);

Prva sednica Stalnog radnog tela za smanjenje zagađenja vazduha

Bor, 28.10.2021. MCBor, Grad Bor – Prva sednica Stalnog radnog tela za praćenje realizacije Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje zagađenja vazduha u gradu Boru održana je 28.10.2021.

Prva sednica Stalnog radnog tela za smanjenje zagađenja vazduha

Gradsko veće grada Bora, na sednici održanoj 16. septembra 2021. godine , donelo je REŠENJE o obrazovanju Stalnog radnog tela grada Bora za praćenje realizacije Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje zagađenja vazduha u gradu Boru.

Prva sednica Stalnog radnog tela za smanjenje zagađenja vazduha

Ovim rešenjem obrazovano je Stalno radno telo grada Bora za praćenje realizacije Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje zagađenja vazduha u gradu Boru u sledećem sastavu: 

1. Ljiljana Lekić, predstavnik Gradske uprave grada Bora, za predsednika, 

2. Ljiljana Luković-Marković, predstavnik Gradske uprave grada Bora, za zamenika predsednika, 

3. dr Slavica Jevtić, predstavnik Ministarstva zdravlja, za člana, 

4. Goran Tomić, predstavnik Ministarstva rudarstva i energetike, za člana, 

5. Jasna Vasić, predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za člana, 

6. Zoran Radović, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova, za člana, 

7. Filip Radović, predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine, za člana, 

8. dr Snežana Milić, predstavnik Tehničkog fakulteta, za člana, 

9. Tatjana Apostolovski Trujić, predstavnik Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor, za člana, 

10. Jelena Milić, predstavnik Doma zdravlja u Boru , za člana, 

11. Jovan Marković, predstavnik JKP „3. oktobar “ Bor, za člana, 

12. Marina Pešić, predstavnik JKP „Vodovod“ Bor, za člana, 

13. Toplica Marjanović, predstavnik Društva mladih istraživača, za člana, 

14. Zoran Janković, predstavnik UG EKO EAST, UG Čukaru Peki, za člana, 

15. Anita Demiri, predstavnik Pokreta za novo doba, UG Građanska čitaonica Evropa, za člana. 

Mandat imenovanima traje četiri godine i mogu biti ponovo imenovani. 

Zadatak Stalnog radnog tela grada Bora za praćenje realizacije Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje zagađenja vazduha u gradu Boru je da prati stanje kvaliteta vazduha, da izrađuje akcione i druge planove i strateška dokumenta i da prati realizaciju istih. 

Prva sednica

Prva sednica Stalnog radnog tela za smanjenje zagađenja vazduha

Na prvoj sednici održanoj 28.10.2021. godine analizirani su rezultati merenja kvaliteta vazduha u septembru 2021. i prihvaćeni su jednoglasno, predlozi DMI :

  1. Da se formira ODBOR za prirodne resurse kao stručno konsultativno telo za upravljanje prirodnim resursima, održivi razvoj, prostorno planiranje, zaštitu životne sredine i poboljšanje kvaliteta življenja gradjanki i gradjana u Boru.
  2. Da se na prvoj narednoj sednici Skupštine grada rebalansom budžeta predvide sredstva za realizaciju mera predvidjena Kratkoročnim akcionim planom za smanjenje zagadjenja vazduha u gradu Boru.
  3. Da se preispita odluka o izgradnji Toplane na sečku i istraži mogućnost upotrebe otpadne toplote iz postrojenja metaluško-hemijskog kompleksa. U cilju smanjenja aerozagadjenja i poboljšanja socio-ekonomskih uslova života u gradu.
  4. Da se donese odluka o zabrani teretnog saobraćaja ulicama od IV kilometra do Topioničke kapije i saobraćaj preusmeri na „ISTOČNU KAPIJU“

Ostavite odgovor