SETVA PŠENICE 2014/2015.

Bor, 31. oktobar

Autor: Živorad Jovanović , dipl. ing. poljoprivede Projekt menadžer za ruralni razvoj
Agencija za razvoj opštine Knjaževac

oranjeZa sve poljoprivredne proizvođače početak sledeće proizvodne godine počinje sa setvom pšenice, koja je posle kukuruza najbitnija ratarska kultura na teritoriji većeg dela naše zemlje. Pšenica je i veoma bitan strateški proizvod naše zemlje. Optimalni agrotehnički rok setve pšenice i ostalih strnih žita je na izmaku ( 10 – 30. oktobra). Da li su povoljni uslovi za sprovođenje setve, da li treba početi setvu, da li su proizvođači spremni za setvu? Najbitniji posao svake jeseni svih ratara jeste setva pšenice. Na poljima se vidi da se tek počelo sa pripremom za setvu i da je vrlo mali procenat već zasejanih oranica. Obimne padavine su ove godine doprinele sporom uklanjanju prethodne kulture i pripremi zemljišta. Otežano je normalno odvijanje berbe kukuruza koji je najčešća predkultura pšenici. Pojedini proizvođači su zbog setve pšenice poranili sa berbom nedovoljno suvog zrna kukuruza, što opet može dovesti do problema u skladištima (razvoju gljivica i pojavi toksina). Proizvođači koji su uz to žurili sa preranim ulaskom berača kukuruza na parcelu dodatno su povećali gaženje i sabijanje zemljišta, koje je bilo prezasićeno vlagom. Pa zavisno od tipa i strukture zemljišta , različite su i mogućnosti pripreme zemljišta. Uglavnom je zemljište najčešće prilično sabijeno i ne mogu se obezbediti uslovi za kvalitetnu setvu. U ovim uslovima preporučuje se redukovana obrada zemljišta. Ako su njive koje su bile pod kukuruzom, čiste od korova, onda primenom 2-3 unakrsna tanjiranja, na manjim površinama i rotofreziranjem, može se obezbediti dovoljna dubina obrade za setvu pšenice. Time bi se smanjio broj operacija kao i troškovi setve, a postoje i dobra iskustva u postizanju prinosa približnih kao kod primene oranja i prateće predsetvene pripreme. A u ovim slovima su veće šanse postizanja boljih rezultata primenom redukovane obrade zemljišta. Redukovanom obradom se smanjuju i troškovi obrade za trećinu. Ako se pak vrši oranje onda treba orati na dubini do 15-20 cm, jer dubljim oranjem pojavile bi se , zbog zbijenosti zemljišta, velike grudve koje je nemoguće razbiti. Iz svega navedenog se zaključuje da će najveći procenat površina pod žitaricama biti posejan u novembru. Ohrabrujuće je da se opet najavljuje blaga zima što je povoljno za kasniju setvu.
sejacKašnjenje u setvi kao i kvalitet osnovne obrade i predsetvene pripreme zemljišta mora biti praćeno i prilagođavanjem setvene norme pšenice. Zbog toga u uslovima kašnjenja sa setvom, krajem oktobra i tokom novembra, u uslovima nekvalitetne osnovne obrade i predsetvene pripreme zemljišta kao i primene redukovane obrade zemljišta povećati setvenu normu za 15- 20% u odnosu na preporučene norme zavisno od sortne agrotehnike. Nekvalitetno pripremljeni setveni sloj zemljišta onemogućava postizanje optimalne i ujednačene dubine setve, te je zato neophodno povećati normu setve. Osim obrade vrlo je bitno i osnovno đubrenje. Uloga osnovnog đubrenja je da nadoknadi hraniva izneta predusevom, da omogući korišćenje hraniva tokom kritičnih faza razvića i održava plodnost zemljišta.
Uz preporuku redukovane obrade zemljišta preporuka je ne redukovati ostale agrotehničke postupke. Osnovno đubrenje pod prvi prohod tanjirača ili rotofreza, u potrebnim količinama i odnosu fosfora i kalijuma je neophodno za postizanje željenih rezultata prinosa. Usled obilnih padavina ove godine jako je poželjno da se obavi agrohemijska analiza, jer je poremećen odnos mineralnih hraniva usled sabijenosti zemljišta i ispiranja u dublje slojeve, pogotovo azota. Ako se radi bez analize, onda treba znati da je azot, sigurno u velikom nedostatku. A s obzirom da su naša zemljišta uglavnom bogata kalijumom, koji se i teško spira, sledi da treba dodati NPK mineralna đubriva gde je zastupljen azot i fosfor. Na proleće se dodaje i ostala količina azota.
Imajući u vidu predhodnu godinu u kojoj su se pojavile brojne infekcije biljnim bolestima, koje su narušile kvalitet i zdravstveno stanje roda, od posebnog je značaja koristiti deklarisano seme koje je kvalitetno dorađeno i tretirano kvalitetnim hemijskim preparatima. Usled nedovoljne energije klijanja biće veći procenat neujednačenog nicanja kod semena koje je korišćeno iz sopstvene proizvodnje. Posebno je rizičan materijal koji je kasno požnjeven i ugrožen bolestima. Setva pšenice i drugih strnih žita biće i ove godine pored neubičajno nepovoljnih agroekoloških prilika praćena i ekonomskim efektom. Bez obzira na sve poteškoće očigledna je spremnost ratara da obave setvu što kvalitetnije mogu.

Share

Ostavite odgovor