Arhive kategorija: AgroINFO

Topla jesen otežava radove u voćnjacima

Bor, Zaječar, 05.11.2018. Mihajlo Žikić dipl.ing.voćarstva i vinogradarstva

Topla jesen otežava radove u voćnjacima i odlaže sadnju voćnjaka

Površinski sloj zemljišta je isušen zbog manjih količina padavina u protekla dva meseca a pre toga je  sabijen od julskih kiša pa je jako otežana priprema zemljišta za jesenju sadnju voća. Ukoliko uskoro ne bude padavina jesenja sadnja će jako kasniti ili će zemljište biti loše pripremljeno za sadnju. Obzirom da nikako ne treba saditi voćke u loše spremljenu zemlju jer će to drastično smanjiti prijem, preporuka je da se sačeka sa pripremom  i sa sadnjom do prvih padavina, a da se voćke ne sade u loše pripremljenu parcelu već da se utrape do povoljnijih uslova. Ukoliko se loši uslovi nastave u toku novembra i decembra onda je bolje odložiti sadnju za proleće nego po svaku cenu insistirati na jesenjoj sadnji. Ukoliko se sadnice posade u krupnu, loše pripremljenu zemlju postoji opasnost od isušivanja i izmrzavanja korena, pa i cele sadnice, i u tom slučaju će prolećna sadnja biti bolja opcija za proivođače jer će zemljuište biti bolje pripremljeno i sa odgovarajućim sadržajem vlage posle zimskih padavina.

Ukoliko se produži topla jesen, zasadi voća neće pripremljeni ući u zimsko mirovanje. Iz tog razloga preporučuje se da se u prvoj polovini novembra odradi prskanje zasada  5% rastvorom uree iz dva razloga-prekid vegetacije i bolja humifikacija lišća u toku zime. Ovakav vid prekida vegetacije omogućava voćkama da boljhe pripremljene uđu u zimsko mirovanje i manja je verovatnoća da će doći do zimskog izmrzavanja nesazrelih letorasta. Takođe, opalo lišće je izvor zaraze tj. pojedine bolesti prezimljavaju na njemu, pa je od velike važnosti da se lišće što pre raspadne(uđe u proces humifikacije) u voćnjaku.

Tekst je nastao u okviru Projekta „AGROINFO“ sufinansiran iz budžeta grada Bora. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva..

Share

Obrada poljoprivrednog zemljišta 

Bor, Zaječar, 31.10.2018. Slavica Kodžopeljić dipl.inž ratarstva PSSS Zajecar Agroznanje doo Zaječar

Obrada zemljišta zavisi od prethodnog useva i cilja proizvodnje. Obrada zemljišta zauzima posebno mesto među agrotehničkim merama, zbog njenog velikog značaja koji ima na rast i razvoj useva. Krajnji cilj svih mera obrade jeste stvaranje rastresitog setvenog sloja zemljišta, akumulacija zimskih padavina, odnosno čuvanje vlage tokom vegetacije. Klasičan način obrade oranje plugom ima  pozitivne i negativne efekte. Pozitivni  efekti oranja su unošenje žetvenih ostataka, đubriva, u zemljište,  priprema zemljišta za setvu i kontrola bolesti i korova. Negativani efekti su narušavanje strukture zemljišta, pojava zbijenosti usled višestrukih prelazaka mašina preko zemljišta, kao i povećanje troškova obrade. Smanjenjem broja prelazaka znatno se smanjuju troškovi obrade i zbijenost.

U sadašnjim nepovoljnim klimatskim uslovima pripreme zemljišta za jesenju setvu kada je vlaga u zemljištu na dubinu od 30cm ispod 50% poljskog vodnog kapaciteta a tepmperatura vazduha neubičajeno visoka za ovo doba godine, kao i u organskoj proizvodnji, primenjuje se redukovana obrada zemljišta. Primenom ove obrade zemljišta smanjuje se dubina oranja, broj prelaza preko iste površine zemljišta, bolja kontrola erozije zemljišta, bolje čuvanje zemljišne vlage, a postižu se uštede u energiji i radnoj snazi. Kao i kod konvencionalne metode oranja i redukovana obrada ima svoje prednosti i nedostatke. Kao prednosti  navode se bolja kontrola zemljišne erozije, konzervacija vode i zemljišta i veća efikasnost upotrebe fosilnih goriva kao neobnovljivog resursa. Nedostaci su što se na ovakav način  ne uništavaju korovi u dovoljnoj meri, ne smanjuje se brojnost štetnih insekata. Neobrađeni površinski sloj zemljišta manje je porozan, te je sa većim sadržajem vlage, nižom temperaturom zemljišta, većom količinom organske materije na površini zemljišta. Žetveni ostaci na površini zemljišta povećavaju sadržaj vlage, doprinose povoljnom temperaturnom režimu, pokreću  mikrobiološku aktivnost i mineralizaciju azota,  na taj način ostvaruje se brže kruženje azota i povećava njegova pristupačnost. Sisteme obrade, uključujući sve vidove redukovane obrade naročito konzervacijsku, treba koristiti povezano sa  plodoredom zbog njegovog fitosanitarnog dejstva i đubrenja. Naročito je u ovm periodu problem spaljivanje žetvenih ostataka koje je štetno za poljoprivredu i ekologiju kao i da je Zakonom zabranjeno i kažnjivo. Spaljivanje strništa izuzetno je štetno za zemljište i poljoprivredu, ovim činom osiromašuje zemljište, a i izuzetno je opasno zbog mogućnosti izazivanja požara. S agronomskog stanovišta nanosi velike štete s dugotrajnim posledicama posebno ako se izvodi svake godine. Spaljivanjem strništa razvijaju se visoke temperature koje ubijaju korisne mikroorganizme, gubi se značajna količina organske materije i sav azot i ubrzava opadanje sadržaja humusa u zemljištu. Takođe, zagađuje se atmosfera, remeti biološka ravnoteža a time destabilizuje agroekosistem. Spaljivanje žetvenih ostataka je zakonom zabranjeno i kažnjivo.

Tekst je nastao u okviru Projekta „AGROINFO“ sufinansiran iz budžeta grada Bora. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva..

 

 

 

Share

IPARD –  Novi javni poziv

Bor, Zaječar, 23.10.2018. Saša Stamenković, dipl. ing. polj.

Raspisivanjem javnih poziva za dodelu podsticajnih sredstava iz pretpristupnih fondova Evropske Unije , takozvanog IPARD II programa, naša zemlja je ušla u novu eru razvoja poljoprivrede.

Ovih dana je raspisan i treći javni poziv (ukupno četvrti) u okviru takozvane mere 1 koja obuhvata primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a prema kome će  nešto više od 3 milijarde dinara biti potencijalno iskorišćeno za razvoj poljoprivrede. Sredstva po ovom konkursu namenjena su izgradnji i opremanju objekata u okviru takozvanih sektora mleka, mesa, kao i voća i povrća.

Podnošenje zahteva za odobravanje projekta Upravi za agrarna plaćanja traje od 1. novembra ove, do 9. januara naredne godine.

Prilikom konkurisanja, prema postojećem pravilniku, proizvođač dostavlja poslovni plan, popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine, kao i dokaz o obrazovanju ili iskustvu u poljoprivredi (diplomu o stečenom obrazovanju, ugovor o radu na poslovima poljoprivrede, i sl…), uverenja o plaćenom porezu. Preduzetnici dostavljaju i bilanse stanja i uspeha, odnosno poreske bilanse.

Ukoliko se investira u obnovljive izvore energije, treba dostaviti studiju izvodljivosti ili studiju opravdanosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Kod investicija u izgradnji i opremanju objekata dostavlja se i izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana. Proizvođač  koji nije vlasnik zemljišta dostavlja i ugovor o zakupu  sa rokom važenja od najmanje 10 godina.

Za investicije u izgradnju objekata dostavlja se i projekat za građevinsku dozvolu, idejni projekat, odnosno projekat za izvođenje u skladu sa zakonom, kao i građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova.

Prema aktuelnom pravilniku, donja granica vrednosti investicije je 5.000 €, a gornja  milion i po evra. Procenat povraćaja novca iznosi od 60-80% u slučaju da se radi o investicijama u zaštitu životne sredine.

U okviru IPARD II programa, Evropska unija obezbeđuje 75% sredstava, ostatak Republika Srbija.

Stručnjaci procenjuju da će pored 175 miliona evra IPARD-a biti privučeno još oko 450 miliona ostalih investicija u srpsku poljoprivredu, bez obzira na složenu proceduru prilikom apliciranja.

Na prethodne konkurse za dodelu sredstava iz ovog programa stiglo je 502 prijave, dodeljena su sredstva u visiini od 3 miliona evra. Poljoprivrednici su konkurisali po pojedinačnoj prijavi za investicije u vrednosti od 200 hiljada do 77 miliona dinara.

Bez obzira da li će sredstva iz IPARD programa biti u potpunosti iskorišćena, bitno je napomenuti da se uvođenjem novih standarda u agraru otvaraju vrata desetostruko većim evropskim fondovima za razvoj ove, strateški značajne oblasti, nakon pristupanja naše zemlje zajednici evropskih naroda.

Inače, do kraja godine Uprava za agrarna plaćanja treba da raspiše još jedan javni poziv za takozvanu meru 7, koja će omogućiti investiranje u oblast ruralnog turizma.

Tekst je nastao u okviru Projekta „AGROINFO“ sufinansiran iz budžeta grada Bora. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 

 

 

Share

19 Ugovora poljoprivrednicima

Bor, 15.10.2018. AgroINFO

U Gradskoj upravi u Boru danas je 19 poljoprivrednih proizvođača  potpisalo ugovore o dodeli podsticajnih sredstava – subvenciji po Programu mera podrške za sprovodjenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji GU Bor za 2018. godinu. .

Njih šest opredelilo se za subvencionisanu kupovinu ovaca, a 13 za nabavku voćnih sadnica .

Sav novac iz agrarnog budžeta još uvek nije utrošen, tako da se nastavljaju subvencionisana davanja kupovine sadnog materijala i povećanje osnovnog stada.

Porodično poljoprivredno gazdinstvo jeste osnovni oblik organizovanja poljoprivredne proizvodnje.

U zavisnosti od svoje ekonomske snage porodično poljoprivredno gazdinstvo može biti:
1) komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo;
2) nekomercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo.
Komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo jeste ono poljoprivredno gazdinstvo koje je tržišno usmereno i koje može pod uslovima utvrđenim  zakonom ostvariti pravo na podsticaje.
Nekomercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo jeste ono poljoprivredno gazdinstvo koje nije tržišno usmereno, a čiji je nosilac korisnik penzije ostvarene po osnovu poljoprivredne proizvodnje.
Svojstvo nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva utvrđuje se prilikom registracije odnosno obnove registracije u Registru poljoprivrednih gazdinstava..

U ime dobitnika sredstava po Programu mera podrške za sprovodjenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji GU Bor za 2018. godinu zahvalila se Seka Vanucić ćije je domaćinstvo subvencionisano sa 300.000,00 dinara za kupovinu priplodnih ovaca.

Seka i Grade Vanucić u Gornjanu prave čak sedam vrsta vrhunskih sireva kojima snabdevaju hotel Jezero i neke od restorana u Boru. Uz proizvodnju organske hrane, razvijaju i ruralni turizam u selu Gornjane, koje sada već zovu „mala Švajcarska“, Vanucići su pokrenuli proizvodnju sireva prema sopstvenoj tehnologiji zasnovanoj na tradicionalnoj pripremi mlečnih proizvoda ovog kraja.

Subvencije pčelarima su već ranije dodeljena a postoji mogućnost stalne podrške zainteresovanim pčelarskim udruženjima.i njihovim članovima.

Tekst ODLUKE o raspodeli sredstava možete preuzeti OVDE

OdlukaORaspodeliSredstava

Tekst je nastao u okviru Projekta „AGROINFO“ sufinansiran iz budžeta grada Bora. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Share

Podsticaji za nabavku stoke

Bor, Zaječar, Knjaževac,Saša Stamenković, diplomirani inženjer poljoprivrede za ekonomiku

Ovogodišnja promena pravilnika za nabavku mašina, opreme, odnosno kvalitetnih priplodnih grla, donosi tri pravilnika koja posebno regulišu ove oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje. Posebno se reguliše nabavka mašina i opreme u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, kao i nabavka kvalitetnih priplodnih grla. Takođe, promenjen je i sistem konkurisanja za ostvarivanje prava na podsticaje.

Kod nabavke mašina i opreme pored posebnog razgraničenja i evidentiranja prihvatljivih troškova ponaosob, uvodi se javni poziv koji praktično definiše rok za prijavu. Pozivi mogu biti raspisani više puta godišnje, u skladu sa potrebama države, odnosno raspoloživim sredstvima u agrarnom budžetu.

Novina u ovogodišnjim pravilnicima je i ta da vrednost ukupne investicije mora da bude jednaka ili veća od 100 hiljada dinara, kao i da je iznos  pojedinačnog računa za nabavku kvalitetnog priplodnog grla goveda, ovaca, koza ili svinja veći od 50 hiljada dinara, odnosno, ako je iznos pojedinačnog računa za nabavku kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica veći od 20 hiljada dinara, ili ako je iznos za nabavku pčelinjih matica veći od 20 hiljada dinara.

Pozivi za nabavku mašina i opreme u biljnoj i stočarskoj proizvodnji su istekli, dok je Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje i dalje aktuelan.

Stočari mogu ostvariti pravo na podsticaje i tako unaprediti konkurentnost poljoprivrednog gazdinstva na tržištu, do 15. oktobra. Tako se zaokružuje ciklus dobijanja podsticaja za ovu godinu za nabavljena grla (počeo 16. oktobra prošle godine).

Inače, ovaj pravilnik obuhvata mogućnost ostvarivanja podsticaja za nabavljena kvalitetna grla, pre svega goveda, junica tovnih rasa (starosti od 10 do 34 meseca), kao i junica mlečnih i kombinovanih rasa (starosti od 12 do 31 meseca), zatim bikova tovnih rasa (12 do 34 meseca).

Ovčari mogu da ostvare podsticaje za nabavku dviski (starosti od 6 do 18 meseci), odnosno dvisaca (6 do 18 meseci).

Nabavka kvalitetnih svinja odnosi se na nazimice (starosti od 7 do 12 meseci), suprasne nazimice (od 9 do 12 meseci), neraste (7 do 12 meseci).

Pravilnik definiše i mogućnost nabavke kvalitetnih pčelinjih matica.

Kao i kod ostalih podsticaja koje prolongira Ministarstvo poljoprivrede i u ovom slučaju se ne nadoknađuju porezi (PDV), carinske, uvozne i ostale administrativne takse, odnosno naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća, zatim troškovi bankarske provizije, jemstva, prevoza i drugi operativni troškovi, odnosno doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal), kao i nabavka predmetne investicije putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

Stočari moraju da ispune i određene uslove ukoliko žele povraćaj para kao što su da nemaju nerealizovanih investicija za koje su im odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno da nemaju evidentirane dospela neizmirena dugovanja prema ministarstvu po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita, zatim da ne koriste podsticaje po nekom drugom osnovu, ili da te investicije nisu predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja.

Obaveze po osnovu javnih prihoda takođe treba da budu izmirene.

Proizvođači ukoliko žele da dobiju podsticaje moraju da imaju adekvatan stočni fond uveden u Registar poljoprivrednih gazdinstava (podaci o vrsti i broju životinja).

Za nabavku kvalitetnog priplodnog grla i pčelinje matice, za početak ciklusa po pravilniku se uzima period od 16. oktobra prethodne kalendarske godine i traje do dana kada se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje.

Naravno, stočari moraju da bud vlasnici životinja obeleženih i registrovanih u skladu sa zakonom.

Kao i do sada mora se voditi računa da dobavljači i korisnici podsticaja nisu povezana lica, što potvrđuju prilikom podnošenja zahteva.

Pored opštih, proizvođači ukoliko žele državne podsticaje, moraju ispuniti i posebne uslove kao što su: da na gazdinstvu imaju najmanje 3 muzne krave, ili 5 krava tovnih rasa, 10 ovaca ili svinja, sve u zavisnosti od toga kojom proizvodnjom žele da se bave.

Pravilnik posebno reguliše oblast pčalarstva,  za ostvarivanje podsticaja potrebno je imati najmanje 5 košnica.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu proizvođača koji se podnosi Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu od 1. jula do 15. oktobra.

Može se podneti jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u ovom periodu ( za jedan ili više podsticaja) u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Dostavlja se i račun za nabavku kvalitetnog priplodnog grla, ili pčelinje matice sa identifikacionim brojem životinje, otpremnica za nabavku (međunarodni tovarni list,  ili jedinstvena carinska isprava ako se radi o uvozu). Dokaz o izvršenom plaćanju (potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overeni od banke, fiskalni isečak) prilaže se uz zahtev.

Uverenja o izmirenim porezima poreske i lokalne samouprave, kao i potvrdu da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) mogu se dostaviti, ali nije obavezno, s obzirom na to da će ukoliko ih nema, Uprava po službenoj dužnosti zatražiti. Uverenje o zdravstvenom stanju životinja, overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora, kao i pedigre za grla koja su predmet zahteva, odnosno uverenje o poreklu pčelinje matice izdato od strane glavne odgajivačke organizacije takođe mora biti dostvaljeno.

Dokumentacija treba da glasi na podnosioca zahteva, a uverenja i potvrde ne smeju biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije (50%, ili 65% za područja sa otežanim uslovima proizvodnje) umanjene za iznos poreza na dodatu vrednost.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji proizvođač može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu je 3 miliona dinara.

Tekst je nastao u okviru Projekta „AGROINFO“ sufinansiran iz budžeta grada Bora. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Share

Berba vinograda se privodi kraju

Bor, Zaječar, Knjaževac, Negotin,Mihajlo Žikić dipl.ing.voćarstva i vinogradarstva

Berba vinove loze je pri kraju, a berba je poranila u odnosu na prosečne godine ybog specifičnih uslova u toku  godine i u pojedinim krajevima jakog napada ptica. Topli talas je odgovarao vinovoj lozi, obzirom da je u prvoj polovini vegetacije bilo dosta padavina, pa je sadržaj suve materije koji je u prvoj polovini septembra bio jako nizak, pa su topli dani doprineli da se ipak dostigne koliko toliko zadovoljavajući sadržaj šećera u grožđu.  Osim obilnih padavina u julu nije bilo nekih problematičnih situacija u toku leta, tako da su vinogradari morali i da proređuju kako bi dobili bolji kvalitet. Zbog obilnih kiša u toku leta Ima oštećenja i truleži kod onih koji nisu vršili redovnu zaštitu. Takođe je jako bitno i to što su noći zahladnele i to će uticati na povećanje kvaliteta grožđa a samim tim i vina, a idealno bi bilo da se sunčani i topli dani produže do kraja berbe.

Grožđe je generalno prosečnog kvaliteta, sa srednjim procentima šećera i kiselina, pa je procena da će vino biti srednjeg kvaliteta ove godine.Vinske sorte ranijeg zrenja kao što su burgundac crni i šardone su već obrane, u toku je berba rizlinga, plovdine, smederevke i prokupca, kao i vrhunskih crnih sorti. Rod je zbog povećan u odnosu na prošlu godinu veći za oko 20-30% ali je kvalitet grožđa  manji u odnosu na prošlu godinu.

Još jednom treba istaći da se pre berbe mora  odrediti sadržaj šećera refraktometrom ili širomerom zbog određivanja optimalnog vremena berbe, da se ne bi prerano krenulo u berbu i na taj način umanjio kvalitet vina. Sadržaj šećera kod belih sorti za vrhunska vina trenutno bi trebalo da se  kreće od 21-23%, kod plovdine u zavisnosti od lokaliteta od 16-17%. Berbu vinskog grožđa treba raditi po lepom i suvom vremenu, kakvo je ovih dana u Timočkoj krajini, u jednom navratu, pri čemu se svaka sorta bere posebno. Idealna temperatura za berbu je od 20 do 25◦C, ako je višaod 25◦C, treba voditi računa da ne dođe do pregrejavanja grožđa u kljuku, ili u ambalaži, što može nepovoljno uticati na tok fermentacije i  kvalitet budućeg vina. Po kiši i hladnom vremenu ne treba brati grožđe, osim kada postoji opasnost od naglog razvoja sive plesni.

Ove godine je značajano manji problem napad ptica na grožđe. Samo je u pojedinim lokalitetima zbog jakog napada ptica berba vinograda  završena. Mere borbe protiv ptica mogu biti razna strašila, trake, privlačenje ptica grabljivica postavljenjem kaveza sa golubovima u vinogradu, dok je  najefikasnija mera  pokrivanje vinograda zaštitnim mrežama.

Tekst je nastao u okviru Projekta „AGROINFO“ sufinansiran iz budžeta grada Bora. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Share

Knjaževac: Poljoprivreda u centru pažnje

Bor, Knjaževac, 17.09.2018.

Opština Knjaževac je prepoznatljiva po subvencionisanju sadnog materijala za podizanje višegodišnjih zasada voća.

Članovi Opštinskog veća na održanoj 79. sednici u petak, 14. septembra, na Staroj planini, sa deset tačaka dnevnog reda, od kojih su u centru pažnje bile poljoprivredne teme i odluke o podsticajnim merama. Usvojeni su predlozi konkursa za dodelu subvencija pčelarima i voćarima.

Marko Stojanović ističe da je novina ove godine što je konkurs podeljen u dva dela – za one voćne vrste čija nabavka sadnica košta do 240.000 dinara (višnja, šljiva, dunja i slično) i gde su uslovi nepromenjeni. Povraćaj sredstava je 80%, a najviše 80.000 dinara po gazdinstvu. Za voćne vrste čiji je sadni materijal skuplji (orah, jabuka i slično), povraćaj sredstava je 50%, ali je zato maksimalni iznos do 220.000 dinara po gazdinstvu. Ovaj konkurs otvoren je do 15. oktobra 2018.

 „Opština Knjaževac subvencionisaće nabavku setvenog i sadnog materijala za zasnivanje zasada pod medonosnim biljem. Subvencija iznosi 80% od vrednosti nabavljenog materijala, a najviše 50.000 dinara po gazdinstvu. Za ove namene ukupno je predviđeno dva miliona dinara, a konkurs je otvoren do 1. oktobra“, kaže Marko Stojanović, pomoćnik predsednika opštine.

Podsećamo da je ovaj konkurs otvoren do 15. oktobra 2018.

Tekst je nastao u okviru Projekta „AGROINFO“ sufinansiran iz budžeta grada Bora. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Share

Digitalna poljoprivreda

Bor, Novi Sad, 15.09.2018. AgroSens

Institut BioSens

AgroSens je digitalna platforma koja pruža podršku poljoprivrednicima i poljoprivrednim kompanijama u praćenju stanja useva i planiranju poljoprivrednih aktivnosti.

Razvijena je od strane Instituta BioSens iz Novog Sada i predstavlja važan korak u digitalizaciji poljoprivrede Srbije i povećanju efikasnosti i konkurentnosti domaćih proizvođača.


Agrosens digitalna platforma kroz isti korisnički nalog omogućava pristup celom sistemu: AgroSens veb aplikaciji dizajniranoj za komfornom radu na računaru i AgroSens Android aplikaciji koja mobilni telefon pretvara u novi korisni alat za poljoprivrednika. AgroSens veb aplikacija namenjena je vizuelizaciji i detaljnoj analizi podataka, dok AgroSens Android aplikacija, pored trenutnog uvida u sve podatke koji pruža na terenu, omogućava i brz i jednostavan unos podataka u sistem.

Korisnicima AgroSens digitalne platforme dostupni su sledeći osnovni servisi:
 • Dnevnik poljoprivrednih aktivnosti
 • Vremenska prognoza na lokaciji parcele
 • Satelitski indeksi useva koji opisuju rastu biljaka, intenzitet fotosinteze i dostupnost vode i hranljivih materija
 • Pregled analize zemljišta
 • Pregled fotografija useva
 • Informacije o pametnim tehnologijama koje se koriste u poljoprivredi
 • Najnovije informacije o pojavi bolesti i štetočina u okolini parcele
Korišćenje osnovnih servisa je potpuno besplatno.

Podaci koje korisnik dostavi u sistem neće biti distribuirani trećim licima bez prethodne saglasnosti korisnika, osim u anonimiziranoj ili agregiranoj formi.

AgroSens digitalna platforma namenjena je i drugim vrstama korisnika – državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, naučno-istraživačkim institucijama – kojima pruža detaljni uvid u specifične aspekte poljoprivredne proizvodnje.

Za napredne korisnike dostupni su i dodatni servisi posebno kreirani u skladu sa njihovim zahtevima, kao što su:
 • prikupljanja, vizuelizacije i analize podataka sa sopstvenih senzora: meteo stanica, senzora vlažnosti zemljišta i lista itd.
 • pohranjivanja i vizuelizacija sopstvenih podataka sa poljoprivrednih mašina (mapa prinosa i vlage, mapa profila terena i dr.)
 • pohranjivanje i vizuelizacija mapa fizičkog i hemijskog sastava zemljišta
 • određivanje menadžment zona
 • vizuelizacije i analize slika sa drona i
 • uključivanje u sistem drugih podataka definisanih od strane korisnika.

Da biste koristili platformu AgroSens neophodno je da imate mejl adresu na koju ćete dobiti link za registraciju korisničkog naloga. Ovo možete uraditi bilo preko računara ili putem mobilne aplikacije. Sa kreiranim korisničkim nalogom, možete se prijaviti na AgroSens nakon čega će vam biti dostupne odgovarajuće funkcionalnosti u zavisnosti od toga da li koristite računar ili mobilnu aplikaciju.

Da biste postali napredni korisnik pošaljite svoje podatke (ime, prezime i kontakt telefon) na premium@agrosens.rs. O ovoj i ostalim funkcionalnostima platforme AgroSens, možete se više informisati elektronskom poštom na info@agrosens.rs.

Sve probleme u radu možete prijaviti na problem@agrosens.rs

AgroSens je dinamička platforma koja se stalno razvija i obogaćuje novim sadržajima na osnovu sugestija i potreba korisnika. Svoje ideje i predloge za poboljšanje servisa možete slati na adresu ideje@agrosens.rs.

Verzija 3.2.0

Najnovija verzija digitalne platforme AgroSens donosi poboljšanja u radu web (3.2.0) i mobilne (2.2.0) aplikacije. Ovog puta, najveći broj izmena i dopuna odnosi se na mobilnu verziju platforme.

U ovoj verziji trudili smo se da izađemo u susret sugestijama korisnika, ali i da uvedemo novine koje će obezbediti veću funkcionalnost AgroSens servisa: unapredili smo prikaz fotografija, omogućili preciznije crtanje parcela, uveli automatsko filtriranje PIS informacija prema kulturi koja se uzgaja, olakšali pregled vremenskih i meteo podataka i dr.

Korisnicima koji AgroSensu pristupaju putem internet pretraživača, dostupna je nova opcija Pomoć, koja objedinjuje nekoliko servisa: često postavljana pitanja, novine u radu platforme, video uputstva, korisnički sporazum, deo O platformi i kontakt podatke.

U mobilnoj verziji, AgroSens donosi mogućnost kreiranja albuma slika, ukoliko su fotografije snimljene na istoj lokaciji (ili u neposrednoj blizini). Postojećim albumima moguće je pristupiti u delu Aktivnosti.

Na mapi su prikazane lokacije na kojima postoji foto zapis useva i parcele. Ukoliko na jednoj lokaciji postoji veći broj foto zapisa (grupisane ili pojedinačne fotografije), to je naznačeno brojem na ikonici. U novoj verziji je unapređen prikaz fotografija nastalih na istom mestu i od sada im je moguće pristupiti i sa mape.

Na predlog korisnika, unapređen je i pregled fotografija, koje se mogu prikazati u manjem i većem (full screen) formatu.

Na osnovu trenutne lokacije korisnika sistem automatski određuje parcelu na kojoj su nastale.

Uzimajući u obzir sugestije korisnika, poslednja verzija AgroSensa uvodi novine koje omogućavaju preciznije crtanje parcela.

Tokom iscrtavanja kontura parcele na mobilnom telefonu, ispisana je površina trenutno zahvaćena linijama. Pozicija kontura vidljivija je u odnosu na prethodne verzije, što korisniku omogućuje da preciznije obeleži željenu površinu. Ove izmene se pre svega odnose na mobilnu aplikaciju, dok je u web verziji moguće manuelno korigovati površinu parcele u delu O parceli, sve dok nije kreirana prva aktivnost.

U radu sa mapama, korisnicima je sada omogućeno da uz pomoć posebnog dugmeta odrede svoju lokaciju.

Takođe, na mapi se pored lokacije parcele prikazuje i njen naziv. Nakon što su odabrali parcelu, korisnici imaju mogućnost da koriste Google maps servise, kao i navigaciju od trenutne (ili zadate lokacije) do date parcele.

Nova verzija omogućava i naknadnu izmenu i brisanje unetih informacija u delu Aktivnosti, i uz pomoć mobilne aplikacije. Takođe, uz svaku prikazanu aktivnost, od sada je naznačeno i na kojim parcelama je takva aktivnost vršena (sadnja, setva, nega useva i dr.)

U poređenju sa prethodnom verzijom platforme, omogućen je jednostavniji pregled informacija o pojavi štetočina i bolesti u okolini parcele (PIS) budući da najnovija verzija vrši automatsko filtriranje aktuelnih informacija prema kulturi koja se uzgaja na parceli.

Određene novine vezane su za prikaz vremenskih i meteo podataka. U web aplikaciji pored jačine vetra, sada su prikazani i podaci o smeru vetra.Sa novom verzijom omogućen je jednostavniji pregled meteo podataka, ali i opcija sumiranja količine padavina prikazane na grafikonima.

Vaš AgroSens tim

Tekst je nastao u okviru Projekta „AGROINFO“ sufinansiran iz budžeta grada Bora. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Share

Podrška poljoprivredi

Bor, 12.09.2018.

Podsticajne mere u poljoprivredi lokalne samouprave za 2018. godinu


U 2018. godini raspisano je ukupno dva konkursa za korišćenje sredstava po programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Bora, od kojih jedan u junu, a drugi u avgustu mesecu ove godine.

Poljoprivredni proizvođači i udruženja mogli su da konkurišu za sredstva koja bi utrošili na edukaciju poljoprivrednih proizvođača, za kupovinu nove opreme u pčelarstvu, kupovinu priplodnih ovaca i kupovinu sadnog materijala iz oblasti voćarstva i vinogradarstva.

Prema rečima LJubiše Repedžića, člana gradskog veća zaduženog za poljoprivredu:
„Za edukaciju poljoprivrednih proizvođača izdvojeno je 400.000 dinara, a za ova sredstva mogli su da konkurišu sva poljoprivredna udruženja i poljoprivredne zadruge sa teritorije Grada kako bi organizovali predavanja iz oblasti poljoprivrede. Udruženja poljoprivrednika i poljoprivredne zadruge mogli su da konkurišu za 30.000 dinara po predavanju, a u maksimalnom iznosu od 100.000 dinara, pri čemu su subvencije dodeljivane u vidu bespovratnih sredstava u iznosu od 100% vrednosti predavanja.
Za kupovinu opreme u pčelarstvu izdvojeno je 2.500.000 dinara. Pravo na subvencionisanje imali su sva poljoprivredno registrovana domaćinstva i udruželja sa teritorije Grada Bora koji u svom pčelinjaku imaju od 5 do 500 košnica. Oni su mogli da konkurišu za maksimalni iznos od 100.000 dinara, a subvencije su dodeljivane u vidu bespovratnih sredstava u iznosu od 50 % od vrednosti kupljene opreme.
Konkurs koji podrazumevam kupovinu priplodnih ovaca raspisan je u dva navrata ove godine. U prvom, izdvojena sredstva za ovu namenu bila su u ukupnom iznosu od 3 000 000 dinara. Uslovi konkursa omugućavali su svim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije Grada Bora nepovratna sredstva u iznosu od 50% od vrednosti kupljenih grla, a u najvišem iznosu od 300 000 dinara po proizvođaču.“

U drugom konkursu, koji je otvoren do 28.09.2018. godine, izdvojena sredstva za osnaživanje stada iznose 2 085 000 dinara po istim uslovima.
Konkurs za kupovinu sadnog materjala iz oblasti voćarstva i vinogradarstva je još uvek aktivan. Izdvojena sredstva iznose 1 500 000 dinara, a pravo na konkurs imaju svi poljoprivredni proizvođači registrovani na teritoriji Grada Bora. Poljoprivredni proizvođači su u prilici da konkurišu za najmanje 100 sadnica, odnosno 500 sadnica/kalema vinove loze ili 1000 živića jagoda. Subvencija iznosi 50% od ukupne cene kupljenog sadnog materjala, a u najvišem iznosu od 100 000 dinara po korisniku.

Po prvom konkursu objavljenom juna meseca ove godine, subvencije za kupovinu opreme u pčelarstvu dobila su tri pčelarska udruželja, Udruženje pčelara „Krivelj“, Udruženje pčelara „Slatina“ i Udruženje pčelara „Albina“, a subvencije koje su predviđene za kupovinu priplodnih ovaca dobila su četiri gazdinstva, dva iz Metovnice i po jedno iz Gornjana i D.B. Reke..

Tekst je nastao u okviru Projekta „AGROINFO“ sufinansiran iz budžeta grada Bora. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Share

Poljoprivreda: Podrška za budućnost

Bor, Knjaževac, Sokobanja, 07.09.2018. AgroINFO

Primer dobre prakse: Potpisani ugovori sa korisnicima projekta “Podrška za budućnost”

Juče su potpisani ugovori sa dvadeset četvoro korisnika projekta “Podrška za budućnost”, koji opština Knjaževac realizuje u saradnji sa opštinom Sokobanja, a finansiran je od strane Nemačke razvojne agencije GIZ.

Ovom prilikom, predsednik opštine Knjaževac, Milan Đokić, svim korisnicima sredstava iz projekta, poželeo je uspešnu realizaciju ideja i unapredjenje poljoprivredne proizvodnje.

Ciljna grupa u ovom projektu bile su žene, mladi sa sela i Romi. Korisnici će dobiti opremu koja im je potreba za unapredjenje njihove poljoprivredne proizvodnje, kao što su plastenici, atomizeri, mini hladnjače i sušare.

Sredstva su dobijena  na osnovu biznis planova korisnika, a nabavljene su i tezge, koje će biti postavljene na knjaževačkoj zelenoj pijaci. Svi učesnici projekta, besplatno će plasirati svoje proizvode, a u deset sela biće otvoreni info punktovi sa računarima i opremom, internet vezom, da bi i oni mogli da prate opštinske i konkruse ministarstava.

Svaki korsnik sredstava, do kraja realizacije projekta dobiće još 30.000 dinara, za neophodne troškove oko obezbedjivanja potrošnog materijala.

Konkurs se realizuje u 2018.godini, a osnovni cilj projekta je smanjenje društvene nejednakosti u opštinama Knjaževac i Sokobanja, putem podrške teže zapošljivim grupama.

Tekst je nastao u okviru Projekta „AGROINFO“ sufinansiran iz budžeta grada Bora. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva..

Share

AgroINFO Medija centra u emisijama Ago Dan

Bor, Knjaževac, AgroINFO

Agencija za razvoj opštine Knjaževac poslednjih godina intenzivno radi na unapređenju poljoprivrede ovog kraja, kroz saradnju sa raznim organizacijama i fondacijama.

Promocija poljoprivrednih potencijala opština istočne Srbije a posebno opština Knjaževac i Sokobanja pratite na TV kanalima 74 lokalnih televizijskih emitera u Srbiji, Bosni i Hercegovini,  Hrvatskoj i Madjarskoj. Spisak emitera i vreme emitovanja možete videti klikom na EMITERI .

Emisija „Agro Dan“, kompanije Front Media Pro iz Novog Sada, informativna i edukativna emisija o najnovijim dešavanjima u poljoprivredi i agrobiznisu koja svojom kratkom i dinamičnom formom pleni pažnju svih generacija poljoprivrednika, ali i onih koji žele da saznaju više o agrarnoj proizvodnji. Emituje se šest dana u nedelji, što poljoprivrednicima omogućava da korisne savete i obaveštenja dobiju blagovremeno. Medija centar Bor postao je deo mreže od 160 elektronskih medija koji realizaciju Agro Dan na medijskom prostoru Srbije. Želja je da se poboljša informisanost poljoprivrednika u istočnoj Srbiji i tako doprinese razvoj poljoprivrede u ovom kraju.

Emisije pratite svakodnevno na našem portalu.

Share

AgroINFO: Porodična farma jaja

Bor, 22.12.2015. AgroINFO – Projekat podržan od strane SO Bor 

Firma „Lav“  u svom sastavu poseduje i farmu Ratkov u Gornjanu odakle dolaze i “domaća” jaja, koja pakuje i distribuira u sopstvene trgovinske radnje.

Lav - Prodavnica Jaja

“Stalnom kontrolom ishrane kokašaka i kvaliteta jaja, naša jaja zadovoljavaju najviše svetske standarde u proizvodnji jaja” ističe Zoran Ratkov – Lav dodajući da prema svetskim merilima možemo ih smatrati i organskim proizvodima. Farma je smeštena u borskom selu Gornjanu izgradjena je u novom objektu na prostoru nekadašnjeg poljoprivrednog dobra koje je ova uspešna borska firma kupila iz stečaja.

IMG_3971

Ideja koja je vodilja ovoj uspešnoj porodičnoj firmi je da što kvalitetniju hranu imaju na svojim prodajnim policama.

IMG_3945

Organskom proizvodnjom krompira i kupusa obradovao je, letos, svoje redovne kupce a od septembra meseca i isporukom trodnevnih jaja.

IMG_0277

Veliko interesovanje i potražnja za, kako ih mnogi potrošači zovu, domaća jaja ohrabrilo je ovog našeg domaćeg investitora da proširi farmu na 3.000 koka nosilja i omogući konstantnu snabdevenost svojih maloprodajnih objekata.

A šta o proizvodnji konzumnih jaja na porodičnim farmama u svetu kaže naš istaknuti stručnjak Prof. dr Niko Milošević sa Departmana za stočarstvo, Poljoprivrednog fakulteta u Novi Sadu:

„Holandija je vodeća zemlja u svetu u proizvodnji živinskih proizvoda. Proizvodnja konzumnih jaja se organizuje preko 50% na porodičnim farmama kapaciteta od 5 do 25 hiljada nosilja u turnusu. U pitanju je samo dobra organizacija proizvodnje.“

IMG_3946

U organizovanju proizvodnje na porodičnoj farmi, da bi ona bila profitabilna, moraju se ispoštovati neophodni uslovi koji ovu proizvodnju čine intenzivnom i na visokom tehnološkom nivou, kako bi se genetski potencijal živine maksimalno koristio (proizvodnja 300 jaja godišnje po useljenoj kokoški). Osnovna koncepcija porodične farme treba da se bazira na:

1. savremenim tehničko-tehnološkim rešenjima proizvodnje,

2. držanju visokoproduktivnih liniskih hibrida,

3. striktnom pridržavanju tehnoloških normi proizvodnje,

4. držanju samo jedne vrste, jednog proizvodnog usmerenja (proizvodnja jaja za konzum ili brojlera), jednog hibrida, i jedne starosti u isto vreme,

5. ishrani kompletnim, dobro izbalansiranim smešama,

6. držanju u objektima zatvorenog tipa,

7. maksimalnom korišćenju živinarnika; držanju 20-25 koka po 1m2 podne površine,

8. tehnološki proces proizvodnje konzumnih jaja mora da počne nabavkom 17 nedelja starih kokica, njihovom držanju u proizvodnji minimalno 12 meseci i nakon toga zamenom za novo jato,

9. racionalnom korišćenju objekta, što zahteva da se izlučene nosilje u što kraćem periodu isele, a objekat očisti, opere, dezinfikuje i odmori. Sve ove radnje treba da se završe za 20 dana,

10. držanju nosilja u baterijama (4-5koka u svakom kavezu), sa savremenom automatskom opremom za hranjenje i napajanje, po koncepciji savremene farme, koliko to finansijske mogućnosti domaćina dozvoljavaju,

11. redovnom izđubravanju objekta, koje mora biti mehanizovano. Đubre se mora lagerovati na određeno mesto za deponovanje stajnjeka van kruga ekonomskog dvorišta,

12.snabdevanju živine dovoljnom količinom sveže vode, sistemom za automatsko napajanje iz vodovoda preko dozatora za vodu,

13. obezbeđivanju magacinskog prostora koji mora biti uslovno sagrađen i dovoljnog kapaciteta da se u njemu skladište jaja, koncentrat ili drugi materijal u zavisnosti od njegove namene. Jaja se uvek moraju skladištiti u posebnu prostoriju, jer su ona vrlo kvarljiva i brzo upijaju neprijatne mirise,

14. striktnom pridržavanju mera preventive, dezinsekcije i deratizacije propisanim os strane veterinarske službe,

15. održavanju udobnog makroklimata u objektu, stalnim održavanjem opreme u funkcionalnom stanju,

16.primeni odgovarajućeg svetlosnog programa prema tehnološkom uputstvu gajenja živine,

17. zaduženju radnika (člana domaćinstva) koji će savesno i predano obavljati radne zadatke u procesu proizvodnje,

18. redovnoj evidenciji proizvodnje jaja, utroška hrane i svim promenama na nosiljama, opremi i objektu kako bi se moglo blagovremeno intervenisati u slučaju neželjenih situacija.
Gornjane 2

Koncepcija proizvodnje jaja po ovom modelu uključivanjem većeg broja subjekata nije ništa novo. Dovoljno je da se primeni holandski model proizvodnje, a treba imati u vidu da je Holandija vodeća zemlja u svetu u proizvodnji živinskih proizvoda. Proizvodnja konzumnih jaja se organizuje preko 50% na porodičnim farmama kapaciteta od 5 do 25 hiljada nosilja u turnusu. U pitanju je samo dobra organizacija proizvodnje.

IMG_3963

Da bi po ovom modelu proizvodnja bila profitabilna vlasnici se moraju udruživati u interesne zadruge (klubove). Jedan broj domaćinstava primera radi, u jednoj opštini se bavi samo odgojem kokica do 17 nedelja starosti. Oni gaje kokice za sigurnog kupca, za porodične farme koje se bave proizvodnjom jaja. Ova grupa proizvođača, proizvedena jaja isporučuje centralnoj sortirnici za klasiranje jaja (porodična farma), koja ujedno organizuje i mrežu prodaje jaja. Profit dele proporcionalno uloženim sredstvima svi učesnici u lancu proizvodnje.

IMG_3958

Farma Ratkov razvija se u pravcu organskog uzgoja svinja mangulica i teladi.

IMG_3925

Da je ova farma oživela ovo planinsko selo pokazuje sve veće interesovanje i stranih preduzetnika. Farmu su ovih dana obišli, u organizaciji Rotary kluba Bor i gosti iz sustedne bugarske u traženju poslovnih partnera za proizvodnju „zdrave hrane“.

IMG_3923

Promocija poljoprivrednih potencijala opštine Bor na TV kanalima 74 lokalnih televizijskih emitera u Srbiji, Bosni i Hercegovini,  Hrvatskoj i Madjarskoj. Spisak emitera i vreme emitovanja možete videti klikom na EMITERI .

Emisija „Agro Dan“, kompanije Front Media Pro iz Novog Sada, informativna i edukativna emisija o najnovijim dešavanjima u poljoprivredi i agrobiznisu koja svojom kratkom i dinamičnom formom pleni pažnju svih generacija poljoprivrednika, ali i onih koji žele da saznaju više o agrarnoj proizvodnji. Emituje se šest dana u nedelji, što poljoprivrednicima omogućava da korisne savete i obaveštenja dobiju blagovremeno. Medija centar Bor postao je deo mreže od 160 elektronskih medija koji realizaciju Agro Dan na medijskom prostoru Srbije. Želja je da se poboljša informisanost poljoprivrednika u istočnoj Srbiji i tako doprinese razvoj poljoprivrede u ovom kraju.

Gornjane 1

Share

AgroINFO: Stočari lakše do tržita

Bor, 26.11.2015. Projekat podržan od strane SO Bor 

Farmia: Kupoprodaju stoke čini jednostavnijom

Specijalizovani sajt za trgovinu domaćim životinjama „Farmia“ nudi stočarima u Srbiji mogućnost da lakše i brže dođu do kupaca u zemlji i inostranstvu. Za sada, prodavcima stočarima, najviše zahteva stiže iz Makedonije, Crne Gore, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, pa čak i Libije.

prodavac

Ubrzaj prodaju i izgradi ugled uz pomoć Farmie.

 

Prodaja

Mogućnost prodaje životinja širem krugu potencijalnih kupaca

Brzina

Ponude se automatski prosledjuju kupcima što znatno smanjuje vreme prodaje

Vidljivost

Mogućnost prodaje izvan lokalnih okvira na domaćem i stranom tržištu

Cena

Veća mogućnost prodaje životinja po realnim tržišnim cenama uz avansno plaćanje

Ugled

Trgovinom preko sajta možete steći ugled koji Vam značajno pomaže u daljoj trgovini

Profil farme

Profil farme je Vaša prezentacija(veb stranica) sa svim podacima i ponudama koje imate

Više ponuda

Omogućeno Vam je da napravite neograničen broj ponuda sa svim relevantnim podacima

Upravljanje ponudama

Omogućeno Vam je da kroz sistem samostalno upravljate Vašim ponudama

Obaveštenja

Na osnovu Vaših interesovanju dobijate obaveštenja o ponudama koje su specifične Vašim potrebama

Google

U saradnji sa Google-om omogućavamo Vam da se Vaše ponude i profil nadju u google pretrazi

Mobilni telefoni

Vaše ponude i profil su dostupni i korisnicima mobilnih telefona i tablet uredjaja

Korisnička podrška

Mogućnost telefonske i onlajn podrške prilikom popunjavanja profila i postavljanja ponuda

Kako se registrovati na farmia.rs?

Otvorite internet pretraživač i u polje za unos veb adrese unesite www.farmia.rs

Nalazite se na početnoj stranici sajta Farmia.
U gornjem desnom uglu nalazi se crveno dugme Registracija.
Klikom na dugme registracija bićete prebačeni na stranicu za registraciju sajta Farmia.
Potrebno je da unesete: Lične podatke i Podatke o Vašoj lokaciji. Sva polja su obavezna i morate ih sve uneti.
Unos ličnih podataka
Unesite Vaše pravo ime
Unesite Vaše pravo prezime
Unesite e-mail adresu koja je aktivna i koju Vi koristite
Unesite lozinku
Potvrdite lozinku ponovnim unosom
Unesite Vaš kontakt telefon
Unos podataka o Vašoj lokaciji
Unesite Mesto Vašeg gazdinstva. Kada počnete sa unosom karaktera google će Vam ponuditi listu mesta, klikom miša potvrdite mesto Vašeg gazdinstva
Nakon što ste uneli mesto Vašeg gazdinstva po automatizmu Okrug i Opština će biti popunjeni
Unesite Vaš poštanski broj
Unesite Vašu adresu
Kliknite na crveno dugme Registruj se
Uspešno ste se registrovali.

Kako napraviti ponudu na sajtu farmia.rs?

Nakon prijave na sajt Farmia u gornjem desnom uglu nalazi se crveno dugme Napravi ponudu.
Klikom na dugme Napravi ponudu bićete prebačeni na stranicu za pravljenje novih ponuda sajta Farmia.
Jako je bitno da sve podatke koji se od Vas traže popunite.
U 1. koraku pravljenja ponude Slike potrebno je uneti fotografije Vaših životinja, tako da prilikom pravljenja ponude budite sigurni da ste slike Vaših životinja uredno pripremili i sačuvali na Vašem računaru. Postavljanje fotografija je obavezno. Postavljanjem kvalitetnih fotografija omogućavate kupcu da stekne bolji utisak o životinjama koje prodajete.
Slike Vaših životinja moraju biti u JPG ili PNG formatu, maksimalan broj fotografija koji možete postaviti je 10. Poželjno je da slike budu što boljeg kvaliteta, da ne budu mutne i da se životinje koje prodajete cele vide na slici. Ukoliko ste u mogućnosti da životinje slikate na dnevnom svetlu naš savet je da to i uradite kako bi bile adekvatno osvetljene.
Da biste dodali slike Vaših životinja kliknite na zeleno dugme + dodaj slike
Pronađite željene fotografije na Vašem računaru, selektujte fajlove i pritisnite dugme Open.
Slike vaših životinja su postavljenje.
Sada možete preći na sledeći korak pravljenja ponude pritiskom na dugme Nastavi.
Popunite redom sva polja o Podacima životinja. Polja sa zvezdicom su obavezna polja i njih morate uneti. Popunite:
Vrstu životinje
Rasu Životinje
Broj životinja koje imate na prodaju
Pol životinje,
Ukoliko definišete uzrast u godinama čekirajte polje godina. Unesite uzrast
Ukoliko su uzrast od i do isti, dovoljno je uneti prvu vrednost.
Unesite težinu. Ukoliko su težina od i do iste, dovoljno je uneti prvu vrednost.
Kliknite dugme Nastavi kako biste prešli na sledeći korak pravljenja ponude
Popunite redom sva polja o Opštim podacima. Polja sa zvezdicom su obavezna polja i njih morate uneti.
Unesite naslov Vaše ponude što informativnije
Unesite Opis Vaše ponude. Opisom je predviđeno da kupcu pružite informacije koje su bitne pre same prodaje. Opis treba da bude srednje dužine, informativan i nikako kratak i štur. Poželjno je da stavite što detaljnije informacije o životinjama pojedinačno, ukoliko prodajte više komada. Ukoliko ste u mogućnosti da ponude odvojite na dve ili Više različitih ponuda savetujemo da to i uradite. U opisu ponude zabranjeno je postavljanje broja telefona ili ime prodavca.
Unesite cenu životinja i odlučite se za opciju koja vam najviše odgovara
Po grlu, Ukupno, ili po kilogramu. Ukoliko je cena ukupna poželjno je da unutar opisa navedete cenu pojedinačnih grla.
Kliknite na dugme Sačuvaj i Vaša ponuda će biti sačuvana.
Sada se nalazite na stranici Moje Ponude sajta farmia

Uspešan rad, prodaju ili kupovinu na sajtu farmia.rs želi vam redakcija Medija centra Kompjuter centra Bor. Pišite nam o vašim iskustvima na mc@kcbor.net .

Share

AgroINFO: Agrobiznis konferencija

Bor, 10.11.2011. AGRO INFO; Projekat podržan od strane SO Bor 

III MEDJUNARODNA NAUCNA AGROBIZNIS KONFERENCIJA
MAK 2016
,, ZAPADNI BALKAN I EVROPA”

SRBIJA,KOPAONIK,Kongresna Dvorana,Family Hotel Angella
29.-30.januar 2016.godine

BUDITE NA VRHU

Pozivamo Vas da uzmete učešće na III MEDJUNARODNOJ NAUCNOJ AGROBIZNIS KONFERENCIJI ,,ZAPADNI BALKAN I EVROPA – MAK 2016” Konferencija se odrzava na KOPAONIKU u Kongresnoj dvorani, Family Hotel “Angella”, 29.-30.januara 2016.godine.
Ciljevi konferencije su predstavljanje, predlaganje i pružanje podrške kako bi se proces uključenja zemalja zapadnog Balkana u EU odvijao bez poteškoća,a tranzicioni procesi doveli do finala! Posebno bi se predstavili savremeni trendovi i standardi u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja i turizma u EU kao i njihove implikacije na razvoj poljoprivrednog sektora, ruralnih podrucja i turizma u Srbiji i zemljama zapadnog Balkana.
Zemlje zapadnog Balkana imaju potencijal da trzistu ponude konkretan proizvod sa autenticnim iskustvom,utemeljenom na lokalnom identitetu turisticke destinacije.
Identifikacijom i iskoriscavanjem korporativnih prednosti,region se moze pozicionirati kao unikatna turisticka destinacija,sto podrazumeva intezivniju saradnju turistickih privreda drzava regiona.

TEMATSKA PODRUČJA KONFERENCIJE:

Razvoj poljoprivrede i njen uticaj na drustveni proizvod
Privredni i ekonomski aspekti turizma Zapadnog Balkana
EU i novi trendovi u turizmu
Pristupni fondovi EU(IPARD II 2014-2020)
Odrzivi turizam,
Zena u agrobiznisu i mladi u biznisu
Turizam u funkciji privrednog razvoja,
Srbija i zemlje Zapadnog Balkana u turizmu,
Putevi kulture i narativno brendiranje,

Problemi zaposlenosti i nacin njihovog resavanja
Ekoloski problemi i zastitita okoline,
Pravni i ekonomski aspekti razvoja preduzetnistva,
Uloga medija u integracionim procesima,
Bezbednost i zdravlje na radu
Edukacija i sertifikacija
IT sektor u biznisu
Dogadjaj organizuju Opstina RASKA, Etno Centar GEGULA iz Kraljeva,SACEN-medjunarodni centar za razvoj i unapredjenje turizma i ugostiteljstva iz Beograda,Udruzenje privatnih posodavaca Republike Srpske,AGROPRESS-udruzenje novinara za poljoprivredu iz Beograda i Agencija za izdavanje novina BERCEK&BERCEK iz Novog Sada
a pod generalnim pokroviteljstvom:
MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE RS,
,MK MOUNTAIN RESORT, GRAND HOTEL&SPA, FAMILY HOTEL ANGELLA, APARTMENTS KONACI KOPAONIK,NIKOM AUTA(FIAT,JEEP,ALFA ROMEO,LANCIA), GENERALI OSIGURANJA
i pokrovitelja Privredne komore Srbije,Regionalne privredne komore Beograd,grada Kraljeva, opstina Vrnjacke Banje, Brusa i Bogatica i kompanije VIKOM Republika Srpska
Na skupu ucestvuje oko 500 najznacajnijih predstavnika preradjivacke industrije, poljoprivrednih proizvodjaca, udruzenja poljoprivrednika, zadruga, turistickih organizacija, agencija i radnika, kompanija, lokalnih samouprava, nevladinih i medjunarodnih organizacija i medija.

Na III Medjunarodnoj Agrobiznis konferenciji-MAK 2016 prisustvovace i diskutovati privrednici,poljoprivrednici,naucni i turisticki radnici, predstavnici resornih ministarstava, diplomatskog kora, kao i predstavnici EU i svetski priznati strucnjaci iz oblasti agrara, turizma, ekonomije, finansija i prava.
(Direktno iz Berlina sa svetskog foruma za hranu i poljoprivredu(ZELENE NEDELJE),stizu nam gosti predavaci,ucesnici koji ce predstaviti nove trendove,ideje ali i dati nove odgovore…!!!)

Kroz niz konferencija i dogadjaja koje smo do organizovali pruzili smo kompanijama, pojedincima, drzavnim upravama i lokalnim samoupravama jedinstvene i korisne informacije, znanja preneta od svetskih priznatih strucnjaka, podsticali stvaranje i negovanje poslovnih kontakata, a javnosti predstavili najbolje primere iz nauke i prakse.
Molimo Vas da prijavu za ucesce dostavite email :helgakv@mts.rs ili rakija@gegula.rs ili na brojeve telefona 036/372-545 i 063/608-346(Milan),
069/608-346(Tijana)
A,naucne radove dostaviti na e-mail:helgakv@mts.rs

Nadamo se da cete naci interesovanja da se ukljucite u rad konferencije, radi afirmacije Vase opstine, grada,kompanije,proizvoda ili usluge kao učesnik, predavač, sponzor i slicno.
DOBRO DOSLI!!

 

 

Share

AgroINFO: Jesenji radovi u voćnjaku

Bor, 30.10.2105. AGRO INFO; Projekat podržan od strane SO Bor 

ЈЕСЕЊИ РАДОВИ У ВОЋЊАКУ

Mreze za zastitu sadnica

Припрема воћњака за наредну сезону почиње практично, после бербе. Тада се , одмах по берби врши заштита неким од органских препарата. Сада, када су воћке спремају за фазу мировања, неопходно је пре свега, ако до сада није одрађено, уклонити из воћњака и спалити опало лишће, суве и поломљене гране, труле и мумифициране плодове. А онда извршити “плаво прскање“. Са плавим прскањем ове јесени не треба журити јер ће по промнозама  јесен бити прилично топла  и доћи ће до продужене вегетације. После опадања лишћа одрадити ову заштиту бакарним средствима тако да се сваки део крошње и дебла добро окупају. Третирање вршити по лепом времену, када су воћке суве и температуре изнад   7-8  степени. Осим заштите сада се врши и обрада земљишта, ђубрење, кречење стабла. Ђубрење обавити минералним ђубривима са повећаним садржајем фосфора и калијума а смањеним садржајем азота. Односно минерално ђубрење би требало обављати уз претходну анализу земљишта. И треба знати да су земљишта на нашој територији у великом проценту богата калијумом а јако сиромашна фосфором, уз недостатак азота и са ниским садржајем хумуса. Такође, киселост земљишта је све неповољнија. Све ово наводи на закључак да су нам земљишта све сиромашнија и све мање плодна. Недостатак минералних материја лако надокнађујемо минералним ђубрењем. Али да би земљиште билo и остало плодно морамо да вратимо оно што је биљка изнела.  Значи морамо и да одржимо органски састав земљишта, уносом стајњака, заоравањем зеленишног ђубрива идр. Код интензивних засада органска материја у земљишту се може смањити и до 50 % , за 10 – 15 година ако је не надокнађујемо. Драстичним смањењем сточног фонда, наше оранице и засади остају и без  органског ђубрива, што ће пак имати катастрофалне последице по целокупну пољопривредну производњу. О овом проблему, узроцима и последицама као и о могућим решењима, писаћемо у неким од наредних чланака.

Јесењи период би требало искористити и за подизање нових засада као и за попуну празних места у засадима, јер је јесења садња увек боља од пролећне.Током зиме корен боље успоставља везу са земљиштем и у пролеће се брже активира. Садња треба да се обавља само ако је то унапред планирано и ако су извршене све припреме почев од анализе земљишта, уништавања корова, мелиоративног ђубрења, дубоког орања, равнања и уситњавања земљишта. Морају се поштовати устаљене процедуре добре пољопривредне праксе. У ранијим чланцима смо детаљније писали о садњи воћа. Овде ће мо поновити само један савет у вези садње. А то је плодоред. Најбитније је да се садња вишегодишњих засада, на крчевинама где је већ био воћњак, може обавити тек после 4-5 година! А за то време земљиште мора да се ревитализује. Период од 4-5 година се може евентуално, смањити  за 1-2 године, зависно од културе и стања земљишта. Али никако не може без одмарања земљишта, а што је на жалост рађено на неким великим парцелама.

 

Врло битан је свакако и избор садног материјала који мора бити здрав, без оштећења, са снажним и жиличастим кореном. Односно садни материјал мора бити из регистрованих расадника уз сву пратећу документацију о здравственој исправности. Грешке направљене приликом подизања засада никада се не могу исправити.

Све младе засаде морамо заштити од напада глодара, зечева и дивљачи (поготово срна). Та заштита се може обавити: пластичним или металним заштитним мрежама, новинском хартијом, тракама од јутаних џакова, кукурузном шашом , премазивањем разним репелентским материјама идр. Најбоља заштита је постављање ограде од жичаног плетива, али је ово јако скупа мера па се ретко користи. Oмотавање појединих стабала сламом, кукурузовином, пластичном фолијом, натрон папиром и другим отпадним материјалима за увијање треба избегавати  јер простор између стабла и материјала за увијање може да послужи за презимљавање појединих штетних организама. Специјалне мрежице за увијање стабала су добра решења.

Премазивање стабала или прскање одређеним хемијским средствима има задатак да делује репелентно – одбијајуће. Данас се користе материје на бази карболинеума у концентрацији 10% и на бази сумпора, као сумпорно масло и сумпорно базна емулзија. Сумпорно масло представља смешу 900 грама ланеног уља и 100 грама сумпорног цвета. На бази креча постоји кречно уљна емулзија и она се састоји из 2 дела креча у праху и 1 дела ланеног уља. У неким земљама препоручује се примена катрана, асфалтна емулзија, карбонат бакра и др.

Успешну заштиту младих воћака и шумског дрвећа пружа препарат, репелент, CUNITEX, који одбија дивљач  и користи се у количини 300 – 400 гр. на 1 литар воде и служи за премазивање. Време примене препарата је у јесен, након опадања лишћа. Премазивање стабала треба вршити по лепом и сувом времену, како би се средство на биљци осушило и добро причврстило за стабло. Након премазивања стабала пожељно је да не падне киша око 5 сати. Активна материја препарата (ТИРАМ) спада у групу несистемичних (не продире кроз биљку), контактних материја (делује само где се нанесе на биљку), тако да, уколико падне јака киша или премазивање није квалитетно обављено из било ког разлога, потребно је поново премазати. Ако нема кише онда тек након три недеље поновити премазивање воћака. Обично се младе воћке заштићују до једног метра висине, али у подручјима где падају дубоки снегови, премазивање може бити и више од 1 метра висине, у том случају треба премазати и најниже гране. Младе воћке такође могу и да се испрскају, и прскају се већи засади, након опадања лишћа у позну јесен или рану зиму. За прскање се користи препарат KUNILENT R – 17, у концентрацији 5 – 10%. Прскање се изводи на температури изнад 10° Ц. По мирном и тихом времено и без падавина. Овако нанет препарат одбија дивљач чак до 80 дана.

 

БАКТЕРИОЗНА ПЛАМЕЊАЧА –  проузроковач бактерија Erwinia amylovora

Bakterijska plamenjaca

С обзиром да су на територији наше општине последњих година засађене знатне површине под дуњом са садницама које су дошле са других подручја, ова болест постаје изузетно актуелна. Јер је бактериозна пламењача  изузетно деструктивна болест јабучастог воћа (јабуке, крушке, дуње и мушмуле). Заражава све органе воћака у зависности од фазе у којој долази до инфекције. Патоген презимљава у рак ранама на стаблу. Потребно је редовно прегледати воћњаке и околину како би открили заражена стабла тј. резервоар инфекције. Ранијим откривањем присуства патогена у воћњаку и околини, веће су могућности да се уклањањем и уништавањем ових извора инфекције спрече тоталне штете. Након завршене вегетације на стаблу остају заражене гранчице, плодови и др. органи биљке. Неопходно је да се они уклоне са стабала, изнесу из воћњака и спале. Одстрањивање оболелих делова се врши тако што се сече и минимум 30 цм здравог дела, уз дезинфекцију алата после свеког реза. Након тога стабло треба истретирати препаратима на бази бакра: Bakarnioksihlorid, Kocid 200, Funguran – OH, Bakrocid, Bakarni kreč, Bordovsku čorbu и др. Ова мера је неопходна јер се бактерија од фазе мишјих уши и не сузбија хемијским путем. На тржишту не постоје регистровани препарати за њено сузбијање сем у фази мировања вегетације.

Share

AgroINFO

Bor, 14.10.2015.  AGRO INFO; Projekat podržan od strane SO Bor 

Promocija poljoprivrednih potencijala opštine Bor na TV kanalima 74 lokalnih televizijskih emitera u Srbiji, Bosni i Hercegovini,  Hrvatskoj i Madjarskoj. Spisak emitera i vreme emitovanja možete videti klikom na EMITERI .

Emisija „Agro Dan“, kompanije Front Media Pro iz Novog Sada, informativna i edukativna emisija o najnovijim dešavanjima u poljoprivredi i agrobiznisu koja svojom kratkom i dinamičnom formom pleni pažnju svih generacija poljoprivrednika, ali i onih koji žele da saznaju više o agrarnoj proizvodnji. Emituje se šest dana u nedelji, što poljoprivrednicima omogućava da korisne savete i obaveštenja dobiju blagovremeno. Medija centar Bor postao je deo mreže od 160 elektronskih medija koji realizaciju Agro Dan na medijskom prostoru Srbije. Želja je da se poboljša informisanost poljoprivrednika u istočnoj Srbiji i tako doprinese razvoj poljoprivrede u ovom kraju.

poljoprivreda privatizacija

Današnji Agro dan, donosi sledeće aktuelnosti:

*Ni evrocent od evropskog pretpristupnog fonda za agrar nije došlo do srpskih paora.

*Pšenica bi, kako procenjuju stručnjaci, ove jeseni u Srbiji trebalo da bude zasejana na oko 550.000 hetara, ali prate je veliki problemi.

*Velikim i intezivnim ulaganjima u poljoprivrednu proizvodnju,
predstoji temeljna analiza poljoprivrednog zemljišta.

*Američku sortu jabuke “Red Čif” odlikuje izrazito crvena boja, krupan i mesnat plod, ali i pozamašna cena na tržištu.

*Opština Čajetina dobitnik je priznanja „Zlatni ključ“ za unapređenje realizovanih projekata u infrastrukturi.

Share