);

OTKRIVAMO: Apsolutno sumnjivi tenderi RTB Bor

Bor, 23. jun

Izvor: Pravda

GENERALNA DIREKCIJA RTBa BORRudarsko topioničarski basen – Bor raspisao je početkom juna nekoliko tendera za nabavku opreme, materijala i izvođenje određenih radova. Međutim, više domaćih ponuđača tvrdi da je RTB postavio nemoguće uslove, koje skoro ni jedna domaća kompanija ne može da ispuni, a da istovremeno se ne daju nikakve garancije dobavljačima da će im biti plaćeno.

„Nemogući uslovi“

– Uslovi koji su propisani u tenderu su napisani tako kao da je neko želeo da izbaci iz posla sve domaće firme jer je ono što je propisao RTB Bor gotovo nemoguće ispuniti. Tako na primer u tenderu za nabavku kreča traže da ponuđač mora da bude kompanija koja je u predhodne tri godine imala promet krečom od 3 milijarde dinara. Da li je to normalan i realan uslov? Konkurs izgleda kao da je formulisan tako da može neka određena firma da ga ispuni, verovatno neka iz inostranstva – kaže sagovornik Pravde koji je proučio tendersku dokumentaciju.

I u tenderu za nabavku čeličnih kugli za mlinove stoji stavka koja će iz trke faktički isključiti sve domaće firme.
– U drugom tenderu se zahteva da ponuđač „ima skladišni prostor za skladištenje najmanje 2000 tona čeličnih kugli“. Govorimo o 2000 tona, zbog čega je bitno da ponuđač to ima? I ovde izgleda da su uslovi sastavljeni kako bi se konkurencija isključila iz posla tj. da je tender napravljen kako po kriterijumima koje neka određena kompanija ispunjava. Znajući domaće tržište, opet je u pitanju neka strana firma – kaže naš sagovornik.

Ponuđačima zabranjeno da traže garancije!

U konkursnoj dokumentaciji RTB Bor se ponuđačima zabranjuje da traže garancije plaćanja.
U dokumentaciji piše: „Naručilac nema obavezu izdavanja sredstava obezbeđenja plaćanja (menice, akreditivi, bankarske garancije i sl.) Ponude u kojima se budu zahtevali instrumenti obezbeđenja plaćanja biće ocenjeni kao neprihvatljivi“.

Faktički RTB Bor ničim ne garantuje plaćanje, a reč je o firmi koja i ovako ima problema sa izmirivanjem obaveza. Ova stavka samo će dodatno odbiti ponuđači da učestvuju u konkursu.

Da ironija bude veća, iako sam RTB Bor ne daje garancije plaćanja ponuđač mora da da garancije „za dobro izvršenje posla“.
„ Ponuđač ili grupa ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija se obavezuje da najkasnije u roku od 10 dana od potpisivanja ugovora, naručiocu preda bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla na iznos od 10 posto od ugovorene cene… Ponuđač ili grupa ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija se obavezuje da u trenutku prve primopredaje ugovora. Kupcu preda bankarsku garanciju na iznos 10 posto od ukupne vrednosti ugovora, sa kaluzulama „neopoziva, bezuslovna, naplativa na prvi poziv i bez prava na prigovor“, kao garanciju za otklanjanje grešaka za odstupanje u kvalitetu – stoji u dokumentaciji.

Ne samo da se dobavljačima ne daje garancija da će njihova roba i usluge biti isplaćeni, već se traži da oni daju garancije RTB Boru. U samoj dokumentaciji je naznačeno da ponude koje bude predviđale avansno plaćanje neće biti razmatrane.

Bez roka plaćanja

Sledeća sporna stavka po mišljenju stručnjaka je to što u ugovoru za nabaku čeličnih kugli nigde ne stoji rok plaćanja?!

„Pobednik već određen, tender je samo formalnost“

Uslovi postavljeni u tenderu kao i garancije koje RTB naručilac odnosno kupac ne pruža ali ih istovremeno zahteva od ponuđača izazivaju sumnju kod stručne javnosti ali i ponuđača.

– Tenderi koje je raspisao RTB Bor izgledaju kao da su pravljeni po meri određenih kompanija koje trebaju da dobiju taj posao, a ne tako da RTB Bor kao kompanija u državnom vlasništvu napravi što bolji posao odnosno da nabavi materijal i sredstva po što povoljnijoj ceni. Drugim rečima kao da su pobednici na ovim tenderima već dogovoreni, a da je tender napisan po njihovim poslovnim mogućnostima, a onda objavljen kako bi se samo ispoštovala forma tender – kaže naš sagovornik.

Ukoliko su sumnje tačne, to znači da neko pod okriljem države, jer je RTB Bor državna kompaniji, vrši pokušaj manipulacije tenderom kako bi se nekoj stranoj kompaniji omogućilo da dobije ove poslove.

Share

One thought on “OTKRIVAMO: Apsolutno sumnjivi tenderi RTB Bor”

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !