);
Breaking News

Bor u Projketu „Zaštita dece od nasilja“

Bor, 13.05.2017.

Bor je jedna od 20 lokalnih samouprava koja je dobila podršku za kampanju na uspostavljanju međusektorskog protokola o saradnji u okviru Projekta „Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju  u zemljama Zapadnog balkana i Turskoj“  koji sprovodi UNICEF.

U okviru Projekta ‘’Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju  u zemljama Zapadnog balkana i Turskoj’’ koji UNICEF sprovodi, opština Bor je jedna od 20 lokalnih samouprava koja je dobila podršku za kampanju na uspostavljanju međusektorskog protokola o saradnji. Na ovom važnom pitanju u Boru će  raditi UG ‘’KOKORO’’- Bor, članica MODS-a.

 

U cilju unapređenja prevencije i zaštite dece od nasilja Mreža organizacija dece Srbije (MODS) i UNICEF uz tehničku podršku SeConS-a i u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podrškom Evropske unije sprovedeno je istraživanje. Sveobuhvatnim nacionalnim istraživanjem o uspostavljenim protokolima međusektorske saradnje u LS u Srbiji koji se odnose na zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja i načina na koji funkcioniše međusektorska saradnja radi izrade smernica za unapređenje međusektorske saradnje u zaštiti dece od nasilja.

Shodno tome:

 – Mapirani su i prikupljeni svi sporazumi (protokoli) o intersektorskoj saradnji (134) koji se odnose i/ili dotiču zaštitu dece od zlostavljanja, zanemarivanja i nasilja;

  • Napravljena je analiza mapiranih lokalnih sporazuma i odabir opština u kojima bi se u narednom periodu posebno radilo na unapređenju međusektorske saradnje u oblasti zaštite dece od nasilja;
  • Prikupljeni su podaci o stanju međusektorske saradnje u oblasti zaštite dece od nasilja koji bi u narednom periodu služili kao osnov za praćenje napretka u njenom daljem razvoju i
  • Izrađena interaktivna onlajn mapa sa iskazanim protokolima saradnje u LS.

(Uvid u postojanje lokalnih protokola/sporazuma za prevenciju i zaštitu od nasilja, informacije o usvojenom sporazumu i uvid u sadržaj sporazuma/protokola javno je dostupna Mapa zaštite dece na sajtu MODS-a).

Na osnovu analize lokalnih sporazuma sačinjeni su zaključci i preporuke:

Zaključak 1.Postoji veoma mali broj lokalnih protokola u kojima je zaštita dece kao žrtava nasilja u primarnom fokusu – takvih je svega 9 od 134 prikupljena lok. sporazuma.

Preporuka: Podsticati sklapanja sporazuma na lokalnom nivou između ustanova i organizacija čija je saradnja neophodna za efikasno ostvarivanje i sprovođenje zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

 

Zaključak 2. Zaštita dece od nasilja nije eksplicitno navedena u okviru ciljeva lokalnih protokola

Preporuka: Eksplicitno definisati zaštitu dece od nasilja kao poseban cilj u postojećim i novim lokalnim protokolima/sporazumima koji se odnose na zaštitu od nasilja

 

Zaključak 3.Izloženost dece zlostavljanju i zanemarivanju posmatra se prvenstveno u kontekstu porodice

Preporuka: Predvideti u protokolima za zaštitu dece od nasilja mere koje se odnose na prevenciju i zaštitu dece u različitim okruženjima – porodičnom, školskom, institucijama, u lokalnoj zajednici, digitalnom prostoru…

 

Zaključak 4. U postojećim lok. protokolima o deci se najčešće govori kao o relativno homogenoj grupi

Preporuka: Posebnu pažnju posvetiti prevenciji i zaštiti od nasilja dece iz različitih grupa – deci sa smetnjama u razvoju, deci na institucionalnom smeštaju, deci koja su žrtve seksualne i radne eksploatacije, rodno zasnovanog nasilja, deci koja su pripadnici manjinskih grupa (posebno romske pripadnosti) itd.

 

Zaključak 5.Svi relevantni akteri nisu uvek potpisnici lokalnih sporazuma/protokola za zaštitu od nasilja

Preporuka: Lokalne samouprave, pored centara za socijalni rad, treba da imaju vodeću ulogu u procesu izrade i sprovođenja lokalnih međusektorskih sporazuma koji se odnose na prevenciju i zaštitu dece od nasilja.

 

Zaključak 6:Organizacije civilnog društva (66) i mediji (41) su najmanje zastupljeni kao potpisnici protokola; vaspitno-obrazovne ustanove takođe u manjem broju potpisnice lokalnih protokola

Preporuka: Uključiti sve relevantne predstavnike lokalne zajednice (vaspitno-obrazovne i obrazovno-vaspitne ustanove, udruženja građana, medije) u proces izrade i sprovođenja protokola za međusektorsku saradnju na prevenciji i zaštiti dece od nasilja

 

Zaključak 7.U 98 od 134 analizirana protokola jasno je definisano ko predsedava koordinacionim telom

Preporuka:  Jasno definisati funkciju koordinatora za efikasnu primenu protokola

 

Zaključak 8. U 58 analizirana lokalna protokola jasno se navodi obaveza određivanja kontakt osobe, a u 124 analizirana protokola su jasno definisane uloge svakog aktera/potpisnika

Preporuka: Odrediti kontakt osobu i jasno definisati obaveze svakog potpisnika kako bi se obezbedila funkcionalna saradnja i realizacija protokola

 

Zaključak 9.Koordinacija rada u postupcima otkrivanja i prijavljivanja sumnji na nasilje nije precizno definisana u svim protokolima obuhvaćenim analizom (u 126 jeste)

Preporuka:  Precizno definisati koordinaciju rada u postupcima otkrivanja i prijavljivanja sumnji na nasilje

 

Zaključak 10.Postoji neusaglašen sistem evidentiranja nasilja u okviru različitih sektora u sistemu zaštite.

Preporuka: Usaglasiti sistem evidentiranja nasilja u okviru različitih sektora na lokalnom nivou

 

Zaključak 11. Ne postoji redovno izveštavanje javnosti o primeni protokola.

Preporuka:   Potrebno je redovno i obavezno izveštavati javnost o primeni protokola

 

Zaključak 12.Akteri u čijoj je nadležnosti raspolaganje informacijama o međusektorskoj saradnji u oblasti zaštite dece o zlostavljanja i zanemarivanja, vrlo često ne raspolažu tačnim informacijama.

Preporuka:  Osigurati da svi relevantni akteri budu upoznati sa protokolima koji su na snazi u  određenoj lokalnoj samoupravi

 

Važna komponenta ovog procesa je i sprovođenje zagovaračkih kampanja za implementaciju lokalnih protokola za zaštitu dece od nasilja u 20 opština u Srbiji sa ciljem usvajanja ili poboljšanja postojećih protokola /sporazuma za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja .

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !