);

Zeleni inkubator – Javne politike zaštite vazduha na lokalnom nivou

Zeleni inkubator - Javne politike zaštite vazduha na lokalnom nivou

Bor, 22.04.2021. – MCBorDMI Bor – Zeleni inkubator – seminar „Javne politike zaštite vazduha na lokalnom nivou“

Zeleni inkubator - Javne politike zaštite vazduha na lokalnom nivou

Društvo mladih istraživača iz Bora je organizovalo seminar „Javne politike zaštite vazduha na lokalnom nivou“ u okviru projekta Zeleni inkubator koji sprovode Beogradska otvorena škola, Mladi istraživači Srbije i Inženjeri zaštite životne sredine. Projekat finansira Evropska unija uz podrški Fridrih Ebert fondacije i Кancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Zeleni inkubator - Javne politike zaštite vazduha na lokalnom nivou
Anita Demiri


Predavači su bili prim. dr Branislava Matić Savićević, Ognjan Pantić, dr Viša Tasić, Dragan Ranđelović i Mladen Dumitrašković.

Zeleni inkubator - Javne politike zaštite vazduha na lokalnom nivou

Opis problema

Zagađenje vazduha u Boru pogađa najveći broj građana u gradu i selima u okolini površinskih kopova, odlagališta rudarske raskrivke, flotacijskih jalovišta i metalurško – hemijskog kompleksa. Česta su prekoračenja graničnih vrednosti dnevnih koncentracija sumpordioksida. Povremeno dolazi do koncentracija sumpordioksida koje su opasne po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Кoncentracije PM1o i PM2,5 takođe prekoračuju granične vrednosti. U njima je stalno prisutan arsen čije su koncentracije više stotina puta veće od dozvoljenih kao i koncentracija kadmijuma. Nikl je stalno prisutan u vazduhu u dozvoljenim granicama. Dnevne i godišnje koncentracije olova često su iznad dozvoljenih vrednosti.

Zeleni inkubator - Javne politike zaštite vazduha na lokalnom nivou

Opis projekta

Zeleni inkubator - Javne politike zaštite vazduha na lokalnom nivou

Relizacijom projekta treba da poboljšamo sistem obaveštavanje javnosti o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Edukujemo građane o razmevanju izveštaja o kvalitetu vazduha i merama zaštite zdravlja u slučaju visokih koncentracija sumpordioksida, PM čestica, opasnih i štetnih materija. Uspostavimo saradnju organa lokalnih vlasti, naučno – stručnih, obrazovnih i zdravstvenih institucija, privrede i civilnog društva. Motivišemo stručnjake da se aktivno uključe u aktivnostima zaštite vazduha. Da ojačamo učešće građana u donošenju odluka o zaštiti vazduha.. Da se podigne nivo osposobljenosti DMI i drugih OCD za praćenje i učešće u donošenju i primeni propisa. A posebno u primeni propisa iz Poglavlja 27 na lokalnom nivou.

Zeleni inkubator - Javne politike zaštite vazduha na lokalnom nivou

„Očekujemo da u lokalnoj zajednici bude uspostavljen jedinstven sistem monitoringa kvaliteta vazduha po nacionalnom i lokalnom planu, da građani budu bolje i objektivnije informisani o stanju kvaliteta vazduha, pravovremeno obavešteni o pojavama koncentracija opasnih po zdravlje u realnom vremenu, da bude uspostavljena saradnja svih subjekata koji su uključeni u proces donošenja odluka, pokrenuti postupci za donošenje novih dokumenata javne ekološke politike – lokalni program zaštite životne sredine, plan kvalitete vazduha i kratkoročni plan kvaliteta vazduha, kao i uspostavljen građanski sistem monitoringa realizacije donetih dokumenata.“ – Rečeno je danas na seminaru.

Preporuke-SO2


Realzacija je bila kombinovana: deo učesnika je prezentacije pratio uživo uz primenu svih protivepidemijskih mera a deo zumom.
Seminarom je obeležen Dan planete zemlje.

Ovaj seminar organizovan je uz finansijsku pomoć Evropske unije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Fondacije Fridrih Ebert. Za njegovu sadržinu odgovorno je isključivo Društvo mladih istraživača Bor i ona nipošto ne odražava stavove Evropske unije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Fondacije Fridrih Ebert.“ 

Zeleni inkubator - Javne politike zaštite vazduha na lokalnom nivou

Оставите одговор