);

Predstavljena Bela knjiga

Bor. Beograd, 28.11.2016.

Predstavljena Bela knjiga 2016 Saveta stranih investitora

bela-knjiga

Beograd, 28. novembar 2016. godine – Savet stranih investitora predstavio je „Belu knjigu 2016“ premijeru Aleksandru Vučiću, najvišim predstavnicima Vlade Srbije i predstavnicima privredne i društvene zajednice. ,,Bela knjiga’’ je ključni proizvod Saveta putem kojeg iz godine u godinu, već 14 godina, Savet daje preporuke usmerene da podrže rast poslovnih aktivnosti i bolji životni standard građana Srbije. Članovi Saveta, koji su pokretač razvoja srpskog tržišta, uložili su svoje znanje i stručnost u ovaj projekat sa ciljem da pomognu Srbiji da stvori atraktivnije i održivo okruženje i da postigne bržu integraciju u tržište EU.

bela-knjga2

U svom uvodnom obraćanju predsednica Saveta stranih investitora Jana Mihajlova navela je da je „između dva izdanja Bele knjige, Vlada Srbije uspela da sprovede fiskalnu konsolidaciju i omogući dobre ekonomske parametre, poput rasta BDP-a i izvoza, istovremeno čineći neka značajna poboljšanja u različitim delovima poslovne klime, pre svega u oblasti nekretnina i gradnje. Ovi dobri rezultati daju osnovu za visoka očekivanja za budućnost. Savet veruje da je ključno za novu Vladu da iskoristi momenat i još više ubrza strukturne reforme, smanji birokratiju i poboljša sprovođenja zakona, kao i da nastavi sa usaglašavanjem sa regulativom Evropske unije”, dodala je Mihajlova.

Prema najnovijem izdanju Bele knjige, najveći napredak je ostvaren u oblastima nekretnina i gradnje i 4 oblasti opšteg pravnog okvira, kao što su zaštita konkurencije i potrošača, državna pomoć i javno beležništvo, kao i u sektorima telekomunikacija, nafte i gasa i privatnog osiguranja. Najmanji napredak je uočen u oblastima poreza i radnopravnih propisa, kao i u 3 oblasti opšteg pravnog okvira, kao što su to zakoni koji se odnose na devizno  poslovanje, stečaj i zaštitu uzbunjivača kao i u sektorima hrane i poljoprivrede, osiguranja i sredstava za održavanje higijene u domaćinstvu i kozmetike.

fic3 ključna očekivanja Saveta od Vlade su da ubrza strukturne reforme, smanji birokratiju, unapredi sprovođenje zakona i nastavi usklađivanje zakona sa evropskim Acquis. U okviru strukturnih reformi, Vlada treba da uloži jače napore da završi privatizaciju i korporatizaciju državnih preduzeća. U sprovođenju, treba obezbediti konzistentniju i efikasniju primenu poreskih i zakona o inspekcijama. Usklađivanje sa evropskim Acquis treba koncentrisati na zakone o deviznom poslovanju, stečaju, konverziji zemljišta i bezbednosti hrane, kao i na regulisanje iznajmljivanja radne snage.

Na događaju Bela knjiga najviši državni zvaničnici i članovi Upravnog odbora Saveta stranih investitora učestvovali su u panelu i razgovarali o načinima unapređenja poslovnog okruženja u Srbiji. Mišljenja su razmenili potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, ministar finansija Dušan Vujović i ministar privrede Goran Knežević dok su stanovišta Saveta predstavili predsednica Saveta i regionalna direktorka kompanije Nestlé Adriatik Jana Mihajlova, članica Upravnog odbora Saveta i direktorka Telenora Ingeborg Ofsthus i član Upravnog odbora Saveta i predsednik Upravnog odbora Sosijete ženeral banke Goran Pitić.

 

O Savetu stranih investitora: Savet nastavlja da jača, trenutno okupljajući preko 130 kompanija, koje su uložile više od 28,7 milijarde evra, sa  učešćem od 21.7% BDP, 22.2% u izvozu Srbije, 18% srpskog državnog prihoda od poreza na dobit preduzeća, i koje direktno zapošljavaju preko 94.000 ljudi u Srbiji. Udruženje stalno beleži rastu prošloj godini su investicije porasle za 5.2 milijarde evra, dok je direktno učešće u BDP-u povećano za 3.7% u periodu od prethodne dve godine, zahvaljujući daljem rastu i prilivu novih članica.  Glavni cilj Saveta je da ostvari uticaj na unapređenje poslovne klime u Srbiji dajući konkretne predloge reformi i kroz izgradnju poslovnog portala za komunikaciju sa vlastima u Srbiji. Savet takođe ističe značaj visoko etičkog poslovanja i modernih principa korporativnog upravljanja u okviru organizacije i u kontaktu sa domaćim kompanijama, Vladom i drugim relevantnim činiocima. Kroz podršku i aktivan angažman članstva, Savet nastavlja da bude strogi zaštitnik interesa poslovne zajednice i istovremeno pouzdan partner Vladi Srbije i drugim relevantnim činiocima.

 

FIC Presents the White Book 2016

 

Belgrade, 28th November 2016 – Foreign Investors Council presented the White Book 2016 to the Prime Minister Aleksandar Vučić, the highest officials of the Serbian Government and representatives of stakeholder community. The White Book is the major FIC product by which, year-on year, for 14 years, FIC gives recommendations aimed at supporting growth of business activities and better living standard of Serbian citizens. FIC members, who are the driving engine of the Serbian market, have invested their knowledge and expertise in this project in order to assist Serbia in creating more attractive and sustainable environment and achieving swifter integration into EU economy.

In her introductory speech FIC President Yana Mikhailova noted that „in-between two White Books the Government succeeded to execute fiscal consolidation and facilitate good economic parameters – raise in GDP and exports, at the same time making some important improvements in various parts of the business climate, most notably in real-estate. These good results give floor for high expectations for the future. FIC believes that it is essential for the new Government to keep the momentum and further accelerate structural reforms, cut bureaucracy and improve law enforcement, as well as continue harmonization with EU regulations”, Mikhailova added.

According to the latest White Book, most progress was marked in the field of real estate and 4 areas of general legal framework, such as competition and consumer protection, state aid and notaries, as well as in the sectors of telecommunications, oil and gas, and private security. Least progress was marked in taxes and labour regulations, and 3 areas of general legal framework such as  forex, bankruptcy and whistleblowers regulations, as well as in the sectors of food and agriculture, insurance, and home care products and cosmetic industry.

3 main FIC expectations from the Government are to accelerate structural reforms, cut bureaucracy, improve the implementation of laws and continue harmonization of laws with EU Acquis. On the structural front, Government should invest stronger efforts to finalize privatization and corporatization of state-owned enterprises. In implementation, focus should be put on more consistent and efficient implementation of tax regulations and inspections. Harmonization with EU Acquis should concentrate on changes of foreign exchange, bankruptcy, land conversion and food safety laws, as well as on regulation of staff leasing.

At the White Book launch event, the highest Government’s officials and FIC Board members gathered in a panel to discuss ways to improve the business environment in Serbia. Opinions were exchanged between Deputy Prime Minister and Minister of Construction, Transport and Infrastructure Zorana Mihajlović, Minister of Finance Dušan Vujović and Minister of Economy Goran Knežević, while FIC views were presented by FIC President and Regional Director of Nestlé Adriatic Yana Mikhailova, FIC BoD member and CEO of Telenor Ingeborg Øfsthus and FIC BoD member and President of the BoD of Societe Generale Bank Goran Pitić.

About FIC: FIC continues to expand, gathering over 130 companies who have invested over EUR 28.7 billion, contributed to 21.7% of GDP, 22.2% of Serbian exports, 18% of Serbian corporate income tax state revenue, and directly employ over 94,000 people in Serbia. The association is continuously growing – in the past year investments grew by €5.2 billion, while direct GDP share increased by 3.7% in the period of last two years, based on further growth and inflow of new members. FIC main goal is to influence the improvement of business climate in Serbia by making concrete reform proposals and building a business portal for communication with the authorities in Serbia. FIC is also focusing on promoting solid business ethics and high corporate governance principles within the organization and towards local companies, the Government, and other external stakeholders. Through support and active engagement of membership, FIC has proven to be a strict guardian of the business community interests and at the same time a reliable partner to the Government of Serbia and other relevant stakeholders.

Share

Ostavite odgovor

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !