);

Potpisan Protokol o saradnji na prevenciji i zaštiti dece

Bor, 18.01.2018.

Потписан

ПРОТОКОЛ

О међусекторској сарадњи  на превенцији и заштити  деце и ученика завршних  разреда средњих школа, од насиља, злостављања и занемаривања на територији општине Бор

 

СВРХА овог споразума је да обезбеди услове за делотворан и целовит рад свих актера на унапређењу превенције и заштите деце од насиља. Свеобухватни  мултидисциплинарни и међусекторски приступ на превенцији и заштити деце од свих облика насиља у континуитету као и заустављање насиља, обезбеђивање доказа и процесуирање насилника охрабрује и дестигматизује.

Очекује се да локални међусекторски протокол допринесе:

 • стварању ефикасног, оперативног тима за превенцију насиља и унапређење заштите деце која трпе насиље (жртава);
 • повећању броја откривених случајева насиља;
 • повећању броја процесуираних насилника;

Протокол се односи на заштиту деце у свим срединама: у породици (биолошкој, хранитељској, усвојитељској), установама где деца бораве у краћем или дужем периоду (школе, предшколске установе, дневни боравци,  интернат), на улици, спортским, забавним или другим јавним догађајима, у дигиталном простору и другим местима где се деца налазе.

РАЗЛОЗИ за усвајање локалног међусекторског протокола у Бору – унапређење постојећег протокола представљају уочени  проблеми у пракси које карактеришу:

 • недовољна информисаност локалних партнера и непостојање прецизно дефинисаних начина размене информација важних за поступање;
 • непрепознавање обавезе пријављивања насиља;
 • мали број откривених случајева насиља;
 • недовољно познавање улога, надлежности, капацитета и ограничења других система;
 • одсуство координације локалних партнера и формализована примена заједничких процедура;
 • непостојање заједничке евалуације предузетих акција и мера;
 • различито схватање професионалаца шта све јесте насиље.

Општина Бор има усвојен локални Споразум о сарадњи на  спровођењу заштите жртава насиља у породици и жена у партнерским односима (2014) који није фокусиран на децу и није у складу са препорукама у смерницама. Дете се посматра само у контексту породице, а не и у јавном простору, институцијама и дигиталном  окружењу. Деца се посматрају као хомогена група без специфичности рањивих група. Такође, ОЦД и медији нису потписници, председавање координационим телом и конкретна особа ниje дефинисанa; Није усаглашен систем евидентирања насиља у секторима и координација рада у поступцима откривања и пријављивања сумњи на насиље није прецизно дефиниса; Јавност се нередовно извештава о примени протокола и најчешће се не располаже са тачним информацијама о међусекторској сарадњи у области заштите деце од злостављања и занемаривања.

Споразум се усклађује са препорукама у смерница са примарним фокусом на заштиту деце од свих облика насиља, злостављања, занемаривања и искоришћавања, који ће потписати сви релевантни актери и усвојити у општини на који начин ће се успоставити ефикасна, оперативна, мултисекторска мрежа за заштиту деце. На овај начин унапредиће се постојећи протокол о међусекторској сарадњи у општини Бор дефинисањем и усвајањем међусекторског протокола са примарним фокусом на свеобухватни приступ заштити деце од насиља.

Србија је у јулу 2016. године отворила поглавље 23 у процесу евро-интеграција и, у саставу обавеза у овој  области, очекује се да ће примена Акционог плана за Поглавље 23[1] бити један од приоритета Владе. Овај план предвиђа израду новог „Вишегодишњег стратешкег оквира за превенцију и заштиту деце од насиља” у 2017. години и ревизију „меких” законских прописа (Општег и посебних протокола).

Израда Стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2018. до 2022. је у току.

Основни принципи Протокола

 Не постоји оправдање за било које насиље над децом, а сваки облик насиља над децом може и мора се спречити. Споразум се заснива на поштовању Основних принципа Конвенције о правима детета и Устава Републике Србије:

 1. Право детета на живот, опстанак и развој;
 2. Право на недискриминацију;
 3. Право на најбољи интерес детета;
 4. Право на партиципацију.

Координација рада на вођењу евиденције и документовање насиља над децом

Протокол предвиђа формирање локалног Интерсекторског тима за превенцију и заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања кога чине делегирани представници институција/организација у креирању и спровођењу Протокола.

Интерсекторски тим представља мултисекторско тело одговорно за координацију, праћење и евалуацију ефеката политика и мера превенције и заштите, као и редовно извештавање о оствареним резултатима, недостацима и координацији интересних група, предлога и нових идеја и иновација.

Координатор Интерсекторског тима за заштиту деце од насиља, представник општине,  подноси годишњи извештај о активностима Одељењу за привреду и друштвене делатности/Општинском већу надлежном за планирање, спровођење и евалуацију Споразумом дефинисаних облика сарадње.

 • Центар за социјални рад Бор, има улогу координатора интерсекторског тима за превенцију и ситуације заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања у породици – надлежан је за конкретне случајеве /особе .

 

ПАРТНЕРИ  НА  СПРОВОЂЕЊУ  СПОРАЗУМА

Партнери на спровођењу Споразума о међусекторској сарадњи  у процесу заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања на територији Општине Бор су:

 • Општина Бор
 • Центар за социјални рад Бор
 • Полицијска управа Бор
 • Основни суд Бор
 • Основно Јавно Тужилаштво Бор
 • Дом здравља Бор
 • Општа болница Бор
 • Председник актива Директора ОШ Општине Бор
 • Председник актива Директора средњих школа Општине Бор
 • УГ ’’Кокоро’’ – Бор
 • Радио Телевизија Бор

Оставите одговор