);

Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju – usluga soc. zaštite u zajednici

Bor, 05.08.2019. Saopštenje

Projekat „Promeni za dobro“ realizuje se u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Saopštenje-za-medije-Pres-konferencija

Saopštenje za medije

Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju – usluga  soc. zaštite u zajednici

Na održanoj Pres konferenciji za medije u Boru, 31.jula2019. god. povodom završetka Projekta “Promeni za dobro“ prezentovani  su rezultati 10-to mesečnog projekta.

Iskreno verujući da deca i mladi sa problemima u ponašanju treba da dobiju šansu od društva i pomoć u socijalnoj integraciji, razvijanju društveno prihvatljivih oblika ponašanja, formiranju i usvajanju pozitivnog sistema vrednosti i odgovornog odnosa prema socijalnom okruženju i obrazovanju UG ’’Kokoro’’-Bor u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Bor, implementacijom projekta od 01.10.2018-31.07.2019. godine podržano je : 

 • 60 dece i mladih od 10-18 godina (34 dečaka, 26 devojčica) u riziku i sukonu sa zakonom, obuhvaćeniaktivnostima u projektu osnaženi su, stekli uvid u sopstveni problem, povećali odgovornost i pokazuju pozitivne promene u ponašanju. 
 • Smanjena stoparecidivizma među maloletnimučiniocima podržanih uslugom.
 • 10 dece i mladih prosocijalnog ponašanja uključeni u grupu u projektu podržavali su resocijalizaciju i doprinosili destigmatizaciji .
 • 40  dece i mladih podržavani u učenju, poboljšali su školski uspeh i nastavili dalje školovanje. 
 • Sa 8 dece realizovani vaspitni nalozi i posebne obaveze zasnovane na zakonu.  
 • 82 roditelja/staratelja (29m, 53ž), podržani kroz individualna i grupna savetovanja u projektu, povećali su znanja, roditeljske veštine i odnos sa svojom decom,odgovora na potrebe i podržava promene ponašanja svoje dece. 
 • 22 predstavnika multidisciplinarnog tima stručnjaka (socijalne, zdravstvene zaštite, maloletničkog pravosuđa, obrazovanja, policije iorganizacija civilnog društvaBorskog i Zaječatskog okrugaučesnici akreditovanog treninga,povećali su profesionalne kompetencije u radu sa mladima. 
 • 10 memoranduma saradnje sa ključnim akterima u zajednici i uspostavljena funkcionalna međusektorska  saradnja i podrška deci i mladima sa problemima u ponašanju.    

Uključivani su iz različitih izvora: Centra za socijalni rad (32), kako krivično odgovorni (28 tako i krivično neodgovornih mladih sa problemima u ponašanju (3) mlađih od 14 godina i ostalih (38) na inicijativu roditelja (12), škola (16), ličnu inicijativu (9) i zdravstva (1).

Uslugaje licencirana sa strukturalnim i funkcionalnim standardima (prostor, oprema, stručni tim), a rezultati su dokaz  uspešne resocijalizacije i jačanja kapaciteta njihove porodice što potvrđuje potrebu da deca i mladi sa problemima u ponašanju treba da dobiju šansu i pomoć u socijalnoj reintegraciji. 

Važnu komponentu predstavljarad sa roditeljimana jačanju roditeljskih veština i osnaživanju u ulogama i podršci promeni ponašanja svoje dece.

Tokom odrastanja mladi se suočavaju sa nizom problema koji su visokorizični za formiranje zdrave, svestrane i odgovorne ličnosti. Problemi su duplirani u adolescenciji i dovode do manifestacija i/ili ispoljavanja različitih, često, socijalno-patoloških problema u ponašanju.Sužene mogućnosti za razvoj mladima, usled siromaštva, nezapostenosti, odsustva kreativnih sadržaja u neposrednom okruženju, lako dostupne psihoaktivne supstance predstavljaju izazov i umanjuju šansu za zdravo odrastanje. 

Maloletnička delinkvencijanije priča o uspehu već svedoči o neuspehu društva da obezbedi zaštitno okruženje mladima. Zbog toga je podrška ovoj grupiznačajna kako na zaustavljanju trenda porasta dece i mladih sa problemima u ponašanju tako reintegracije u zajednicu. 

Ako maloletnici u sukobu sa zakonom nastave da budu kriminalizovani, dok im je istovremeno uskraćena „druga šansa’’koju zaslužuju, njihove šanse su svedene na to da krše zakon i kada odrastu i zavređuju dodatnu podršku društva. 

  Prednosti podške usluge u zajednici:

 • mogućnost uključenja dece, mladih i njihove porodice u podršku od identifikovanja potrebe/problema , tokom i nakon sprovođenja mera po predlogu Suda, CSR što je veoma značajno s obzirom na period procesuiranja kao i da se u tom periodu počine nova krivična dela.
 • obuhvat, dece i mladih sa problemima u ponašanju koji predstavljaju širu korisničku grupu – mlade koji  nisu učinioci krivičnih dela ali ispoljavaju probleme u ponašanju i u riziku su za ulazak u sukob sa zakonom bilo da se radi o krivično odgovornim ili ispod granice krivične odgovornosti;
 • maloletnici i njihove porodice bolje prihvataju podršku usluge u zajednici, sa fleksibilnim polustrukturisanim aktivnostima koje su prilagođene i ciljano usmerene na njihove potrebe kao i da radije sarađuju i aktivno participiraju;
 • dostupnost široke palete usluga i vremenska posvećenost korisnicima u adekvatnim ambijentalnim uslovima kroz individualne aktivnosti, podrške grupom, edukativne sadržaje u oblasti interesovanja mladih, vršnjačke i podrške u učenju profesionalaca, psihološko i socijalno osnaživanje, resocijalizacija i razvijanje socijalnih veština značajnih za njihov lični rast i razvoj;
 • mogućnost primene diverzionih mera i alternativnih sankcija (vaspitnih naloga stav 1, 2 i 5 i posebnih obaveza stav 1, 2, 3, 4, 8 i 9), podrškom i osnaživanjem multidisciplinarnog tima stručnjaka, usmereni na ovu korisničku grupu, polustruktuiranim aktivnostima i metodama omogućava sticanje uvida u problem, korekcija ponašanja, povećanje ogovornosti i prevenira recidiv kao i doprinosi uspešnijoj reintegraciji u  prosocijalnu vršnjačku grupu i zajednicu…
 • kroz uslugu Dnevni boravak povećaće se implementacija diverzionih i alternativnih mera za maloletne  učinioce krivičnih dela. 

O projektu Promeni za dobro

Projekat „Promeniza dobro’’doprinosi socijalnoj inkluziji i smanjenju siromaštva dece i mladih sa problemima u ponašanju kroz implementaciju Zakona o socijalnoj zaštiti i Strategije razvoja socijalne zaštite. Ovaj cilj se realizuje kroz:1) Osnaživanje resocijalizacije i prevencije asocijalnog ponašanja dece i mladih sa problemima u ponašanju u dnevnomboravkuu Boru i kroz 2) uspostavljanje i jačanje međusektorske saradnje i efikasno korišćenje resursa koje postoje u lokalnoj zajednici u cilju promovisanja pozitivnograzvoja dece i mladih u riziku.  

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela predviđa izricanje i sprovođenje vaspitnih naloga i mera u zajednici kao alternativnih sankcija i oblika restorativne pravde. Ovim projektom realizuje se uspostavljena usluga socijalne zaštite u zajednici usmerena na unapređenje položaja dece i mladih u procesu razvoja zrele, svestrane i odgovorne ličnosti naostvarenju punih potencijala.

Za informacije o programu Swiss PRO posetite web sajt www.swisspro.org.rs

Za više informacija o podršci Švajcarske Srbiji, posetite web sajt ambasade www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/home.html

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !