);

Bor: Dnevni boravak (Video)

Bor, 23.август 2017., Kokoro, KZN, Саопштење за медије

Дневни боравак за децу и младе са проблемима у понашању – нова услуга  социјалне заштите у заједници


Током трајања пројекта “Промена на боље“ успостављена је услуга социјалне заштите у Бору “Дневни боравак за децу и младе са проблемима у понашању“.


Услуга је одговор на потребе у заједници заснована на Закону о соц. заштити Р. Србије, Закону о мал. учиниоцима крив. дела и кривичноправној заштити мал. лица, Националним Стратегијама соц. заштите и за младе, опшринском Стратегијом соц. политике, АП и Општ. Одлуком о соц. заштити као и у складу са међународним документима и Конвенцијама.

На учешће младих у извршењу кривичних дела у просеку је 41% годишње у укупном броју кривичних дела у Србији, указује Национална Стратегија за младе РС (2017-2025).

У Бору се, последњих година, повећава број деце и младих са проблемима у понашању, нарочито оних испод 14 година. У просеку 140 деце годишње, међу којима кривично неодговорни чине 55%, а 45% је у сукобу са законом од којих су већина вишеструки учиниоци са проблемима превазилажења развојних криза.


Као одговор на ове проблеме у оквиру пројекта „Промена на боље“ у Бору су развијени услови за примену васпитних налога и мера из отворене заштите које се изричу малолетницима по Закону. Успостављена услуга соц. заштите у заједници оснажује младе на нивоу увида у сопствено понашање, повећања одговорности, ресоцијализације, подршке њихове породице, примену и праћење спровођења диверзионих и алтернативних мера које се изричу малолетницима.

Кокоро поседује лиценцу, простор, опрему и стручњаке за рад у Дневном боравку. За само 14 мес. ефективног рада са корисницима наших 70 младих враћено је са маргине друштва и сада су успешни ученици, студенти, радници. Од укупног броја подржаних корисника само један је са рецидивантним понашањем које је заустављено. Наш рад и резултати су доказ да деца и млади са проблемима у понашању треба да добију шансу и помоћ у социјалној интеграцији, како би развили друштвено прихватљиве облике понашања, формирали и усвојили позитиван систем вредности и имали одговоран однос према заједници, образовању и раду.“


О пројекту „Промена на боље“

Пројекат „Промена на боље“ доприноси социјалној инклузији и смањењу сиромаштва деце и младих са проблемима у понашању кроз имплементацију Закона о социјалној заштити и Стратегијe развоја социјалне заштите. Овај циљ се реализује кроз:1) Оснаживање ресоцијализације и превенције асоцијалног понашања деце и младих са проблемима у понашању у три дневна боравка у Врању, Бору и Београду и кроз 2) успостављање и јачање међусекторске сарадње и ефикасно коришћење ресурса које постоје у локалној заједници у циљу промовисања позитивног развоја деце и младих у ризику.

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела предвиђа изрицање и спровођење васпитних налога и мера у заједници као алтернативних санкција и облика ресторативне правде. Овим пројектом успоставља се услуга социјалне заштите у заједници усмерена на унапређење положаја деце и младих у процесу развоја зреле, свестране и одговорне личности и остварењу пуних потенцијала.

Пројекат је финансиран од стране Европске уније, носилац пројекта је Удружење грађана Кокоро из Бора, а реализован је у сарадњи са партнерским организацијама Међународном мрежом помоћи ИАН из Београда, УГ „NEXUS-Врање“ из Врања и центрима за социјални рад из Београда, Врања и Бора. Пројекат траје од 21. децембра 2015. до 20. августа 2017, а његова укупна вредност је 201.000 Евра. Активности у Бору суфинаниране су средствима Министарство омладине и спорта Р. Србије.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра,  има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здр. заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs). Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

 

Оставите одговор