);
Breaking News

Opština Bor pred raspuštanjem

Bor, 28.12.2017.

Otkazivanjem 32. sednicu Skupštine opštine Bor sa obimnim dnevnim redom od 48. tačaka od kojih je Zakonom propisano da Odluka o  budžetu opštine Bor za 2018. godinu mora da bude usvojena do 31.12.2017. godine, rukovodstvo opštine vodi ka uvodjenju privremenih mera.

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU
(„Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015 i 99/2016)

Obaveza

Rok

Narodna skupština donosi zakon o budžetu Republike Srbije i odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

15. decembar 2017. godine

Skupština lokalne vlasti donosi odluku o budžetu lokalne vlasti.

20. decembar 2017. godine

Lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja ministru finansija odluku o budžetu lokalne vlasti.

25. decembar 2017. godine

Ukidanjem prava legitimno izabranim predstavnicima gradjana ukidaju se demokratski izabrana rukovotstva i organi i uvode vanredne mere.

Dok se Republičko rukovotstvo i Predsednik Vučić trude da revitalizuju sve institucije sistema i povrate ugled države u medjunarodnim institucijama dotle  opštinsko rukovotstvo svojim nonšalantnim ponašanjem degradira sve lokalne institucije.

Ministarstvo za Lokalnu samoupravu iz Beograda postavlja partijsko rukovodstvo koje rukovodi opštinom i sprovodi predstojeće izbore, nadamo se da u njemu neće biti mesta za one koji su svojim neradom doveli opštinu u ovu situaciju. Podsećamo da se i odluka o statusu grada, zahvaljujući Poslanici, nalazi u Skupštini Srbije i da je pred usvajanjem.

Neodgovorno i neprofesionalno postupanje opštinskog rukovodstva, čiji je upravo zadatak bio da rukovodi i obezbedi sprovođenje slobodnih i fer izbora, dovelo je do urušavanja svih demokratskih institucija u opštini. Kao posledica ovakvog rada rukovodstva, smatraju gradjani,  otvara se prostor za sumnju u zakonitost pripreme i održavanja predstojećeg izbornog postupka.

Članom 85 ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007 i 83/2014) propisano je da se, Skupština kao jedinice lokalne samouprave, može raspustiti ako:
1) skupština ne zaseda duže od tri meseca;
2) ako ne izabere predsednika opštine i opštinsko veće u roku od mesec dana od dana konstituisanja
skupštine jedinice lokalne samouprave ili od dana njihovog razrešenja, odnosno podnošenja ostavke;
3) ne donese statut ili budžet u roku utvrđenom zakonom.

Opština Bor klizi ka privremenoj upravi

 

Za 32. sednicu Skupštine opštine Bor predlažen je sledeći

D n e v n i r e d

1. Predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta opštine Bor u periodu januar-septembar 2017. godine;

2. Predlog Odluke o budžetu opštine Bor za 2018. godinu;

3. Izbor člana Opštinskog veća opštine Bor;

4. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika, članova i sekretara Izborne komisije opštine Bor u stalom stastavu i njihovih zamenika;

5. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika, članova i sekretara Izborne komisije opštine Bor u stalom stastavu i njihovih zamenika;

6. Predlog Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;

7. Predlog Odluke o finansiranju primarne zdravstvene zaštite iz budžeta opštine Bor za 2018. godinu;

8. Predlog Odluke o utvrđivanju minimuma procesa rada za vreme štrajka zaposlenih u Predškolskoj ustanovi „Bambi“ Bor;

9. Predlog Predlog Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji opštine Bor;

10. Predlog Predlog Odluke o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Bor;

11. Predlog Predlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izračunavanje minimalnog iznosa troškova tekućeg održavanja zgrada, investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada i visine naknade za prinudno postavljenog profesionalnog upravnika u stambenim i stambeno poslovnim zgradama na teritoriji opštine Bor;

12. Predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Bor za 2018. godinu

13. Predlog Odluke o izmeni Odluke o pravu na besplatan prevoz na gradskim i prigradskim linijama na području opštine Bor;

14. Predlog Odluke o izmeni Odluke o radnopravnom statusu članova Opštinskog veća opštine Bor

15. Predlog Odluke o izmeni Odluke o davanju u zakup sportskih objekata u javnoj svojini opštine Bor;

16. Predlog Odluke o okončanju postupka likvidacije Javnog preduzeća “Borski turistički centar“ ‘Bor – u likvidaciji;

17. Predlog Odluke o izmeni Odluke o ukidanju Javne ustanove sportski centar “Bor“ u Boru;

18. Predlog Odluke o izmeni Odluke o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Boru;

19. Predlog Odluke o izmeni Odluke o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Brestovcu;

20. Predlog Odluke o izmeni Odluke o izradi Plana generalne regulacije turističkog područja Stol;

21. Predlog Odluke o izmeni Odluke o izradi Plana generalne regulacije turističkog kompleksa Crni vrh;

22. Predlog Odluke o izmeni Odluke o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u slivu Borske reke;

23. Predlog Odluke o izmeni Odluke o izradi plana generalne regulacije gradskog naselja Bor;

24. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije groblja u Boru;

25. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije groblja u Brestovcu;

26. Predlog Odluke o donošenju plana generalne regulacije turističkog kompleksa Crni vrh;

27. Predlog Odluke o donošenju plana generalne regulacije turističkog područja Stol;

28. Predlog Odluke o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za planove opštine Bor;

29. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije:

30. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor za 2018. godinu;

31. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „ Vodovod “ Bor za 2018. godinu;

32. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „ 3. oktobar “ Bor za 2018. godinu;

33. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za stambene usluge „ Bor “ Bor za 2018. godinu;

34. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća “Zoološki vrt“ Bor za 2018. godinu

35. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju i eksploataciju regionalnog vodosistema „Bogovina“ Bor za 2018. godinu;

36. Predlog Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću „ Biznis inkubator centar Bor “ Bor za 2018. godinu;

37. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća “Toplana“ Bor za 2018. godinu

38. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća „ Vodovod“ Bor za 2018. godinu;

39. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći -subvencija Javnog komunalnog preduzeća „ 3. oktobar“ Bor za 2018. godinu;

40. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći – subvencija Javnog komunalnog preduzeća “Zoološki vrt“ Bor za 2018. godinu

41. Predlog Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći -subvencija Javnog preduzeća za izgradnju i eksploataciju regionalnog vodosistema „Bogovina“ Bor za 2018. godinu;

42. Predlog Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program subvencija Društva sa ograničenom odgovornošću „ Biznis inkubator centar Bor“ Bor za 2018. godinu;

43. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2016. godinu Javnog preduzeća “Zoološki vrt“ Bor;

44. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2016. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću „Biznis inkubator centar“ Bor;

45. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora OŠ “3. oktobar“ u Boru;

46. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ “3. oktobar“ u Boru;

47. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na upotrebu imena opštine Bor u nazivu poliklinike “BORMEDIC“;

48. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Bor.

Оставите одговор