);

Očuvanje životne sredine je njena misija

Bor, Beograd, 10.10.2019.

Anita Demiri, sada, dvadesetšestogodišnja Boranka, diplomirani je inženjer zaštite životne sredine. Ova mlada Romkinja je inspiracija, ponos i uzor za generacije koje dolaze.

U šali kaže da joj je datum rođenja odredio izbor zanimanja. Rođena je, naime, petog juna na Svetski dan zaštite životne sredine.

– To me je motivisalo da što pre završim studije i posvetim se očivanju naše planete, počinje priču Anita.

Fakultet je upisala zahvaljujući dobrim ocenama i uspešno položenom prijemnom ispitu.

Anita o svom angažovanju posle završetka osnovnih studija govori:

– Nakon diplomiranja, u novembru 2017. godine, napravila sam pauzu od godinu dana, ali nisam sedela besposlena u tom periodu. S obzirom da sebe vidim jedino kao aktivistu za očuvanje životne sredine, postala sam član organizacije „Društvo mladih istraživača Bor“,  koja dugi niz godina deluje na području zaštite životne sredine i održivog razvoja na lokalnom nivou. Otvorila su mi se vrata ka novim saznanjima o životnoj sredini. Krenula su predavanja, seminari, obuke, od kojih je prva, značajnija za mene, bila na Fruškoj gori, tema treninga bila je „Upravljanje otpadom u Srbiji po EU standardima”, nakon čega sam poželela da se bavim tom granom životne sredine. 

Učestovala sam  na raznim skupovima, obeležavanjima značajnih ekoloških datuma, izdvojila bih učešće na “BONIS-u” (Borska noć istraživača” i “TNT” (Timočki naučni tornado). Postala član jos jedne lokalne organizacije “Alternativa Bor” koja broji 10-ak mladih ljudi, uglavnom inženjera, okupljenih sa istim ciljem priča Anita.

            Svečana dodela diploma bila je 1. oktobra 2018. godine, iste godine upisala je master studije takođe na Tehničkom fakultetu u Boru, smer Rudarsko inženjerstvo na modulu “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj”.

– Trening na Fruškoj gori je presudio da izaberem reciklažu kao jednu od grana ekologije, smatram da je ta oblast u Srbiji itekako potrebna iz razloga što se prirodni resursi nesrazmerno troše, reciklažom se čuva životna sredina i pospešuje održivi razvoj. Studiranje na master studijama mi je lakši nego na osnovnim, ispite sam polagala u prvim rokovima, ostao je master rad koji je potrebno da se odradi experimentalno. Tema mog master rada biće u oblasti reciklaže papira, jer smatram da potreba za novim tehnologijama dovodi do smanjenja zagađenja životne sredine u ovom smislu reciklaža papira obezbeđuje očuvanje šuma koje su od presudnog znaćaja za opstanak svih nas na Zemlji.

Što se tiče neformalnog obrazovanja, stekla je dva sertifikata prilikom učešća na međunarodnoj konferenciji koja je bila održana na Borskom jezeru u periodu od 11-15. juna 2018. “Ekološka istina 2018” od kojih je jedan na studenskoj sekciji a drugi sertifikat na poster sekciji. U Beogradu na Pravnom fakultetu 8. maja 2019. Dobila je sertifikat za pohađanje obuke “Ekološka škola prava”. 

– Posao u struci je teško naći. Radila sam samo 3 meseca u Gradskoj upravi u Boru u kancelariji za životnu sredinu, iskustvo koje sam tamo stekla je dragoceno, imala sam uvid u ekologiju sa te druge zakonodavne strane, ono što na fakultetu nisam imala prilike da naučim. Kako kažu moja diploma će biti vrednovana tek za par godina kada se u Srbiji, možda, promeni svest ljudima o očuvanju životne sredine, do tad, boriću se da bar ljude u svom okruženju opominjem da ne bacaju otpad na ulici, smatram da promena svesti počinje od promene sitnih navika, kaže naša sagovornica.

Svojim vršnjacima poručuje: Ulažite u sebe, obrazujte se i usavršavajte, jer veliki snovi zahtevaju veliki trud! Preuzmite inicijativu, jer samo upornošću stižete do uspeha!

Da Anita zaista veruje u ono što poručuje svojim vršnjacima govori i činjenica da je tokom studiranja stekla više sertifikata o stečenim znanjima i veštinama.

Afirmativne mere za studente romske nacionalnosti

Afirmativne mere za upis studenata romske nacionalnosti na fakultete u Srbiji sprovode se još od 2005. godine. a na snazi je i pravilnik, koji fakultetima nalaže da u okviru upisne kvote određeni broj mesta odvoje za student iz osetljivih grupa.

Kandidati romske nacionalnosti, za ta mesta konkurišu tako što željenom fakultetu, pored obavezne dokumentacije, dostave preporuku Nacionalnog saveta romske nacionalne zajednice za upis na fakultet. Oni polažu prijemni ispit kao i svi ostali student, ali se posebno rangraju.

Zahvaljujući afirmativnim  merama iz godine u godinu povećava se broj mladih Roma koji nakon završene srednje škole nastavljaju obrazovanje. Ono što posebno ohrabruje je činjenica, da mnogi od njih, poput Anite Demiri, ne koriste posebne kvote već se na univerzitete širom Srbije upisuju, zahvaljujući odličnom uspehu u srednjoj školi i visokom broju bodova na prijemnom ispitu, odnosno uspešno završenim osnovnim studijama.

Arakhado životna sredina taj laki misija

Anita Demiri, bišušovto bijando berš taro Bor, si diplomirano inženjer tari životna sredina. Akaja terni romani čaj si inspiracija, uzor taj ponos za I generacija so avel.

Ani šala penol kaj lako bijano dive odredisarda lako izbor zanimanja. Bijandi si 5. Juna o Svetsko dive za zaštita životne sredine.

  • Gova sasa mange motivacija so po sig te završiv studije, et te posvetina arakado amare puvake, počnik I Ania.

Fakultet upisisarda zahvaljujući lače ocene kaj sasala, taj prijemno uspešno položžisarda.

Anita taro piro obrazovanje I angažovanje palo osnovnih strudija penol:

  • Kana diplomirijem ano novembar 2017. Berš, kerdem pauza jek berš, ama ni bešljem bizaposlini. S obziromm kaj me dikana sar jek aktivista za arakhado životna sredina postanijem član organizacije “Društvo mladih istraživača Bor”, savi but berša delijum ko podrućje zaštite životne sredine taj održivo razvoj na lokalnom nivou. Putarđile mange udara ka nevom saznanju tari životna sredina. Podijem ko predavanje, seminari taj obuke, mungrd prvo seminar but značajno sasa ki Fruška gora I tema sasa: “Upravljanje otpadom u Srbiji po EU standardima”. Taro gova poželisardem te bavima tari goja grana životne sredine.

Učestvijum ko but skupova taj obeležime značajne ekološka datumija, izdvojinđum učešće ko “BONIS-U” (Borska noć istraživača), taj “TNT” (Timočki naučni tornado), postainđum član tari još jek organizacija “Alternativa Bor”, savi isila oko deš ternhin manuša, save si inženjera kidime so silen jek cilj penda I Anita.

Svečano dodela diplome sasa 1.10.2018. berš, isto berš upisija I master studije ko Tehnički fakultet ano Bor, smer “Rudarsko inženjerstvo” na modulu reciklažne tehnologije I održivi razvoj.

Ko treningo ki Fruška gora sasa presudimo te mungro izbor avol reciklaža, smatriv kaj si goja oblast ani Srbija but potrebn, amari prirodni resursi but trošipe, a tari reciklaža arakolpe životna sredina taj održivi razvoj. Studiranje ko master studije sasa mange lakše nego li ko osnovno, ispitija položinđum ko prvo rok. Ačilo mange pana master rad savo mora te kerolpe eksperimentalno. Tema ka avol tari reciklaža papira, jer smatriv kaj si potreba za nevi tehnologija savi ka anol pocikno zagađenje životne sredine. U smislu reciklaža papira ka obezbedil arakhado voš taro presudno baro palav opstanko ki kaja puv. 

So tičilpe neformalnog obrazovanja, therav duj sertifikata ko učešće ko međunarodnoj konferenciji savi sasa ko Borsko jezero ano period 11-15 juna 2018. “ekološka istina 2018” jek sasa ko studenskoj sekcija, a I dujto sertifikat ko poster sekcija. Ano Beograd ko Pravno fakulteti 8. Maja 2018. Dobijem sertifikat pohađanje obuke “Ekološka škola prava”.

Buki ani truka paro si te arakolpe. Kerdem trin mesek ani Gradska uprava ano Bor ani kancelarija za životnu sredinu, iskustvo so steknijem si but dragoceno sasams uvid ani ekologija tari aver strana, so nisasama ano fakultet taj nisasama prilika te sikgovava. Sar s penena mungri diploma ka avol vrednovano tek za nesavo berš kana ki Srbija, možda, ka premenipe svest manušengo tako arakhardo životna sredina, đi tad ka borima manuša so si ano mungro okruženje te na čuden gunoj ko drom, smatriv kaj promena taro svest počnil tare cikne navike, penol amari sagovornica.

Mungrim vršnjacima preporičiv: Uložin ano obrazovanje, taj usavršinentumen, taj bare snovija mangen baro trud! Len inicijativ, kaj samo upornošću šaj tea en đi ko uspeh!

Da si Aanita čače veruil ano gova poručil I penol kaj ano studiranje steknija but sertifikata taro znanje em veštine.

Afirmativno mera za o Romska studentija za lengo upis ko fakulteti ani Sbija, sprovodinipe tari 2005. Berš, a ki snaga si I pravilnik savo fakultetima nalaže adj odredine tana aven za o studentija tari osetljivo grupa. Kandidatija romane nacionalne zajednice za gola tana konkurisinena ko pofta fakulteti paši obavezna lila, te aven preporuka tako Nacionalni savet roma nacionalne zajednice ramome ko fakultet. Vn položinen prijemno pačiv sar avera studentija, ali isilen posebno rang.

Sijasi afirmatina crdini taro berš ko berš barabolpe o đindo terne Roma save palo završini srednjo baro čheroro nastavinen po obrazovanje. Gova so posebno ohrabril si činjenica kaj but, sar Anita Demiri, na koristinen posebne kvote, već upisinenpe ko univerzitet bunari Srbija upisinipe sijasipe odlično uspehu ki srednjo baro čiteroro I baro boju bodova ko prijemno ispit, odnosno uspešno završime osnovno studija.

Environmental conservation is her mission

Anita Demiri, now a twenty-six-year-old Boranka, is a bachelor of environmental engineering. This young Roma woman is an inspiration, pride and role model for generations to come.

She jokingly says her date of birth determined her choice of profession. She was born on June 5 on World Environment Day.

– It motivated me to finish my studies as soon as possible and commit to preserving the planet, the story begins Anita.

She enrolled in the Faculty thanks to her good grades and successfully passed entrance exam.

Anita about her engagement after the basic study says:

– After graduation, in November 2017, I took a break of one year but did not sit idle during that period. Since I only see myself as an environmental activist, I have become a member of the Bor Society of Young Researchers, which has been active in the field of environmental protection and sustainable development at the local level for many years. The door opened for me to learn about the environment. Lectures, seminars, trainings started, the first of which, more important to me, was in Fruska Gora, the topic of the training was „Waste Management in Serbia by EU Standards“, after which I wanted to deal with this branch of the environment.

I participated in various gatherings, marking significant environmental dates, I would single out participation in „BONIS“ (Bor’s Research Night) and „TNT“ (Timok Scientific Tornado). I became a member of another local organization Alternative Bor with 10 young people, mostly engineers, gathered for the same purpose, says Anita.

The graduation ceremony was on October 1, 2018, the same year she enrolled in master studies also at the Faculty of Engineering in Bor, majoring Mining Engineering in the module „Recycling Technologies and Sustainable Development“.

– Training in Fruska gora decided to choose recycling as one of the branches of ecology, I believe that this area in Serbia is very necessary because natural resources are disproportionately used, recycling preserves the environment and promotes sustainable development. Studying in master studies is easier for me than in basic ones, I took the exams in the first deadlines, there is a master’s work that is necessary to do experimentally. The topic of my master’s work will be in the field of paper recycling, because I believe that the need for new technologies is reducing environmental pollution in this regard, recycling paper ensures the conservation of forests, which are crucial for the survival of us all on Earth.

As far as non-formal education is concerned, she received two certificates while attending an international conference held at Bor Lake between 11-15. June 2018 „Ecological Truth 2018“ one of which is in the student section and the other is the certificate in the poster section. In Belgrade, Faculty of Law, May 8, 2019. She received a certificate for attending the training course „Ecological Law School“.

– A job in the profession is hard to find. I only worked for 3 months at the Bor County Government in the environment office, the experience I gained there is valuable, I had an insight into ecology from that other legislative side, what I did not have the opportunity to learn in college. As my diploma will say it will only be evaluated in a couple of years when in Serbia, maybe, the awareness of people about environmental protection changes, until then, I will fight to at least warn people in my environment not to throw waste on the street, I think that the change of consciousness is starting from changing small habits, says our interviewee.

He tells his peers: Invest in yourself, educate yourself and perfect yourself, because big dreams require great effort! Take the initiative, because only by persistence do you succeed!

Anita really believes in what she tells her peers, and the fact that during her studies she has earned multiple certificates of acquired knowledge and skills.

Affirmative measures for Roma students

Affirmative measures for the enrollment of Roma students in faculties in Serbia have been implemented since 2005. and an ordinance is in force, which requires colleges to allocate, within the enrollment quota, a certain number of places for a vulnerable student.

Candidates of Roma nationality apply for these positions by submitting to the desired faculty, in addition to the required documentation, the recommendation of the National Council of the Roma National Community for admission to the faculty. They take the entrance exam just like any other student, but are ranked separately.

Thanks to affirmative measures, the number of young Roma who continue their education after graduating from high school is increasing every year. What is particularly encouraging is the fact that many of them, like Anita Demiri, do not use special quotas but enroll in universities across Serbia, owing to their high school success and high scores in the entrance exam, ie successfully completed basic studies.

Оставите одговор