);

Bor: Nova kadrovska rešenja

Бор, 24.01.2014. 

На својој редовној 128. седници Владе 17.01.2014. донето је неколико кадровских решења:
– Нови начелник начелник Борског управног округа са седиштем у Бору, наредних пет година биће Мирослав Кнежевић уместо досадашњег Синише Пуљецовића,
– Разрешени су дужности представници друштвеног капитала изван предузећа у Управном одбору РТБ Бор – Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. – у реструктурирању, Бор Драган Жикић и Далибор Орсовановић.
– Нови чланови у Управном одбору РТБ Бор – Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. – у реструктурирању, Бор су:
1. Немања Стевановић, дипл. правник из Београда,
2. Веселин Сјеклоћа, доктор структуралне механике из Београда,
3. Андрија Јовичић, дипл. економиста из Београда,
4. Драган Маринковић, дипл. инжењер машинства из Бора,
5. Јовица Радисављевић, дипл. инжењер рударства из Бора.

На основу члана 400а став 1. Закона о предузећима („Службени лист СРЈ”, бр. 29/96, 33/96 – исправка, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – СУС и 36/02 и „Службени гласник РС”, број 125/04 – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСТАВНИКА ДРУШТВЕНОГ КАПИТАЛА У УПРАВНОМ ОДБОРУ РТБ БОР – ГРУПА РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН БОР ДОО

– У РЕСТРУКТУРИРАЊУ, БОР

I

                        Разрешавају се дужности представника друштвеног капитала изван предузећа у Управном одбору РТБ Бор – Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. – у реструктурирању, Бор:

                         1. Драган Жикић,

2. Далибор Орсовановић.

II

                                               Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 Број: 119-441/2014

У Београду, 17. јануара 2014. године

  В  Л  А  Д  А

ПРЕДСЕДНИК

Ивица Дачић

На основу члана 400а став 1. Закона о предузећима („Службени лист СРЈ”, бр. 29/96, 33/96 – исправка, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – СУС и 36/02 и „Службени гласник РС”, број 125/04 – др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

 Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ДРУШТВЕНОГ КАПИТАЛА У УПРАВНИ ОДБОР РТБ БОР – ГРУПА РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН БОР ДОО – У РЕСТРУКТУРИРАЊУ, БОР

I

                        У Управни одбор РТБ Бор – Група Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о. – у реструктурирању, Бор именују се за представнике друштвеног капитала изван предузећа:

                         1. Немања Стевановић, дипл. правник из Београда,

2. Веселин Сјеклоћа, доктор структуралне механике из Београда,

3. Андрија Јовичић, дипл. економиста из Београда,

4. Драган Маринковић, дипл. инжењер машинства из Бора,

5. Јовица Радисављевић, дипл. инжењер рударства из Бора.

                                  II

                         Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 Број: 119-440/2014

У Београду, 17. јануара 2014. године

 В  Л  А  Д  А

ПРЕДСЕДНИК

Ивица Дачић

 

На основу члана 40. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10), члана 179. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08 и 104/09) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА БОРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

СА СЕДИШТЕМ У БОРУ

  I

                         Разрешава се Синиша Пуљецовић дужности начелника Борског управног округа са седиштем у Бору.

    II

      Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 Број: 119-382/2014

У Београду, 17. јануара 2014. године

В  Л  А  Д  А

ПРЕДСЕДНИК

Ивица Дачић

На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РСˮ, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 –исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08 и 104/09) и члана 40. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10),

                     Влада доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ПОСТАВЉЕЊУ НА ПОЛОЖАЈ НАЧЕЛНИКА БОРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА СА СЕДИШТЕМ У БОРУ

 I

                        Поставља се Мирослав Кнежевић на положај начелника Борског управног округа са седиштем у Бору, на пет година.

II

             Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

24 Број: 119-385/2014

У Београду, 17. јануара 2014. године 

В  Л  А  Д  А

ПРЕДСЕДНИК

Ивица Дачић

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !