);

Procena uticaja na životnu sredinu novog rudnika

Bor, Beograd, 05.02.2020. MCBor, Procena uticaja na životnu sredinu

Procena uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rudnika na lokaciji Čukaru Peki

Procena uticaja na životnu sredinu

Danas, 05.02.2020. godine sa početkom u 1200časova, održana je javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izvođenja rudarskih radova u okviru eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina na lokaciji Čukaru Peki.

Procena uticaja na životnu sredinu  - Milikić

Prvobitno predvidjena sala2 Gradske uprave grada Bora bila je premala da primi sve zainteresovane pa je prezentacija studije: Procena uticaja na životnu sredinu održana u sali Muzičke škole.

Procena uticaja na životnu sredinu


Prisutni građani sela Metovnica, Slatina i Brestovac, naselja u okolini budućeg rudnika, izneli su probleme u životnoj sredini nastale radovima na otvaranju rudnika i posledicama po njihov kvalitet života.
Stručnjaci su ukazali na nedostatke studije.


Nevladine organizacije su ocenile da je predložena Procena uticaja na životnu sredinu neprihvatljiva, urađena po hitnom postupku bez izdatog mišljenja nadležnih organa o lokaciji i dozvola Ministarstva rudarstva koje su obavezne po Uredbi o upravljanju rudarskim otpadom i da nije ispoštovana obavezna sadržina Studije predviđena zakonom i podzakonskim aktima, već da je treba izmeniti i dopuniti i ponovo uputiti na javni uvid.

Procena uticaja na životnu sredinu

Društvo mladih istraživača Bor, sa partnerima Udruženjem Vilaž – Pokret za razvoj sela istočne Srbije, Građanskom čitaonicom Evropa, Udruženjem za razvoj lokalne zajednice GRUPA 55, Udruženjem Pokret za novo doba, Udruženjem Ekoeast, Udruženjem Čukaru Peku i dr. uključilo se kao zainteresovana javnost (organizacije civilnog društva registrovane u oblasti zaštite životne sredine) u javni uvid u Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izvođenja rudarskih radova u okviru eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina na lokaciji Čukaru Peku na teritoriji katastarskih opština Brestovac, Slatina i Metovnica, grada Bora, koji je podneo nosilac projekta preduzeće ZiJin/“Rakita Exploration“ d.o.o. iz Bora. Na posebnoj tribini građana održanoj 23. januara 2020. u Boru kao Ekološki Zbor birača doneo je pored niza primedbi i Zaključak:

STUDIJA PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEКTA: IZVOĐENJA RUDARSКIH RADOVA U OКVIRU EКSPLOATACIJE ČVRSTIH MINERALNIH SIROVINA NA LOКACIJI ČUКARU PEКI nije u potpunosti urađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. Glasnik Rs br. 135/2004 i 36/ 2009. i Pravilnikom o proceni uticaja na životnu sredin, čl.2, tačka 6. i čl. 6. i 7., Sl. Glasnik RS br. 69/2005,
Studiju dopuniti u skladu sa komenmtarima, predlozima i primedbama.

Ostavite odgovor