Sindikat Nezavisnost: „Solidarni porez“ je nezakonit i neustavan

Bor, Beograd, 13. februar

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE

Nemanjina 9, BEOGRAD

Predmet: Inicijativa za ocenu ustavnosti  i zakonitosti Zakona o umanjenju neto prihoda  lica u  javnom sektoru,  Sl.Glasnik RS br.108-13 od 6.12.2013.g.

Podnosimo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru,  Sl.glasnik RS br.108-13 od 6.12.2013.g.zbog kolizije ovog zakona sa odredbama  i to:

1)Ustava Republike Srbije; 2)Zakona o radu; 3)Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji; 4)Zakona o porezu na dohodak građana;5) Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ratifikovane od strane Skupštine R.Srbije i Crne Gore,  Sl.list SCG,međ.ugovori br.9/2003.

Odredbe ovog zakona narušavaju  pravo na život,pravo na rad i prava iz rada, te jednakost građana i diskriminatorske su u svojoj suštini i na štetu kako radnika, tako i građana  cele zajednice.  Opšta zabrana diskriminacije na imovini je jedno od temeljnih principa međunarodnog javnog prava koje je narušeno ovim zakonom.

Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, morao bi biti u skladu sa članom 91, stav 2 Ustava Republike Srbije,  koji predviđa da je „obaveza plaćanja poreza i drugih dažbina opšta i zasniva se na ekonomskoj moći obveznika.

Da li međutim, takvu „ekonomsku moć“ predstavlja radno mesto zaposlenog u javnom sektoru  čiji je mesečni neto prihod veći od 60.000 dinara? Odnosno, da li je ovo radnom mesto po bilo čemu drugačije u odnosu na isto  u privatnom sektoru?

Smanjenjem plata kroz takozvani „solidarni porez“  automatski se krše odredbe zaključenih Kolektivnih ugovora, čime se narušava princip kolektivnog pregovaranja garantovano Ustavom, zakonom, Evropskom socijalnom poveljom i Konvencijom broj 98 Međunarodne organizacije rada.

Oporezivanje dohodaka jedne kategorije građana prema ovom zakonu predstalja narušavanje jedinstva pravnog poretka Srbije, pa  iz tih razloga,

Predlažemo:

Da se ukine Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru objavljen u Sl.glasniku  RS br.108-13 od 6.12.2013.g. a koji je stupio na  snagu sa danom 01.01.2014.g. kao neustavan i  nezakonit.

U  Beogradu, 7.02. 2014.

Granski sindikat industrije, energije i rudarstva „Nezavisnost“

Milorad Panović, predsednik

Share

Ostavite odgovor