);

Promeni za dobro

Bor, Beograd, Zaječar, Knjaževac i Majdanpek, 06.11.2018.

Projekat „Promeni za dobro“ realizuje se u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

U okviru projekta, koji realizuju u partnerstvu Udruženje građana  “KOKORO“- Bor i  Centar za socijalni rad Bor od 01.10.2018 – 31.07.2019. u Boru je održan trodnevni, akreditovan seminar od 03 – 05. novembra 2018. god. na temu: “Uloga Centara za socijalni rad i drugih pružalaca usluga socijalne zaštite u primeni vaspitnih naloga “ .

Učesnici treninga su bili stručni radnici Centara za socijalni rad iz Bora, Zaječara, Knjaževca i Majdanpeka, pružaoci usluge socijalne zaštite  Dnevnog boravka za decu i mlade u Boru i stručni saradnici škola. Podrškom treera, autora programa, Republičkog Zavoda za socijalnu Zaštitu,  učesnici su unapredili znanja i veštine primene vaspitnih naloga, konkrete korake i način izveštavanja uputnih organa (javnog tužioca za maloletnike ili Sudiju za maloletnike) zasnovane na Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica R. Srbije.

Vaspitni nalog, je diverzionih mera skretanja od ulaska u sudsku proceduru krivično odgovornih maloletnih učinilaca kriv. dela iznad 14 godina.

Po Zakonu o mal. učiniocima kriv. dela i krivičnopravnoj zaštiti mal. lica  R. Srbije

“Prema maloletnom učiniocu krivičnih dela mogu se primeniti jedan ili više vspitnih naloga za krivično delo za koje je propisana novčana kazna  ili kazna zatvora do 5 godina. Vaspitni nalog prema maloletniku može primeniti nadležni javni tužilac za maloletnike ili Sudija za maloletnike.

Uslovi za primenu vaspitnog naloga su : priznanje krivičnog dela od strane maloletnika  i njegov odnos prema krivičnom delu i oštećenom“.

Svrha vaspitnih naloga je da se ne pokreće krivični postupak prema maloletniku ili da se obustavipostupak, odnosno da se primenom vaspitnog naloga utiće na pravilan razvoj maloletnika i jačanje njegove lične odgovornosti kako ubuduće ne bi činio krivična dela.

 Vaspitni nalozi su:

  1. Poravnanje (medijacija) sa oštećenim kako bi se naknadom štete, izvinjenjem, radom ili na neki drugi način otklonile, u celosti ili delimično, štetne posledice dela;
  2. Redovno pohađanje škole ili redovno odlaženje na posao;
  3. Uključivanje bez naknade, u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja;
  4. Podvrgavanje odgovarajućem ispitivanju i odvikavanju od zavisnosti izazvane upotrebom alkoholnih pića ili opojnih droga;
  5. Uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi ili savetovalištu.

Izbor vaspitnog naloga nadležni javni tužilac za maloletnike i sudija  za maloletnike  uzimajući u obzir u celini interes maloletnika i oštećenog, vodeći računa da se primenjivanjem jednog ili više vaspitnih naloga ne ometa  školovanje  ili zaposlenje maloletnika.

Vaspitni nalog može da traje najduže 6 meseci, a u tom roku može se zameniti drugiim vaspitnim nalogom ili ukinuti. Izbor i primenjivanje vaspitnog naloga vrši se u saradnji sa roditeljima, usvojiocem ili staraocem maloletnika i nadležnim organom starateljstva.

Za informacije o programu Swiss PRO posetite web sajt www.swisspro.org.rs

Za više informacija o podršci Svajcarske Srbiji, posetite web sajt ambasade www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/home.html

 

Оставите одговор