Arhive oznaka: Swiss PRO

Švajcarska osnažuje Licencirani Centar KOKORO

Bor, Niš, Beograd, Vranje, Kragujevac, 03.12.2018.

Vlada Švajcarske osnažuje ranjive grupe u Srbiji kroz podršku socijalno inovativnim projektima

Borsko udruženje KOKORO i njegov Licencirani Centar za dnevni boravak podržani od strane Vlade Švajcarske kroz projekat – Trajna promena na bolje.

Trajna promena na bolje
Poboljšanje resocijalizacije i sprečavanje asocijalnog ponašanja dece i mladih sa problematičnim ponašanjem (uzrasta 10-18), uključujući maloletne prestupnike, unapređivanjem usluge u ovlašćenom - Licenciranom Centru KOKORO za dnevni boravak u Boru, učvršćivanjem međusektorske saradnje između sudskog veća za maloletnike, tužilaštva, policije, škola i centara za socijalni rad, kao i primenom tih mera u Centru za socijalni rad Zaječar. Vrednost podržanog Projekta je 14.940 EUR od toga SWISS PRO učestvuje sa 13.938 (EUR), ostatak obezbedjuje KOKORO.

Sertifikati o finansijskoj podršci Vlade Švajcarske od 350.000 evra, preko programa Swiss PRO, za sprovođenjesocijalno inovativnih projekata organizacija civilnog društva i pružanju tehničke podrške lokalnim samoupravama, danas su svečano uručeni predstavnicima civilnog i javnog sektora u Nišu.

U okviru dva javna poziva sprovedena pod sloganom “Nove ideje po meri zajednice”, odobrena je podrška za 26 organizacija civilnog društva, dok tehničku podršku namenjenu lokalnim samoupravama za sprovođenje projekata u partnerstvu sa civilnim sektorom dobija 16 gradova i opština u Srbiji.

„Vlada Švajcarske godinama pomaže Srbiji, a aktivnosti u sklopu ovih projekata doprineće sveobuhvatnim reformama u procesu evropskih integracija. U ovom procesu osnaživanja ranjivih grupa, ključnu ulogu imaće civilni sektor“, rekao je državni sekretar ministarsta za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Svetozar Aleksov.

Organizacijama civilnog društva odobrena je podrška u vrednosti od 10.000 do 14.000 evra da sprovedu 11 projekata koji će se baviti osnaživanjem ranjivih grupa kroz obuke, dok će se ostali baviti unapređenjem dostupnosti javnih usluga za ranjive grupe: osam projekata u fokus stavlja pristup socijalnoj zaštiti, četiri projekta bave se unapređenjem pristupa zdravstvenim uslugama, dok su tri usredsređena na obrazovanje.

„Zadovoljstvo je videti početak projekata koji će unaprediti socijalno uključivanje, zdravstvene usluge i obrazovanje za ranjive grupe, jer to je od velikog značaja za lokalne samouprave i zajednice“, rekao je Saša Mogić, pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

„Vlada Švajcarke prepoznala je da i organizacije civilnog društva i lokalne samouprave žele da budu deo procesa unapređenja dobrog upravljanja, socijalne uključenosti i rodne ravnopravnosti“, rekao je Dejan Vuletić, savetnik za praćenje i unapređenje pravnog okvira za razvoj civilnog društva u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom koja, po njegovim rečima, povezuje ova dva sektora.

Ovim projektima prethodio je proces javnih poziva, koji su trajali od juna do avgusta 2018. godine, tokom kojih se prijavilo 85 organizacija i 16 lokalnih samouprava.

„Podrška socijalnoj inkluziji na lokalu je jedan od tri stuba programa Swiss PRO, pored dobrog upravljanja i rodne ravnopravnosti. Očekujemo dobre rezultate projekata koji će direktno unaprediti živote 2.600 ljudi kroz treninge, obrazovanje i usluge socijalne zaštite“, rekao je Grem Tindal, menadžer programa Swiss PRO

            „Tehnička podrška za 16 lokalnih samouprava obuhvataće razvoj i unapređenje procesa, procedura i propisa o definisanju javnog interesa i finansiranju lokalnih projekata koje sprovode organizacije civilnog društva. Deo gradova i opština tokom sledeće faze podrške sprovodiće projekte zajedno sa civilnim sektorom“, rekla je Ana Nedeljković Belja, nacionalna menadžerka programa Swiss PRO.

 

Više informacija o odobrenim socijalno inovativnim projektima i tehničkoj podršci lokalnim samoupravama nalazi se na sledećim linkovima:

http://www.swisspro.org.rs/uploads/files/94-550-rezultati-poziva-civilno-drustvo-srb.pdf

http://www.swisspro.org.rs/uploads/files/94-492-rezultati-poziva-tehnicka-podrska-srb.pdf

 

Share

Promeni za dobro

Bor, Beograd, Zaječar, Knjaževac i Majdanpek, 06.11.2018.

Projekat „Promeni za dobro“ realizuje se u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

U okviru projekta, koji realizuju u partnerstvu Udruženje građana  “KOKORO“- Bor i  Centar za socijalni rad Bor od 01.10.2018 – 31.07.2019. u Boru je održan trodnevni, akreditovan seminar od 03 – 05. novembra 2018. god. na temu: “Uloga Centara za socijalni rad i drugih pružalaca usluga socijalne zaštite u primeni vaspitnih naloga “ .

Učesnici treninga su bili stručni radnici Centara za socijalni rad iz Bora, Zaječara, Knjaževca i Majdanpeka, pružaoci usluge socijalne zaštite  Dnevnog boravka za decu i mlade u Boru i stručni saradnici škola. Podrškom treera, autora programa, Republičkog Zavoda za socijalnu Zaštitu,  učesnici su unapredili znanja i veštine primene vaspitnih naloga, konkrete korake i način izveštavanja uputnih organa (javnog tužioca za maloletnike ili Sudiju za maloletnike) zasnovane na Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica R. Srbije.

Vaspitni nalog, je diverzionih mera skretanja od ulaska u sudsku proceduru krivično odgovornih maloletnih učinilaca kriv. dela iznad 14 godina.

Po Zakonu o mal. učiniocima kriv. dela i krivičnopravnoj zaštiti mal. lica  R. Srbije

“Prema maloletnom učiniocu krivičnih dela mogu se primeniti jedan ili više vspitnih naloga za krivično delo za koje je propisana novčana kazna  ili kazna zatvora do 5 godina. Vaspitni nalog prema maloletniku može primeniti nadležni javni tužilac za maloletnike ili Sudija za maloletnike.

Uslovi za primenu vaspitnog naloga su : priznanje krivičnog dela od strane maloletnika  i njegov odnos prema krivičnom delu i oštećenom“.

Svrha vaspitnih naloga je da se ne pokreće krivični postupak prema maloletniku ili da se obustavipostupak, odnosno da se primenom vaspitnog naloga utiće na pravilan razvoj maloletnika i jačanje njegove lične odgovornosti kako ubuduće ne bi činio krivična dela.

 Vaspitni nalozi su:

  1. Poravnanje (medijacija) sa oštećenim kako bi se naknadom štete, izvinjenjem, radom ili na neki drugi način otklonile, u celosti ili delimično, štetne posledice dela;
  2. Redovno pohađanje škole ili redovno odlaženje na posao;
  3. Uključivanje bez naknade, u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja;
  4. Podvrgavanje odgovarajućem ispitivanju i odvikavanju od zavisnosti izazvane upotrebom alkoholnih pića ili opojnih droga;
  5. Uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi ili savetovalištu.

Izbor vaspitnog naloga nadležni javni tužilac za maloletnike i sudija  za maloletnike  uzimajući u obzir u celini interes maloletnika i oštećenog, vodeći računa da se primenjivanjem jednog ili više vaspitnih naloga ne ometa  školovanje  ili zaposlenje maloletnika.

Vaspitni nalog može da traje najduže 6 meseci, a u tom roku može se zameniti drugiim vaspitnim nalogom ili ukinuti. Izbor i primenjivanje vaspitnog naloga vrši se u saradnji sa roditeljima, usvojiocem ili staraocem maloletnika i nadležnim organom starateljstva.

Za informacije o programu Swiss PRO posetite web sajt www.swisspro.org.rs

Za više informacija o podršci Svajcarske Srbiji, posetite web sajt ambasade www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/home.html

 

Share