);

Koncentracije arsena stalno iznad dozvoljenih granica

Bor, 25.01.2022. MCBorDMI – Društvo mladih istraživača Bor – Saopštenje: Zašto su koncentracije arsena stalno iznad dozvoljenih granica?

Koncentracije arsena stalno iznad dozvoljenih granica

Izmerene koncentracije arsena u česticama prašine na svim mernim mestima u gradu i okolini u decembru su daleko iznad dozvoljene dnevne vrednosti od 6 nanograma po kubnom metru u toku godine. Na mernom mestu Jugopetrol koncentracije su bile iznad dozvoljene 25 dana, u Gradskom parku 1 a kod Instituta rudarstva i metalurgije 3 dana. Situacija je još nepovoljnija u okolnim selima. Koncentracija arsena u Krivelju je prekoračena 7 dana, u Oštrelju 16 a u Brezoniku 17 dana. Još su zabrinjavajuće izmerene maksimalne vrednosti: kod Jugopetrola koncentracija je bila čak 55 puta veća od dozvoljene, u Brezoniku 47 puta, u Oštrelju 7 puta.

Koji su izvori emisije arsena?

Koncentracije arsena stalno iznad dozvoljenih granica

Koji su izvori emisije arsena? Najveći emiter je metalurgija. U Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu. Koja je urađena prilikom rekonstrukcije topionice i izgradnje nove fabrike sumporne kiseline po međunarodnim standardima. Na strani 65. Data je tabela sa maksimalnim sadržajem nečistoća u koncentratima i precizirana je obaveza: “Zabranjena je upotreba koncentrata koji imaju drugačiji sastav od koncentrata datih u tabeli”. Ovom studijom je precizirano da koncentracija arsena u koncentratima koji se prerađuju u topionici sme da bude maksimalno 0,04%.

Pređašnji vlasnik rudnika Čukaru Peki Nevsun Recourse ltd. Sačinio je tehnički izveštaj NI 43-101. U kome u tabeli 13-12. na strani 13-28 prikazuje sastav koncentrata koji će se proizvoditi a u kome je sadržaj arsena 0,64%. Sadržaj arsena u koncentratima bakra biće, po tom izveštaju, 16 puta veći od dozvoljenog sadržaja koji se sme prerađivati u borskoj topionici.

Inspektor zaštite životne sredine da obavi vanredni inspekcijski pregled

Koncentracije arsena stalno iznad dozvoljenih granica

Rudnik Čukaru Peki radi od polovine ove godine. Društvo mladih istraživača postavlja pitanje kompanijama Serbia ZiJin Copper i ZiJin Mininig: Da li se koncentrati proizvedeni u novom rudniku prerađuju u topionici u Boru? Istovremeno kompanija Serbia ZiJin Copper treba da učini dostupnim javnosti analize sadržaja štetnih i opasnih materija u svim koncetratima. Prethodni RTB je imao takvu obavezu naloženu od Ministarstva zaštite životne sredine. Društvo zahteva od Inspektora zaštite životne sredine da obavi vanredni inspekcijski pregled. U skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (čl. 37). Preduzme mere ukoliko utvrdi da se prerađuju koncentrati drugačijeg sastava od propisanih i o tome obavesti javnost.

Koncentracije arsena stalno iznad dozvoljenih granica
Saopštenje
Koncentracije arsena stalno iznad dozvoljenih granica

Ostavite odgovor