);

Grupa 55: Svi u odbranu grada od zagadjenja

Bor, 22.10.2019.

SVI U KOALICIJU ZA ODBRANU BORA!

Zdravlje građana Bora i potomaka nije i ne može biti političko pitanje. To je egzistencijalno pitanje i mora se rešavati po hitnom postupku u kome mora da učestvuju građani i sve institucije države Srbije. Problem aerozagađenja u Boru je kompleksan i zahteva njegovo hitno rešavanje. Potrebno je organizovano i planski delovati u skladu sa zakonima države Srbije, rečeno je na sinoćnoj tribini organizacija civilnog društva u Boru u organizaciji i prostorijama UG ’’Grupa55’’ u Boru. Neke od organizacija otpočele su i gradjansko merenje kvaliteta vazduha.

ZAKLJUČCI TRIBINE „AKTUELNI EKOLOŠKI PROBLEMI U BORU“ 

Na tribini gradana koju su 22. oktobra 2019. organizovali Udruženje građana „Grupa 55“ , Društvo mladih istraživača, Gradanska čitaonica Evropa, Pokret za razvoj sela Village i Pokret za novo doba razgovaralo se o aktuelnim ekološkim probІemima u Boru. U raspravi je zaključeno sledeće: 
Građani Bora smatraju da je neminovan dalji razvoj rudarstva i metalurgije kao osnovne privredne grane i osnove daljeg razvoja grada i šireg okruženja, ali da je neophodno strogo kontrolisati ekološke posledice koje proizvodnja i prerada metala sa sobom nosi. 

Obzirom na iskustva dosadašnjag razvoja ovin grana postavljena su sledeća pitanja strateskim partnerima koji su preuzeli raniji RTB Bor: kompaniji ZiJin Bor Cooper doo Bor i državi Srbiji: 

1. Da li je nova topionica po završetku izgradnje imala tehnicki pregled, da li ima upotrebnu dozvolu i ko ju je izdao? 

2. Kako se poštuje projektovani kapacitet proizvodnje nove topionice? 

З. Kakav je kvalitet koncentrata koji se preraduje, da li je u skladu sa normativima RepubІike Srbije i ko to kontroliše? 

4. Da li se sprovode dokumenta o bezbednosti od hemijskih udesa, posebno u slučajevima visoke koncentracije sumpor- dioksida? 

U vezi sa aktuelnom ekološkom situacijom, koju karakteriše gotovo svakodnevno probijanje maksimalno dozvoljenih kolicina sumpor-dioksida i РМ10 cestica, kako pokazuju automatske merne stanice Agencije za životnu sredinu i prekoračenja dozvoljenih koncentracija, količina pojedinih teških metala, kako pokazuju lokalne merne stanice, zaključeno је sledece: 

1.Zahteva se od Službe zaštite životne sredine u pogonu TIR i na nivou ZiJin Bor Cooper doo Bor da redovno obaveštavaju javnost šta preduzimaju da se prekomerno zagadenja iz nove topionice smanji do dozvoljenih i prihvatljivin granica. 
Redovno obavestavanje smanjilo bi narasle tenzije i nezadovoljstvo gradana u očekivanju da se ozbiljnijim rekonstrukcijama i dogradnjom agregata problem zagadanja dugoročno reši. 

2. Zahteva se da lokalni mediji, posebno TV, radio i veb portali, ројаčајu informisanje o aktuelnim problemima zagadenja i o tome šta se preduzima za геšavanje ovog probІema, za šta је neophodna veća otvorenost nadležnih službi i rukovodstva u pogonu TIR i čitavom ZiJin Bor Cooper doo Bor, a posebno veća otvorenost nadležnih državnih organa i stručnih institucija. 

3. Potrebno je ubrzati aktivnosti lokalne samouprave grada Bora da proširi monitoring životne sredine i postave nove automatske stanice, za šta su obezbeđena sredstva u budžetskom fondu za životnu sredinu i sklopljen ugovor o saradnji sa Agencijom za životnu sredinu. 
Ekološke nevladine organizacije razviće i mehanizme tzv. građanskog monitoringa stanja životne sredine kako bi dopunile drzavni i lokalni monitoring i tome doprinele bržem rešavanju problema prekomernog zagađenja.

4. Primećeno је da se ponovo pojavljuje probІem da zagađenja vazduha u svesti gradana potiskuje ostale ekološke probleme :zagađenja voda, zemljišta, otpad(posebno rudnički i dr.), koji su takođe veoma izraženi u borskoj sredini, kako u gradu tako i posebno u pojedinim selima.

Učesnici tribine zato smatraju da je neophodno što pre izraditi, usvojiti i početi realizaciju novog Lokalnog ekološkog akcionog plana koji ćе obuhvatiti sve značajne ekološke probІeme, prioritetne aktivnosti na njihovom rešavanju u skladu sa novim ekoloskim standardima. 

5. Učesnici tribine smatraju da se probІemi zagađenja tiču svin gradana Bora i da se ne mogu povezivati sa nacionalnim i etnickim pitanjima, pogotovu u multinacionalnoj i multikulturnoj sredini kakav je grad Bor.

Udruženja građana: 
’’Grupa 55’’ 
Društvo mladih istraživača,Bor 
Gradanska čitaonica ’’Evropa’’ 
Udruzenje ’’Village’’ 
Pokret za novo doba

Оставите одговор