);

Sliv Timoka značajno zagađen teškim metalima

Bor, Timisoara, Caraş – Severin, 29.07.2021. MCBor. Sliv Timoka značajno zagađen teškim metalima. Rečeno je u Institutu za rudarstvo i metalurgiju u Boru gde je održana završna konferencija za štampu povodom završetka realizacije projekta: „Rumunsko Srpska mrežna saradnja za procenu i širenje svesti uticaja rudarskih aktivnosti u rdinicima bakra na kvalitet vode u pograničnom području

Sliv Timoka značajno zagađen teškim metalima

Rezultati projekta pokazuju da je zagađenje voda koje se ulivaju u Timok teškim metalima značajno. Najveći deo zagađujućih elemenata potiče od rudarskog otpada. Sliv Timoka je znatno manje zagađen u donjem toku. Količina teških metala je znatno manja, dok je na ušću sa Dunavom zagađenje minimalno i gotovo da ga nema.

Sliv Timoka značajno zagađen teškim metalima

U stručnoj studiji prikazane su karte zagađenja koje su formirane na osnovu analize uzoraka prikupljenih na terenu. Data su i moguća rešenja sistema za prečišćavanje voda.

„ROmania Serbia NETwork for assessing and disseminating the impact of copper mining activities on water quality in the cross-border area“ 

Period trajanja Projekta: Septembar 2019 – Septembar 2021

Partneri na Projektu

  1. West University Timisoara (WUT) – Rumunija
  2. Institut za rudarstvo i metalurgiju (IRM) Bor – Srbija
  3. Grupul Ecologic de Colaborare – NERA (GEC NERA) – Caraş – Severin – Rumunija

Sliv Timoka – Tema Projekta

Projekat se bavi analizom uticaja rudarskog otpada na kvalitet okolnih vodotokova u regionu Bora (Srbija) i Moldova Nova (Rumunija). Analiza i mogući tretmani zagađenih voda vršeni su u skladu sa principima „0 otpad“. Obuhvatili su kombinacije metoda za uklanjanje što je više moguće metala iz voda i njihovu neutralizaciju do zakonom propisanih vrednosti. 

Značaj Projekta: Definisanje tehnologija za prečišćavanje otpadnih rudničkih voda i podizanje svesti i obrazovanje u oblastima nauka o životnoj sredini po principima održivog razvoja.

Značajne aktivnosti realizovane tokom Projekta:

Institut za rudarstvo i metalurgiju (IRM) Bor je tokom realizacije izvršio 70 kampanja uzorkovanja u oblasti od Borske reke do Dunava u blizini Radujevca. Pri tome je prikupio i analizirao preko 300 uzoraka površinskih voda, rečnih sedimenata i voda iz bunara. Svi dobijeni rezultati su naneti na digitalizovanu mapu sa ciljem izrade geohemijske mape sa prikazom zagađenja voda posmatranog područja. Pored toga, prikupljani su uzorci otpadnih voda koje su tretirane naprednim tehnologijama prečišćavanja dok je iz procesnog mulja vršena valorizacija prisutnih metala.

U okviru izvršenih aktivnosti postignuti su rezultati koji će pomoći u detaljnom sagledavanju stanja površinskih voda u posmatranom području projekta. Rezultati kojima se daju smernice za poboljšanje stanja površinskih vodotokova u smislu prečišćavanja, neutralizacije i revalorizacije prisutnih korisnih komponenti. Na osnovu rezultata ispitivanja u okviru Projekta izrađene su dve naučne studije. Jedna daje sumarni prikaz stanja površinskih voda u zoni rudarskog delovanja. Druga predstavlja predloge postupaka za prečišćavanje voda i revalorizaciju metala.

Knowledge Base

Ove Studije kao i svi tehnički Izveštaji biće sastavni deo „Knowledge Base“ na sajtu Projekta. Dostupni su svim ciljanim grupama (učenici, studenti, nastavnici, poslodavci, predstavnici lokalnih i državnih vlasti, stanovništvo u oblastima realizacije Projekta). Ovim putem se postiže jedan od ciljeva Projekta a to je da se izvrši podizanje svesti za značaj očuvanja kvaliteta površinskih voda. Rezultati projekta, ideje i metodologije rada su javno dostupni. Rezultati rada prikazani su i u više naučnih radova od kojih su 4 objavljena u naučnim časopisima sa SCI liste.

IRM Bor je tokom Projekta izvršio nabavku najsavremenijeg ICP-OES instrumenta za hemijska ispitivanja ekoloških uzoraka. Kao i laboratorijsku opremu za različite testove tretiranja voda i čvrstih uzorka otpada. Nabavljena oprema, potrošni materijal, terensko vozilo, IT opremu u ukupnoj vrednosti od oko 270.000,00 EUR. Na taj način, IRM Bor je značajno uvećao svoje kapacitete za analizu i tretman ekoloških uzoraka. Time je ispunjen osnovni cilj Projekta: Jačanje kapaciteta za očuvanje životne sredine u prekograničnom području Srbije i Rumunije. Rumunski partneri su takođe izvršili nabavku najsavremenije opreme za mikrobiološka ispitivanja pa je na taj način uspostavljena mrežna saradnja laboratorija koje na osnovu uvećanih kapaciteta po principu „Beyond State of the Art“ mogu realizovati sva ispitivanja vezana za očuvanje životne sredine.

Sve detalji oko realizacije Projekta mogu se naći i na:

Web stranica Projekta: http://www.elearning-chemistry.ro/rosnet2/

Facebook stranica Projekta na Srpskom (preko 3000 poseta):

https://www.facebook.com/pages/category/Science–Technology—Engineering/%D0%A0%D0%BE%D1%81-%D0%9D%D0%B5%D1%822-121277229275763/

Uticaj rudarskih aktivnosti  na kvalitet vode u pograničnom području
 Cooperation beyond borders. Interreg-IPA Cross-border Cooperation Romania-Serbia Programme is financed by the European Union under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) and co-financed by the partner states in the Programme.
Project RoRS 337- ROmania Serbia NETwork for assessing and disseminating the impact of copper mining activities on water quality in the cross-border area (RoS-NET2)

Ostavite odgovor