);

xEco Vazduh – Aplikacija eXtreme ECOlogy – Ekstremna ekologija

xEco Vazduh - Aplikacija eXtreme ECOlogy - Ekstremna ekologija

Bor, Beograd, 27.04.2021. MCBorAplikacija xEco Vazduh, eXtreme ECOlogy – Ekstremna ekologija prikazuje Evropski Indeks kvaliteta vazduha

xEco Vazduh - Aplikacija eXtreme ECOlogy - Ekstremna ekologija

Aplikacija xEco Vazduh („eXtreme ECOlogy“ – Ekstremna ekologija) prikazuje Evropski Indeks kvaliteta vazduha u Republici Srbiji koristeći podatke o koncentracijama pet zagađujućih materija: Suspendovanih čestica prečnika do 10 i 2,5 mikrona (PM10 i PM2.5), sumpor dioksida (SO2), azot dioksida (NO2) i prizemnog ozona (O3).

xEco Vazduh - Aplikacija eXtreme ECOlogy - Ekstremna ekologija

Prikazuju se merenja agregirana na časovnom i dvadesetčetvoro­časovnom nivou iz mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha (preuzeta sa nacionalnog portala otvorenih podataka) kao i indikativna merenja koncentracija PM10 i PM2,5 suspendovanih čestica iz javno dostupnih baza podataka o kvalitetu vazduha u realnom vremenu (luftdaten.info). 

Vrednovanje i rangiranje kvaliteta vazduha vrši se prema metodologiji primenjenoj na portalima „European Air Quality Index“ i „Up-to-date Air Quality Data“ kojima upravlja Evropska agencija za životnu sredinu (EEA – European Environment Agency), uvođenjem raspona indeksa kvaliteta vazduha u 6 kategorija:

 •   Dobar (Good),
 •   Prihvatljiv (Fair),
 •   Srednji (Moderate),
 •   Loš (Poor),
 •   Veoma loš (Very poor) i
 •   Izuzetno loš (Extremely poor).

Stanice sa indikativnim merenjima se ilustracije radi kategorizuju samo u odnosu na PM čestice (srednje časovne i srednje dvadesetčetvoro­ćasovne vrednosti), primenom istih raspona. Aplikacija u detaljnom prikazu, primenom važeće zakonske regulative u oblasti zaštite kvaliteta vazduha daje ocene kvaliteta prema definisanim graničnim vrednostima za pojedine polutante (GV) GV datim u Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 11 od 5. marta 2010, 75 od 20. oktobra 2010, 63 od 19. jula 2013.) kao i u odnosu na granične vrednosti preporučene od Svetske zdravstvene organizacije – SZO (WHO – World Health OrganizationSZO.

xEco Vazduh i European Air Quality Index

European Air Quality Index, odnosno Evropski indeks kvaliteta vazduha omogućava korisnicima da saznaju više o kvalitetu vazduha u mestu gde žive, rade ili putuju. Kombinovanjem ovog indeksa sa graničnim vednostima iz nacionalnog zakonodavstva odnosno datim od strane SZO, građani Srbije po prvi put mogu da dobiju realne, pravovremene informacije o kvalitetu vazduha u zemlji, pojedinim regionima i gradovima. Takođe, aplikacija omogućava vizuelizaciju jačine i smera vetra na 10m visine (strujnice na mapi) na teritoriji Srbije korišćenjem servisa obezbeđenog od weather.openportguide.de na osnovu podataka Nacionalne okeanske i atmosferske službe Sjedinjenih Američkih Država (NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration).

Takođe, aplikacija daje prikaze „top liste“ stanica prema najvišim koncentracijama polutanata odnosno trajanjem povišenih koncentracija u poslednjem satu, poslednja dvadesetčetiti sata, od početka tekuće godine kao i u prethodne tri godine, te označava staince na kojima su prekoračene pojedine granične vrednosti definisane domaćim zakonodavstvom, odnosno smernicama SZO.

Indeks se zasniva na vrednostima koncentracije do pet ključnih zagađujućih materija, uključujući:

 • Suspendovane čestice prečnika do 10 µm – PM10
 • Suspendovane čestice prečnika do 2,5 µm – PM2.5
 • Prizemni ozon – O3
 • Azot-dioksid – NO2
 • Sumpor-dioksid – SO2

Njime se iskazuje potencijalni uticaj kvaliteta vazduha na zdravlje, odnosno veza između koncentracija pojedinačnih polutanata i zdravlja građana.

Indeks se izračunava na osnovu srednjih satnih ili srednjih 24-časovnih vrednosti prikupljenih iz postojeće državne automatske mreže za monitoring kvaliteta vazduha. Takođe, primenjuje se i na rezultate indikativnog monitoringa (PM10 i PM2,5) koji sprovode građani na sopstvenim meračima (senzorima). Podaci nisu formalno verifikovani. U slučaju prizemnog ozona (O3) umesto srednje dvadesetčetvoročasovne vrednosti koristi se maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrednost (prema definiciji datoj u Uredbi).

Indeks ukazuje na kratkoročnu situaciju sa kvalitetom vazduha. Ne odražava dugoročnu (godišnju) situaciju sa kvalitetom vazduha, koja se može značajno razlikovati. Indeks nije sredstvo za proveru usklađenosti sa standardima kvaliteta vazduha i ne može se koristiti u tu svrhu.

xEco Vazduh Metodologija

Vrednosti koncentracija do pet ključnih zagađivača određuju nivo indeksa koji odražava kvalitet vazduha na svakoj stanici. Indeks odgovara najlošijem nivou bilo kojeg od pet zagađivača (kartica Indeks).

Markeri na mapi predstavljaju lokacije stanica za praćenje kvaliteta vazduha. Boje odražavaju kvalitet vazduha u datom času na toj stanici. Iskačući prozor kružnog oblika koji prikazuje indeks kavliteta vazduha obojen je odgovarajućom bojom dok se ujedno u okviru kruga prikazuju zagađujuće materije na osnovu čijih koncentracija je pojedina stanica svrstana u datu kategoriju.

Da bi se izbeglo izostavljanje stanica koje ne prikupljaju podatke o svim zagađivačima, indeks se izračunava za sve stanice sa podacima za najmanje jedan zagađivač. Stanice koje mere koncentracije PM čestica prikazane su kao veće tačke a one koje ne mere kao manje, dok su stanice indikativnog monitoringa prikazane kao zaobljeni kvadrati, što ukazuje na nivo pouzdanosti prikazanog indeksa.

xEco Vazduh Opsezi koncentracija i nivoi indeksa

Opsezi indeksa kojim se kategorizuje kvalitet vazduha zasnivaju se na relativnim rizicima povezanim sa kratkotrajnom izloženošću PM2.5, O3 i NO2, kako je definisala Svetska zdravstvena organizacija u svom Izveštaju o zdravstvenom riziku od zagađenja vazduha u Evropi (projekat HRAPIE).

Relativni rizik od izloženosti PM2,5 uzima se kao osnova za kreiranje indeksa, posebno povećanje rizika od smrtnosti usled porasta dnevne srednje koncentracije PM2,5 za 10 µg/m3 .

Pod pretpostavkom linearnosti funkcija relativnog rizika za O3 i NO2, izračunavaju se koncentracije ovih zagađivača koje predstavljaju ekvivalentan relativni rizik od povećanja dnevne srednje vrednosti PM2,5 za 10 µg/m3.

Za koncentracije PM10 pretpostavlja se konstantan odnos između PM10 i PM2,5 od 1:2, u skladu sa gornjim smernicama Svetske zdravstvene organizacije za kvalitet vazduha za Evropu.

Za SO2, opsezi odražavaju granične vrednosti određene EU direktivom o kvalitetu vazduha.

Zdravstvene poruke

Sračunati indeksi su dopunjeni zdravstvenim preporukama za opštu populaciju i za osetljivu populaciju. Pod osetljivom populacijom podrazumevaju se odrasli i deca sa respiratornim problemima i odrasli sa srčanim oboljenjima.

IndeksOpšta populacijaOsetljiva populacija
DobarKvalitet vazduha je dobar. Uživajte u uobičajenim aktivnostima na otvorenom.Kvalitet vazduha je dobar. Uživajte u uobičajenim aktivnostima na otvorenom.
PrihvatljivUživajte u svojim uobičajenim aktivnostima na otvorenom.Uživajte u svojim uobičajenim aktivnostima na otvorenom.
SrednjiUživajte u svojim uobičajenim aktivnostima na otvorenom.Razmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom ako imate simptome.
LošRazmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom ako imate simptome kao što su bol u očima ili kašalj.Razmislite o smanjenju fizičkih aktivnosti, posebno na otvorenom, posebno ako imate simptome.
Vrlo lošRazmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom ako imate simptome kao što su bol u očima, kašalj ili grlo.Smanjite fizičke aktivnosti, posebno na otvorenom, naročito ako imate simptome.
Izuzetno lošSmanjite fizičke aktivnosti na otvorenom.Izbegavajte fizičke aktivnosti na otvorenom.

xEco Vazduh -Indeks

Zag. materijaPeriod usr.ODLIČANDOBARPRIHVATLJIVZAGAĐENJAKO ZAGAĐEN
SO21h0ug.m-3 – 50ug.m-350.01ug.m-3 – 100ug.m-3100.01ug.m-3 – 350ug.m-3350.01ug.m-3 – 500ug.m-3Iznad 500.01ug.m-3
O31h0ug.m-3 – 60ug.m-360.1ug.m-3 – 120ug.m-3120.1ug.m-3 – 180ug.m-3180.1ug.m-3 – 240ug.m-3Iznad 240.1ug.m-3
CO1h0mg.m-3 – 5mg.m-35.00001mg.m-3 – 10mg.m-310.00001mg.m-3 – 25mg.m-325.00001mg.m-3 – 50mg.m-3Iznad 50.00001mg.m-3
PM2.51h0ug.m-3 – 15ug.m-315.01ug.m-3 – 30ug.m-330.01ug.m-3 – 55ug.m-355.01ug.m-3 – 110ug.m-3Iznad 110.01ug.m-3
PM101h0ug.m-3 – 25ug.m-325.01ug.m-3 – 50ug.m-350.01ug.m-3 – 90ug.m-390.01ug.m-3 – 180ug.m-3Iznad 180.01ug.m-3
NO21h0ug.m-3 – 50ug.m-350.01ug.m-3 – 100ug.m-3100.01ug.m-3 – 150ug.m-3150.01ug.m-3 – 400ug.m-3Iznad 400.01ug.m-3

Granične vrednosti

Granične vrednosti date u Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Vlade Republike Srbije GV, odnosno prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije SZO, izražene u µg/m3, prema periodu osrednjavanja [maksimalni dozvoljeni broj ponavljanja u toku kalendarske godine].

  PM2.5PM10SO2NO2O3
ČasGV350 [24]150 [18]180*
SZO500**200
DanGV50 [35]125 [3]85120***
SZO255020100****
GodinaGV25405040
SZO102040

* Dato kao koncentracija o kojoj se obaveštava javnost prema Uredbi.
** Preporuka važi za 10-minutnu srednju vrednost.
*** Dato kao maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrednost u 24h u cilju zaštite zdravlja prema Uredbi.
**** Preporuka važi za maksimalnu 8-časovnu srednju vrednost u 24h.

Оставите одговор