);

Podrška Evropske unije Boru za unapređenje socijalne kohezije i inkluzije u multietničkim opštinama

Bor, 12.08.2019. Saopštenje

Podrška Evropske unije Boru za unapređenje socijalne kohezije i inkluzije u multietničkim opštinama

KOKORO-1-Informacija-za-internet-portal

Udruženje građana “KOKORO“-Bor u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Bor, od 09. juna 2019. godine  do 31. maja 2020. godine sprovodi projekat “Mobilianje resursa u inkluziji marginalizovanih i ranjivih grupa na jačanju socijalne kohezije u Boru.’’Poboljšanje pristupa obrazovanju i obezbeđivanje boljih izgleda za karijeru pripadnika  marginalizovanih mladih u Boru kako bi povećali zapošljivost. Ovo će biti obezbeđeno organizovanjem časova podrške u učenju za nastavljanje školovanja, kurseva profesionalne orijentacije, savetovanja za mlade, osnaživanje roditelja/staratelja da podrže decu u kontinuiranom obrazovanju i samostalnom izboru zanimanja, podsticanju, jačanju međusektorske saradnje izneđu institucija, formiranju i povećanju kapaciteta timova u radu sa decom u potrebi.  Iznos donacije za projekat je 1.769.931,00 RSD.

Ciljna grupa su:deca i mladi(80) na uzrastu od 10-20 godinaiz porodica korisnika socijalne pomoći, Roma (domicilnih, interno raseljenih i vraćenih readmisijom), samohranih roditelj i sa rizičnim socijalnim ponašanjima, urbane i ruralne sredine, razliičite nacionalne, rodne pripadnosti i opredeljenja; Roditelji/staratelji/hranitelji(40) ove  dece i mladih;  Nastavnici, stručni  saradnici, Romski asistenti u školama (25) direktni (145) i najnmanje još 40000 inditektno koji će imati koristi od ptojekta putem publikacija, elektrondkih i digitalnih  medija.

Akrivnosti se odvijaju u lokalom servisu socijalne usluge u zajednici – Dnevnom boravku za decu i mlade sa dostupnom podrškom grupama aktivnosti:  

– osnaživanja u nastavljanja školovanja i povećanja zapošljivosti dece i mladih iz marginalizovanih grupa:podrške u učenju (marematike, fizike, hemije i engledkog jezika od strane profesionalaca);  ICT bazične i kurseve o bezbedbosti na internetu, e-mail… pawer point, Web dizajni mogučnost izrade i štampanja seminarskih i rad na računaru za  identifikovane mlade koji u svom domu nemaju računar. Takođe, kurseve profesionalne orijentacije – izbora zanimanja i karijerno vođenje sa realnim susretima sa ekspertima zanimanja (edukacija, savetovanje za mlade, realni susreti ekspertima zanimanja). 

– Osnaživanje roditelja/staratelja/hranitelja dece i mladih iz osetljivih grupa za podršku svojoj deci u  nastavljanju školovanja i samostalnom izboru zanimanja i na oblikovanju vrednosnih stavova (tolerancija i prevencije dečjih brakova i drugih rtizičnih ponašanja);  

– Građenja kapaciteta timova profesionalaca koji rade sa mladima iz osetljivih grupau razvijanju održivog mehanizma međusektorske saradnje podršci inkluziji kroz specijalizovane obuke članova tima za sprovođenje realnih susreta sa zanimanjima u zajednici i zajedničkim sastancima na formiranju mreže profesionalne orijentacije u zajednici, definisanje  uloge i zajedničke  saradnje i

– promotivnih aktivnostiusmerene i ostalim mladima sa informativno-edukativnim materijalima na povećanju prolaznosti u školi, ipromociji usluga podške u zajednici i informisanje o rezultatima projekra (na kraju projekta), tematske TV emisije na regionalnim medijima i interner prezemtacijama… 

U toku je kreiranje timova podrške, mreže saradnika i identifikovanje korisnika.Više informacija u Udruženju Kokoro-Bor,  Ul. S. Kovačevič br. 15 L1 u Boru,  tel: +381 30/24 96 760 i 761; Mobilni trel+381 60 54 31 888 i/ili e-mail: kokorom@mts.rs

Share

Оставите одговор

×

Klik Like Facebook i budimo u stalnom kontaktu !