);

Izaberi medijaciju

Izaberi medijaciju

Bor, 20.07.2021. MCBor, Izaberi medijaciju – Posredovanjem do bržeg rešenja spora/sukoba. UG “KOKORO“ u Boru realizuje projekat od 01.07.2021. do 30.06.2022. Unapređenje pristupa pravdi i zadovoljavanja potreba građana u Borskom okrugu.

Izaberi medijaciju

Projekat „Posredovanjem do bržeg rešenja spora/sukoba“ koji realizuje UG “KOKORO“ u Boru 12 mes.(01.07.2021. do 30.06.2022) na unapređenju pristupa pravdi i zadovoljavanja potreba građana u Borskom okrugu. Kroz bolje sprovođenje politika i praksi aktivnim učešćem građana. Informisanje o mogućnostima i prednostima posredovanja (medijacije). Kao rezultat saznanja da, rešavanje sporova presudom, ne dovodi do uspostavljanja pravne stabilnosti u društvenim odnosima; Postupka koji dugo traje, psihički i materijalno iscrpljuje strane, usmeren na kaznu i dokazivanje krivice a ne na ispravljanje greške i potrebe strana koje se često ne vide…

Izaberi medijaciju


Upoznati sa alternativnim tehnikama rešavanja sporova kao izraz nastojanja da se stranama u sporu ponude i druge
vrste „usluga“. Kako bi im se pomoglo da putem pregovora same reše svoj spor na brz i jednostavan način, direktno učestvuju i dogovore o ishodu… Projekat doprinosi poboljšanju ljudskih prava, jača uloge Organizacija civilnog društva primenu Zakona o posredovanju u rešavanju sporova na izgradnji demokratskog društva i vladavini prava u Borskom okrugu .


Ciljevi projekta su:

 1. Razviti funkcionalne mehanizme za povećanje primene posredovanja u socijalnom, pravosudnom sistemu i zajednici kroz uključenje Organizacija civilnog društva i dostupne procedure aktivnog učešća građana u Borskom okrugu.
 2. Mobilisati društvene resurse (zajednicu, institucije, porodicu) da prepoznaju prednosti posredovanja (medijacije) u rešavanju sporova na ostvarivanju ljudskih prava, uspostavljanju pravne stabilnosti u društvenim odnosima i vladavini prava.
 3. Promovisati alternativne načine zaštite ljudskih prava, dostupnost podrške građanima i ranjivim soc.grupama. Dostižu se glavim grupama aktivnosti kroz:
 • Građenje kapaciteta za primenu posredovanja obukama timova u veštinama osnovne i specijalizovane medijacije (između oštećenog i mal. učinioca i advokata o veštinama zastupanja klijenata u postupcima medijacije) Borskog
  okruga.
 • Izgradnju sistema upućivanja na posredovanje tematskim radionicama. ’’Upravljanje medijacijskim predmetima’’ namenjene tehničkom osoblju i rukovodiocima predmeta u sudu o veštinama pripreme i upravljanja predmetima u postupku medijacije. Kako bi se uspostavio funkcionalan info pult i primena posredovanja i dve tematske radionice o Besplatnoj pravnoj pomoći .Koja uključuje pravnu pomoć i podršku posredovanjem u Boru i Negotinu učešćem multidisciplinarnih predstavnika institucija/Organizacija (pravosuđa, soc. zaštite, obrazovanja, JLS, OCD, medija), posrednika na temu: ostvarivanja prava, korisnicima podrške, mogućnostima Besplatne pravne pomoći i podrške, prednosti, prepreke, dostupnost…

Izaberi medijaciju

 • Informisanje građana o posredovanju diskusionim tribinama u ruralnim (3) i urbanom naselju (o procedurama,
  prednostima, preprekama, dostupnosti i izboru posrednika, info pultu, kontakt tački za posredovanje u UG
  ’’Kokoro’’ i Besplatnoj pravnoj pomoći i
 • Informisanje predstavnika relevantnih institucija/Organizacija – okruglog stola sa (predstavnicima Pravosuđa,
  soc. zaštite, obrazovanja, JLS, OCD, medija) na temu: pravi okvir tehnika alternativnog rešavanja spora,
  međunarodni standardi, prednosti, prepreke, dostupnosti posrednika, besplatnoj pravnoj podršci i mobilisanju
  društvenih resusrsa uporednim prikazom retributivnog i restorativnog pristupa pravdi.
 • Sprovođenjem posredovanja (12 između oštećenog i mal. učinioca, 12 porodične medijacije, 3 besplatne pravne
  podrške, 3 u zajednici za situacije diskriminacije i postpenalne) i
 • Promocijom posredovanja, aktivnosti i rezultata putem elektronskih i štampanih informativno-edukativnih smaterijala (dve tematske regionalnih TV emisije i informativnih reportaža sa događaja, štampanih medija, iinterneta, promo i informativno-edukativnih materijala u projektu (posteri, lifleti, flajeri, baner, Web sajt…)
  Projektom će se podržati: 314 građana ruralne i urbane sredine, multidisciplinarnih stručnih radnika više sektora, organizacija/institucija (pravosuđa, soc. zaštite, obrazovanja, civilnog društva), mladih, roditelja – direktno i oko 100000 Borskog, Zaječarskog okruga i zajednice u celini-indirektnih putem medija, društv. mreža i publikacija.

Izaberi medijaciju – Posredovanjem do bržeg rešenja spora/sukoba

Prezentacija je napravljen uz finansijsku pomoć Evropske unije u okviru Programa Solidarno za prava svih – podrška braniteljima ljudskih prava u lokalnim sredinama 2021/2022. koji realizuje tim Solidarno za prava svih. Za njegovu sadržinu isključivo je odgovorno Udruženju građana “Kokoro“ – Bor i njegova sadržina nužno ne izražava stavove EU niti članova tima Solidarno za prava svih.

Оставите одговор