);
Breaking News

Negativci iz RTB-a uništavaju i opštinu Bor

19.01.2106. Bor Pismo redakciji

Ogoljeni FENIX

IMG_0013

Na današnji dan u mnogim gradovima organizuje se plivanje za Časni krst, a borski vlastodršci pored nasledjenih sportskih objekata od „one prethodne vlasti“, kompleksa na borskom jezeru i organizovanih sportskih klubova uspeli su da razjedine i na niske grane dovedu čak i prvoligaške gradske ekipe.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1549513482030401&set=a.1383653945283023.1073741828.100009152920611&type=3

Ovi „naši stručnjaci“ naučeni u RTB-u da razmišljaju samo da „dignu“ proizvodnju da izvezu mehanizaciju na ulice ili ko zna već gde, da bez ikakvih projekata i predmera rade razne bare, ewg-ove, staračke domove, zoo i ostale vrtove … sa jasnom (pro)vizijom da samo potroše što više goriva, ulja, rezervnih delova, gradjevinskog materijala i da time obezbede sebi bolju proviziju, izgradnju vikendica, kuća i sl. pokazali su kako znaju da obmanjuju javnost. SKUPŠTINSKOM SNS Većinom rasporedili su svoje kadrove na sva vitalna mesta u SO Bor, od Predsednika preko članova Veća, direktora Javnih preduzeća do članova školskih i upravnih odbora. Sada ovi kadrovi po istoj metodologiji uništavaku javni sektor, malu privredu, kulturu, sport, školstvo, zdravstvo i ….

Uvodeći poslovanje prema Blagojevom Zakoniku doveli su RTB Bor i SO Bor na niske grane. Na svojoj „privatizovanoj“ (nejasno kako i kad) RTV hvale sami sebe dok je realnost sasvim drugačija:

Evo izvoda iz zaključka Revizora i zvaničnog finansijskog izveštaja RTB-a iz perioda za 2014. kada je cena bakra bila preko 6.300 USA $/t i kada su se na sva usta hvalili naj menadžeri!!!

Evo samo dela izveštaja Revizora:

Skrećemo pažnju na sledeća pitanja:

  1. Društvo je u toku 2014. godine ostvarilo neto gubitak od RSD 2,418,436 hiljada, dok obaveze Društva na dan 31. decembra 2014. godine značajno prevazilaze obrtnu imovinu. Iako je Društvo za 2014. godinu iskazalo poslovni dobitak od RSD 58,142 hiljada, usled značajnog iznosa gubitka od finansiranja (nastalog najvećim delom kao posledica negativnih kursnih razlika obračunatih na dugoročne kredite) i ostalih rashoda (nastalih zbog umanjenja vrednosti učešća u kapitalu pravnih lica koja su u stečaju ili u kojima Društvo više nije osnivač), ukupan neto rezultat za 2014. godinu je bio negativan. Takođe, krajem 2014. godine završena je izgradnja nove Topionice bakra (godišnjeg tehničkog kapaciteta 80,000 tona) i Fabrike sumporne kiseline (godišnjeg tehničkog kapaciteta 400,000 tona), od kojih se očekuje da budu glavna osnova za značajno povećanje poslovnih prihoda u narednim godinama. Buduće poslovanje Društva u velikoj meri zavisi od završetka započetog procesa reorganizacije Grupe RTB Bor, a pre svega od stava Vlade Republike Srbije po pitanju dalje sudbine celokupne Grupe RTB Bor. S tim u vezi, Vlada Republike Srbije donela je Odluku o određivanju subjekata privatizacije od strateškog značaja (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 47/2015) u kojoj je navedeno i Društvo. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 46/2015) Protiv subjekta privatizacije koji je aktom Vlade određen za subjekt privatizacije od strateškog značaja, postupak prinudnog izvršenja i prinudne naplate ne može se nastaviti, odnosno pokrenuti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovom pitanju.
  2. Osnovni (društveni) kapital evidentiran u poslovnim knjigama Društva na dan 31. decembra 2014. godine iznosi RSD 9,325,784 hiljade, dok osnovni kapital Društva registrovan kod Agencije za privredne registre iznosi RSD 2,502,418 hiljada. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovom pitanju.
  3. Društvo predstavlja matično društvo Grupe RTB Bor i po tom osnovu sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovom pitanju.

Beograd, 30. jun 2015. godine

Osnove za mišljenje sa rezervom

Rezerve u mišljenju koje su rezultat događaja iz tekuće godine

  1. Društvo na dan 31. decembra 2014. godine nije izvršilo rezervisanja za otpremnine za odlazak u penziju u skladu sa zahtevima MRS 19 “Primanja zaposlenih”.
  2. Društvo nije izvršilo obračun odloženih poreza na dan 31. decembra 2014. godine u skladu sa zahtevima MRS 12 “Porezi na dobitak”. Na ovaj način su na dan 31. decembra 2014. godine odložene poreske obaveze manje iskazane a revalorizacione rezerve više iskazane za procenjeni iznos od RSD 107,562 hiljade. Navedeno nema uticaj na rezultat tekuće godine.
  3. Obaveze Društva na dan 31. decembra 2014. godine po osnovu dugoročnih kredita iznose RSD 24,560,197 hiljada. Društvo nije izvršilo adekvatnu prezentaciju tekućih dospeća navedenih dugoročnih obaveza po osnovu kredita, u skladu sa zahtevima MRS 1 „Prezentacija finansijskih izveštaja“. Na ovaj način su na dan 31. decembra 2014. godine, za ukupan iznos od RSD 1,015,238 hiljada, više iskazane dugoročne finansijske obaveze, odnosno manje iskazane kratkoročne finansijske obaveze. Navedeno nema uticaj na rezultat tekuće godine.
  4. U napomenama uz finansijske izveštaje Društvo nije izvršilo sva potrebna obelodanjivanja kako to zahtevaju Međunarodni računovodstveni standardi (MRS), odnosno Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI).

Rezerve u mišljenju koje su rezultat događaja iz ranijih godina

5. Problemi u poslovanju zavisnih društava i efekti na finansijske izveštaje Društva

  1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica na dan 31. decembra 2014. godine iznose RSD 7,266,651 hiljadu. Iako zavisna pravna lica već duži niz godina imaju probleme u likvidnosti i nedostatku obrtnog kapitala, pa se shodno tome opravdano postavlja pitanje nadoknadive vrednosti ovih učešća u kapitalu, Društvo nije izvršilo testiranje knjigovodstvene vrednosti navedenih učešća na umanjenje vrednosti, a u skladu sa zahtevima MRS 36 “Umanjenje vrednosti imovine”.
  2. Potraživanja Društva po osnovu prodaje, potraživanja iz specifičnih poslova, druga potraživanja i kratkoročni finansijski plasmani na dan 31. decembra 2014. godine iznose RSD 41,448,961 hiljadu, od čega se na zavisna lica odnosi RSD 39,730,604 hiljade. Iako zavisna pravna lica već duži niz godina imaju probleme u likvidnosti i nedostatku obrtnog kapitala, pa se shodno tome opravdano postavlja pitanje nadoknadive vrednosti ovih potraživanja i plasmana, Društvo nije izvršilo navedenu procenu njihove nadoknadive vrednosti, a u skladu sa MRS 39 “Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje”.Rukovodstvo Društva očekuje da se navedena pitanja reše kroz započeti proces reorganizacije.

I da ne nabrajamo šta nisu ili nisu hteli da prikažu evo kompletnog izveštaja revizora:

RTB_Misljenje_revizora_2014_FINAL_PotpisanoIR

Dugovanja, prevare i obmane postale su metod rukovodjenja u Boru.

Adresa poznata redakciji!

Transparentnost trošenja Budžeta, donacija, subvencija i mnogo šta još pokušaćemo uz pomoć gradjana i državnih organa da prikažemo gradjanima Bora.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !

Skoči na traku sa alatkama