);

Zeleni inkubator – Izrađena studija “Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u Boru“

Bor, Beograd, 21.12.2022. MCBor, Zeleni inkubator

Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u Boru

Kako bi se sprečilo dalje ugrožavanje životne sredine i racionalizovalaeksploatacija prirodnih resursa poslednjih decenija nasuprot modelu linearneekonomije razvija se model cirkularne ili kružne ekonomije.

Zeleni inkubator - Izrađena studija “Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u Boru"

Sa idejom da sagleda uslove, potrebe i moguće prepreke u razvoju iprimeni ovih novih modela poslovanja i ohrabri lokalne zajednice,javno-komunalna preduzeća, preduzetnike i preduzetnice, mala i srednjapreduzeća, udruženja i druge zainteresovane aktere da započnu transformaciju kacirkularnoj ekonomiji, udruženje „Inženjeri zaštite životne sredine“iz Novog Sada, u sklopu projekta Zeleni inkubator, uradilo je istraživanje u 40opština i gradova u Republici Srbiji.

Bor je jedna od lokalnih samouprava koja je bila uključena u analizu, arezultati i preporuke za socioekonomskim razvoj zajednice zasnovanim naprincipima cirkularne ekonomije objedinjeni su u publikaciji „Polazneosnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u Boru.“

Danas u Boru ijoš 13 mesta koja čine teritoriju grada živi više od 44.500 osoba i 20 odstosvih zaposlenih direktno radi u rudarskoj industriji. Kineska kompanija“Serbia Zijin Bor Copper“ d.o.o. prema podacima Agencije za privredneregistre u 2020. godini bila je na četvrtom mestu „Sto naj… privrednihdruštava prema neto dobitku“ u Srbiji.

Kada je upitanju kvalitet života, zaštita i očuvanje prirodnih resursa i životnesredine, najveći problem za koji grad pokušava da nađe rešenje jeste kvalitetvazduha. Prošle godine lokalna samouprava usvojila je Kratkoročni plan za smanjenjezagađenja vazduha, a pojedine mere koje su predviđene predstavljaju šansu i zarazvoj cirkularne ekonomije.

Planirano je:

  • -Uspostavljanje lokalnog fonda za energetsku efikasnost i obnovljive izvoreenergije,
  • – Izrada planaenergetske efikasnosti za javne objekte, instrumenata i metodafinansiranja/subvencionisanja mera energetske efikasnosti za individualnadomaćinstva i kolektivno stanovanje,
  • – Izrada planazamene kotlova JKP Toplana i prelaska na gas ili biomasu radi smanjenja oksidasumpora u vazduhu,
  • – Pojačanakontrola kvaliteta ulaznih sirovina za potrebe grejanja (ugalj, mazut),
  • – Definisanjeprojekata i rokova za zamenu kotlova sa fosilnih goriva na obnovljive izvore.

Zaključci

Zaključci istraživanja ukazuju. Kao i u drugim gradovima i opštinama u Srbiji. Da je i u Boru neophodno unaprediti i razviti sistem redovnog praćenja nastanka i tokova otpada. To bi omogućilo profilisanje poslovnih modela cirkularne ekonomije, oslonjenih na upotrebu otpada kako bi se kreiralei poslovne šanse.

Takođe,neophodno je i u budućim dokumentima lokalnih javnih politika predvideti mere iaktivnosti kojima bi se stvorili uslovi za razvoj cirkularne ekonomije, a kakosu prethodna strateška dokumenta u Boru istekla, stvara se idealna prilika zaugrađivanje principa cirkularne ekonomije i njenih elemenata u lokalnestrateške dokumente i planove prilikom obnove starih i izrade novih strateškihdokumenata.

Istraživanje

Istraživanje u okviruprojekta „Zeleni inkubator“. Sprovedeno je u saradnji sa lokalnim akterima i stručnjacima u oblastima cirkularne ekonomije i upravljanja otpadom. Svaka studija koja je izrađena sadrži kraći edukativni deo. Sa osnovnim informacijama o cirkularnoj ekonomiji. Zatim analizu strateškog iregulatornog okvira za sprovođenje cirkularne ekonomije od Evropske unije do lokalnog nivoa. Na kraju je deo specifičan za konkretnu opštinu ili grad. Dat prikaz socio-ekonomskog i pravno-institucionalnog konteksta, analizasistema upravljanja industrijskim i komercijalnim otpadom i analiza sistemaupravaljanja komunalnim otpadom.

Publikacija

Publikacija „Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u Boru“dostupna je na zvaničnom sajtu Koalicije 27 i na sajtu udruženja “Inženjeri zaštite životnesredine” i u njoj lokalna preduzeća, preduzetnici i preduzetnice i ostalizainteresovani mogu pročitati šta je potrebno uraditi ukoliko planiraju damodel cirkularne ekonomije implementiraju u svoje poslovanje.

Završna studija koja sublimira rezultate do kojih su istraživački timovi došli tokom skoro trogodišnjeg rada. U analizi ukupno 40 gradova i opština. Mogućnostii izazova sa kojima se jedinice lokalne samouprave i zainteresovani akteri konkretne zajednice suočavaju. Kada model cirkularne ekonomije. Pokušavaju da primene u praksi može se preuzeti na sajtu Koalicije 27 i sajtu udruženja“Inženjeri zaštite životne sredine”.

Projekat “Zeleni inkubator” sprovodiBeogradska otvorena škola, u saradnjisa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životnesredine, uz podršku Evropske unije.

Ostavite odgovor