ?

Kako mi nemamo nameru da zaustavimo rad Rudnika a da ne bi došli u dubiozu i konflikte koji proizilaze iz ovakvog procesa moraćemo da se obratimo Vladi Republike Srbije i nadležnim resornim ministarstvima jer je ona potpisnik i garant Prostornog plana iz 1993 godine kao i Sporazuma od 2011 g.

Smatramo da je jedino rešenje za MZ Krivelj i RTB – RBB Bor donošenje akata resornih Ministarstava koja će rešiti budućnost življenja i rudarskih radova na našoj teritoriji po kojima ćemo se vladati i ponašati i kojih ćemo se pridržavati.

U vezi toga:

–                     Tražimo da se utvrdi cena, rudnog zemljišta koja je prihvatljiva za vlasnike domaćinstva koja su i koja će biti obuhvaćena rudarskim aktivnostima i zonama uticaja.

–                     Tražimo rudnu rentu za funkcionisanje i razvoj MZ po uzoru na Elemir od NIS-a Jugopetrol i drugih.

–                     Tražimo što hitniju izradu novog Prostornog plana posebne namene u skladu sa strategijom širenja otkfpa i proizvodnih pogona kao i evropsku kategorizaciju zona uticaja.

–                     Tražimo garanciju i bezuslovno poštovanje svih ovih prava u nekoj budućoj privatizaciji ili dokapitalizaciji – bez izuzetaka.

–                     Tražimo bezuslovno poštovanje Prost. plana iz 1993 g. i Sporazuma iz 2011 god. do donošenja novog plana posebne namene a sa čijim donošenjem se kasni.

Predsednik Saveta MZ Krivelj

Novica Žurkić

Share

Ostavite odgovor