);

Kako do održive urbane mobilnosti saobraćaja u Boru

Kako do održive urbane mobilnosti saobraćaja u Boru

Bor, 07.04.2021. MCBor – Grad Bor – Sigurne Staze – Kako do održive urbane mobilnosti i strateškog upravljanja saobraćajem u Boru. Danas je u sali Gradske uprave održan okrugli sto na kome je Igor Velić  donosiocima odluka u GU Bor predstavio plan kako da grad Bor bude održiv i saobraćajno i urbanistički uređen.

Kako do održive urbane mobilnosti saobraćaja u Boru

Na početku izlaganja Velić je prisutne upoznao sa stanjem bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Bora i neophodnosti strateškog upravljanja bezbednošću saobraćaja.

Više o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Bora pročitajte na narednom linku https://www.sigurnestaze.com/web/blog/40/izvestaj-stanje-bezbednosti-bor.html

Strategija za bezbednost saobraćaja je važan dokument kojim se omogućava upoznavanje sa trenutnim stanjem bezbednosti saobraćaja i prikaz stanja bezbednosti saobraćaja kome se teži, kao i davanje smernica kojima je moguće najlakše i najbrže dostići željeno stanje“ ističe Velić.

Kako do održive urbane mobilnosti saobraćaja u Boru

Velić je prisutnima predstavio i rezultate „Istraživanja o pristupačnosti saobraćajne i urbanističke infrastrukture sa ocenom stanja bezbenosti“, koje udruženje Sigurne staze trenutno sprovodi za potrebe realizacije projekta „Izrada mobilne i web aplikacije za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora“ koji je podržan od strane Trag fondacije (tragfondacija.org).

Kako do održive urbane mobilnosti saobraćaja u Boru

Čak 95% posto građana Bora smatra da je gradu neophodna Strategija za bezbednost saobraćaja i Plan održive urbane mobilnosti. Pored ova dva dokumenta grad Bor nema ni Akcione planove i Katastar saobraćajne signalizacije.

Više o projektu na narednom linku:

https://www.sigurnestaze.com/web/vesti/88/bor_dobija_aplikaciju_za_osobe_sa_invaliditetom.html

Kako do bolje bezbednosti saobraćaja

Kako do održive urbane mobilnosti saobraćaja u Boru

Velić je naglasio da je „Plan održive urbane mobilnosti važna politička meraKoja je definisana kao cilj za poboljšanje pristupačnosti gradskim oblastima, koja obezbeđuje visok kvalitet i održivost mobilnosti za sve učesnike u saobraćaju„. 

Preko 50% građana Bora je stanje bezbednosti saobraćaja ocenilo najmanjom ocenom (nedovoljno i dovoljnjo). Dok je preko 70% građana saobraćajanu kulturu u gradu ocenilo najmanjim ocenama. Takođe, preko 70% građana je najmanjom ocenom ocenilo postupanje vozača prema slabijim učenicima u saobraćaju (osobe sa invaliditetom, deca, starija lica, biciklisti itd.)

Što se tiče pristupačnosti urbanističke infrastrukture. Preko 90% građana je ocenilo najmanjom ocenom. Dok je preko 80% građana i saobraćajnu infrastrukture okarakterisalo kao nepristupačnu za slabije učesnike u saobraćaju.

Sigurne staze su predstavile i dva nova projekta. Njih odlukuje primena novih tehnologija (pre svega geografskih informacionih sistema), u strateškom upravljanju urbanom mobilnošću. Tako da će grad Bor do kraja godine dobiti i dva nova GIS softvera. Dve mobilne i web platforme pristupacnostbor.com i mobilitybor.com.

Više o upotrebi novih tehnologija u saobraćajnom i urbanističkom planiranju pročitajte na narednom linku https://www.sigurnestaze.com/web/blog/42/upotreba-gisa-u-urbanoj-mobilnosti.html

Na okruglom stolu je bilo reči i o opasnim lokacijama na teritoriji grada Bora koje su definisane saobraćajnom studijom i projektom urbane mobilnosti „Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru“. 

Projekat je dostupan na opciji download na www.bor.sigurnestaze.com.

Više o kritičnim lokacijama u gradu pročitajte na narednom linku https://www.sigurnestaze.com/web/vesti/27/upozorenje-kriticne-lokacije-kretanja-ucenika-u-boru.html

Kako do Zona 30

U nastavku svog izlaganja Velić je izložio  sve probleme koji su prisutni u zonama škola na teritoriji grada Bora kao i mogućnosti za njihovo prevazilažanje. Poseban akcenat u ovom delu okruglog stola je stavljen na formiranje zona 30 i zona uporenog saobraćaja, kao i na projektovanju biciklističkih staza/traka i jačanju infrastrukture za bicikliste.

Više o problemima u zonama škola na teritoriji grada Bora pročitajte na narednom linkuhttps://www.sigurnestaze.com/web/blog/22/problemi-zone-skola-grad-bor.html

Na pomenutim lokacijama je neophodan drugačiji pristup saobraćajnom obilkovanju prostora, uz primenu intuitivno logičnih i jednostavnih rešenja za sve učesnike u saobraćaju, a posebno za decu, imajući u vidu njihovog ponašanje i karakteristike“ nastavlja Velić. 

Više o prednostima zona 30 pročitajte na narednom linku https://www.sigurnestaze.com/web/blog/27/da-li-su-boru-potrebne-zone-30.html

Više o prednostima zona usporenog saobraćaja pročitajte na narednom linku https://www.sigurnestaze.com/web/blog/30/da-li-su-boru-potrebne-zone-usporenog-saobracaja.html

Unapređenje saobraćajnog i urbanističkog prostora u Boru je nezamislivo bez primene „Humanog inženjeringa„, koncepta koji se u osnovi fokusira na čoveka i okreće stvarnim zahtevima i problemima koje imaju korisnici. Ovaj princip zapravo predstavlja skup saobraćajnih, urbanističkih, građevinskih, arhitektonskih i drugih mera sa ciljem formiranja jedinstvenog, bezbednog, ambijentalno prihvatljivog i podjednako dostupnog prostora za sve korisnike“ dodaje Velić.

Kako Velić navodi „Ulica je osnovni arhitektonski prostor grada. Nije namenjena samo za kretanje motornih vozila. Već i za kretanja ostalih učesnika u saobraćaju (pešaka, biciklista, osoba sa invaliditetom…). Od nje zavisi život naselja i ljudi koji tu žive“.

Kako unaprediti biciklistički saobraćaj

Više o tome kako unaprediti biciklistički saobraćaj u Srbiji pročitajte na narednom linku https://www.sigurnestaze.com/web/blog/38/kako-unaprediti-polozaj-biciklista-u-srbiji.html

Najvažnije činjenice i zaključci proizašli iz analiza koje je uradilo udruženje Sigurne staze jesu smernice za identifikaciju problema stradanja stanovništva u saobraćajnim nezgodama, za planiranje drugih detaljnijih istraživanja i budućih aktivnosti svih subjekata na teritoriji grada Bora, u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja“ naglašava Velić.

Jačanju kapciteta za strateško upravljanje saobraćajem na teritoriji grada Bora

Velić je prisutnima predložio i par savetaOni bi GU Bor pomogli u jačanju kapciteta za strateško upravljanje saobraćajem na teritoriji grada Bora: Kadrovsko jačanje GU Bor; Stalno stručno usavršavanje zaposlenih u GU Bor, Formiranje stručnog tima za upravljanje bezbednošću saobraćaja; Priprema i usvajanje strateških dokumenata (strategija bezbednosti saobraćaja i akcioni plan bezbednosti saobraćaja) i njihovo dosledno sprovođenje; Dosledno i odgovorno, namensko korišćenje sredstava od kazni za saobraćajne prekršaje; Organizovanje merenja i snimanja indikatora bezbednosti saobraćaja i drugih obeležja bezbednosti saobraćaja i praćenje stanja na osnovu podataka (bezbednost saobraćaja mora biti zasnovana na podacima); Podsticanje stručnjaka da kritički učestvuju u svim aktivnostima unapređenja bezbednosti saobraćaja; Kontinuirana pomoć i podrška svim lokalnim subjektima bezbednosti saobraćaja; Promocija savremenog koncepta odgovornosti za stanje bezbednosti saobraćaja

Takođe, Velić je prisutnima dao predlog za saradnju i izložio šta bi sve Sigurne staze mogle da urade za grad:

  • Strategiju za bezbednost saobraćaja
  • Plan održive urbane mobilnosti
  • Akcione planove
  • Katastar saobraćajne signalizacije
  • Razvoj GIS softvera za bezbednost saobraćaja i urbanu mobilnost
  • Saobraćajne analize primenom geografskih informacionih sistema
  • Izrada mobilnih i veb aplikacija za strateško upravljanje bezbednošću saobraćaja (trenutno su u izradi: pristupacnostbor.com i mobilitybor.com
  • Savremen koncept saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja
  • Konsultantsku i savetodavnu podršku i pomoć

Siguran smer-vodič kroz osnovna pravila saobraćaja

Na kraju je prisutnima predstavljenja prva knjiga iz izdavačke delatnosti Sigurnih staza „Siguran smer-vodič kroz osnovna pravila saobraćaja„. Besplatne primerke knjige će dobiti sve osnovne škole na teritoriji Timočke Krajne.

Kako do održive urbane mobilnosti saobraćaja u Boru

Više o ediciji knjiga koju je pokrenulo udruženje Sigurne staze možete pročitati na narednom linku https://www.sigurnestaze.com/web/blog/37/siguran-smer-knjiga-za-najmladje.html

Takođe je predstavljen i priručnik „Smernice za razvoj mikromobilnosti u R. Srbiji„, čije se izdavanje očekuje krajem godine. Ovaj projekat Sigurne staze realizuju u saradnji sa američkom konsultantskom kompanijom Aecom.

Kako do … ?

Više o projektu pročitajte na narednom linku https://www.sigurnestaze.com/web/blog/41/da-li-nam-je-potreban-razvoj-mikromobilnosti.html

Оставите одговор