);

Zelenim korakom napred

Knjaževac, Bor, Zaječar, 05.02.2023. MCBor, Zelenim korakom napred

Zelenim korakom napred

Projekat “Zelenim korakom napred”, koji sufinansira Evropska unija kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija, realizuje se od 3. Avgusta 2022. godine do 2. Avgusta 2023.godine, na području Zaječarskog okruga u Srbiji i Vidinskog okruga u Bugarskoj.

Opšti cilj projekta “Zelenim korakom napred” je poboljšanje saradnje sa obe strane granice kroz jačanje kapaciteta zajednice i podizanja svesti o važnosti zaštite prirode i održivog korišćenja prirodnih resursa u prekograničnom području.

Radi ostvarivanja cilja projekta, planiran je niz aktivnosti koji će okupiti učesnike iz oba regiona. 

U prethodnom periodu, u oba regiona sprovedeno je istraživanje u kome su bili uključeni građani, predstavnici institucija, predstavnici lokalnih vlasti, nevladinih organizacija i obrazovnog sistema. Istraživanje je obuhvatilo uzorak od  2.000 ljudi (1.000 ljudi po zemlji). Istraživanje je imalo za cilj da sagleda iskustva stanovnika u oba okruga, o zagađenju životne sredine, viđenje lokalnih ekoloških rizika i vrednosti (fokusirani na vazduh, otpad i kvalitet vode), ekološke stavove stanovništva i aktivno učešće u eko inicijativama, kao i načine za lični doprinos u zaštiti prirode i životne sredine. 

Rezulatati ovog istraživanja su objedinjeni u dokumentu „Komparativna analiza istraživanja u okruzima Zaječar i Vidin“, na srpskom ili bugarskom jeziku, koji možete preuzeti sa sajta Timočkog kluba (https://www.timok.org/publications/publikacije/).

Iz istraživanja izdvajamo deo stavova građana, iz oba pogranična Okruga, o načinima za lični doprinos zaštite prirode i životne sredine:

 • Građani su na celom uzorku pokazali visok nivo razumevanja problema i spremnost na usvajanje ponašanja koje vode poboljšanju aktuelne situacije; 
 • Najveći broj ispitanika procenu svoje pozicije opisuje kroz tvrdnju – najviše mogu da utičem unapređenjem ekološke održivosti svog domaćinstva;
 • U oba okruga, na čitavom uzorku uključenom u istraživanje, prepoznaje se značajni potencijal u podršci putem peticija i inicijativa za smanjenje zagađenja i zaštitu prirodnih resursa; 
 • U oba okruga podržavaju se i ostali ponuđeni modeli ponašanja: aktiviranje u ekološkim udruženjima, organizovanje lokalnih ekoloških akcija, prijavljivanje nadležnima slučaje ugrožavanja prirode;
 • Plaćanje većeg poreza u cilju smanjivanja zagađenja svakako nije među favorizovanim predlozima, pre svega u okrugu Zaječar;
 • Učešće onih koji ne znaju, ne žele ili ne mogu da utiču je veoma mali u oba okruga.

Šta Vi možete da učinite kako bi ste doprineli zaštiti prirode i životne sredine u vašoj lokalnoj zajednici?  

Jedan od Vaših prvih koraka može biti uzimanje učešća u projektu “Zelenim korakom napred“.

English translation

The „Green Step Forward“ project, which is co-financed by the European Union through the Interreg-IPA Bulgaria-Serbia Cross-Border Cooperation Program, is being implemented from 3th August 2022 to 2nd August  2023, in the area of Zaječar District in Serbia and Vidin District in Bulgaria. 

The objective of the „Green Step Forward“ project is to improve cooperation on both sides of the border by strengthening community capacity and raising awareness of the importance of nature protection and sustainable use of natural resources in the cross-border area.

In order to achieve the objective of the project, a series of activities are planned that will bring together participants from both regions.

In the previous period, research was conducted in both regions in which citizens, representatives of institutions, representatives of local authorities, non-governmental organizations and the education system were involved. The survey included a sample of 2,000 people (1,000 people per country). The aim of the research was to review the experiences of residents in both districts about environmental pollution, the perception of local environmental risks and values (focused on air, waste and water quality), environmental attitudes of the population and active participation in eco-initiatives, as well as ways for personal contribution to the protection of nature and the environment.

The results of this research are summarized in the document „Comparative analysis of research in the districts of Zaječar and Vidin“, on Serbian and  Bulgarian lanuguage, which you can download from the website of the Timok Club (https://www.timok.org/publications/publikacije/).

From the research, we highlight some of the views of citizens, from both border districts, about how to make a personal contribution to the protection of nature and the environment:

 • Citizens in the entire sample showed a high level of understanding of the problem and willingness to adopt behaviors that lead to the improvement of the current situation;
 • The largest number of respondents describe their assessment of their position through the statement – I can influence the most by improving the ecological sustainability of my household;
 • In both districts, on the entire sample included in the research, significant potential is recognized in support through petitions and initiatives to reduce pollution and protect natural resources;
 • In both districts, the other offered models of behavior are also supported: activation in environmental associations, organizing local environmental actions, reporting cases of nature endangerment to the authorities;
 • Paying higher taxes in order to reduce pollution is certainly not among the favored proposals, especially in the Zaječar district;
 • The participation of those who do not know, do not want or cannot influence is very small in both districts.

What can you do to contribute to the protection of nature and the environment in your local community?

One of your first steps can be taking part in the „Green Step Forward“ project.

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007.

Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Udruženje građana ʺTimočki klub” i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

Ostavite odgovor