);

Popust za redovne platiše – reprogram dužnicima komunalnih usluga

Bor, 22.02.2020

Popust za redovne platiše - reprogram dužnicima komunalnih usluga

Gradsko veće Grada Bora na svojoj 47. redovnoj sednici održanoj danas donelo je PREPORUKU NADZORNIM ODBORIMA JAVNO КOMUNALNIH PREDUZEĆA КAO PRUŽAOCIMA КOMUNALNIH USLUGA I USLUGA OBJEDINJENE NAPLATE da:

а)  donesu Odluke kojima će omogućiti zaključenje Sporazuma o reprogramu duga za sve dužnike osim za one koji su već skolopili Sporazum o reprogramu duga za 2019. godinu.

б) donesu Odluke kojima će se korisnicima komunalnih i drugih usluga, koji svoje račune plaćaju u roku dospeća, umanjiti mesečni iznosi računa za 5%.

Popust za redovne platiše - reprogram dužnicima komunalnih usluga

Sporazum se u zavisnosti od visine duga sklapa na:

  • 60 jednakih mesečnih rata (anuiteta) za visinu duga do 100.000,00 dinara pri čemu mesečna rata ne može biti manja od 1.000,00 dinara ( za dug manji od 60.000,00 dinara broj rata će biti određen u zavisnosti od visine duga),
  • 96 jednakih mesečnih rata (anuiteta) za visinu duga od 100.000,00 dinara do 250.000,00 dinara,
  • 108 jednakih mesečnih rata (anuiteta) za visinu duga od 250.000,00 dinara do 500.000,00 dinara,
  • 120 jednakih mesečnih rata (anuiteta) za visinu duga veću od 500.000,00 dinara.

Dužnici se obavezuju da pored redovnog plaćanja po Sporazumu izmiruje i tekuća mesečna zaduženja u roku dospeća. Datum dospeća rate je isti svakog meseca , po izboru dužnika prilikom zaključenja Sporazuma.

Preporučuje se i da Javno komunalno preduzeće za stambene usluge „Bor“ Bor:

– potraživanja  za koja postupak prinudne naplate nije pokrenut prevede u potraživanja po osnovu Sporazuma na dan sklapanja istog,

– u svojstvu poverioca obavesti nadležni sud  i javne izvršitelje  o zaključenju Sporazuma radi okončanja postupka  prinudne naplate  pred nadležnim sudovima  ili javnim izvršiteljima,

– u slučaju nepoštovanja zaključenog Sporazuma od strane dužnika duže od tri meseca, pokrene postupak naplate pred mesno nadležnim javnim izvršiteljima koje odredi Кomora izvršitelja,

– da izvrši potpuni otpis  celokupne evidentirane kamate dužnicima koji izvrše uplatu celokupnog dugovanja jednokratnom uplatom ili po izvršenom Sporazumu.

Dug koji je predmet privremenog ili potpunog otpisa kamate je dug po osnovu glavnice i sveukupnih troškova nastalih usled postupaka utuženja i izvršenja pred nadležnim sudovima i izvršiteljima. Ova preporuka odnosi se i na dužnike – korisnike komunalnih usluga koji nisu obuhvaćeni sistemom objedinjene naplate, odnosno u slučaju kada naplatu komunalnih usluga vrši pružalac komunalne usluge.

Ostavite odgovor