);

Krivična prijava protiv ZIJIN-a zbog zagađenja životne sredine

Bor: Zona trovanja

Bor, Beograd, 22.01.2021. – MCBor – Izvor: RERI – Krivična prijava – RERI podneo krivičnu prijavu protiv ZIJIN-a i odgovornog direktora zbog zagađenja životne sredine

Krivična prijava protiv ZIJIN-a zbog zagađenja životne sredine

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), podneo je krivičnu prijavu protiv privrednog društva SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR. Kao i odgovornog lica u pravnom licu (direktora privrednog društva) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo Zagađenje životne sredine, propisanog članom 260. Krivičnog zakonika („KZ“).

Krivična prijava protiv ZIJIN-a zbog zagađenja životne sredine

Kršenjem Zakona o zaštiti vazduha kojim je zabranjeno prekoračenje graničnih vrednosti nivoa zagađujućih materija u vazduh, kao i Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, kojom je propisana dozvoljena granična vrednost nivoa sumpor dioksida u vazduhu od 350 μg/m3 u jednom satu, a imajući u vidu činjenicu da se navedena vrednost ne sme prekoračiti više od 24 puta u jednoj kalendarskoj godini, od strane osumnjičenog SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR je došlo do izvršenja krivičnog dela Zagađenje životne sredine.

Inspekcijski nadzor

U toku vršenja postupaka inspekcijskih nadzora, od strane Ministarstva zaštite životne sredine. Utvrđeno je da je kod osumnjičenog pravnog lica bilo satnih prekoračenja graničnih vrednosti koncentracije sumpor dioksida u vazduhu. I to u višestruko većim vrednostima u odnosu na one koja je dozvoljena važećim propisima Republike Srbije.

Međutim, iako je iz više zapisnika o sprovedenom inspekcijskom nadzoru (koji su u posedu RERI-ja). Jasno da kumulacija stepena zagađenja u višestruko većim iznosima od one koja je propisima dozvoljena, kao i vremenskog kontinuiteta zagađenja nesumnjivo ukazuje da je radnjama osumnjičenog pravnog lica došlo do zagađenja vazduha u većoj meri,odnosno izvršenja krivičnog dela propisanog čl. 260. KZ-a, nadležna inspekcija nije podnela krivičnu prijavu protiv odgovornih lica.

Krivična prijava protiv ZIJIN-a zbog zagađenja životne sredine

Umesto toga, inspekcija je podnela prijavu za privredni prestup, i to zbog kršenja Zakona o zaštiti vazduha. U kom postupku su predviđene daleko blaže sankcije za odgovorna lica, nego što je to slučaj u krivičnom postupku.

Krivična prijava zbog zagađenja životne sredine

Krivične sankcije zbog zagađenja životne sredine izazvanog prekoračenjem graničnih vrednosti koncentracije sumpor dioksida u vazduhu predviđaju i sankcije: 

prestanka (gašenja) pravnog lica, zabrane obavljanja određenih registrovanih delatnosti ili poslova, kao i uslovnu osudu za to pravno lice.

RERI ovim putem još jednom skreće pažnju na opasnu tendenciju nadležnih državnih organa. Da biraju da, umesto mehanizma zaštite javnog interesa koji za posledicu može i treba da ima oštrije sankcije po pravno i odgovorno lice, koristi blaži mehanizam. Kojim praktično omogućava privilegovanim kompanijama da nakon sudskih postupaka. Čak i u slučaju osuđujuće presude, nesmetano nastave sa sprovođenjem štetnih radnji uz plaćanje (za njih) simboličnih novčanih kazni.

Оставите одговор